Възникна грешка при попълването, моля проверете и опитайте отново.
Декларацията е подписана и изпратена успешно.

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 1/ лични данни на субекта на данни:

Долуподписаният/ата (изписват се трите имена по лична карта) 

в качеството си на клиент и потребител на стоки, продукти и услуги от сайта и онлайн магазина на администратора: “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, с ЕИК 204923065, със седалище и адрес на управление на дейността в гр. София, п.к. 1233, Столична община, район “Сердика”, ж.к. “Банишора” бл. 37, ет. 2, ап. 83, мобилен телефон 0888877759, електронна поща: client-data@rangelife.bg, интернет страница www.rangelife.bg

ДЕКЛАРИРАМ:

Оттеглям съгласието си за обработка на личните ми данни от администратора “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, с ЕИК 204923065, със седалище и адрес на управление на дейността в гр. София, п.к. 1233, Столична община, район “Сердика”, ж.к. “Банишора” бл. 37, ет. 2, ап. 83, дадено на:

Информиран съм и разбирам, че оттеглянето на съгласието ми не засяга обработването на личните данни преди извършването му, както и че оттеглянето на съгласието ми ще бъде преценено от администратора дали не противоречи на законови норми и процедури.

2/ Ние използваме Sendinblue за обработка на данните и за изпълнение на нашите услуги и маркетинг цели. Кликвайки върху бутона "подпиши и изпрати", Вие се съгласявате, че информацията ще бъде изпратена до Sendinblue за обработка в съответствие с техните общи условия.

Указание:

Декларацията се попълва директно в страницата на сайта на администратора и ще се счита за валидно попълнена и подписана от субекта на данни със самия факт на попълването й онлайн на сайта на администратора от субекта на данни, когато е пълнолетно лице или от родител или настойник, когато данните се отнасят за техните малолетни или непълнолетни деца, без да е необходим изричен подпис или електронен подпис на субекта на данни. Физическото подписване на декларацията ще се замества от онлайн подписване чрез поставен специален бутон „подпиши и изпрати“, който се намира на края на декларацията. С натискането на този бутон автоматично в платформата на администратора се записват данни за датата и часа на подписване на документа, IP адреса, който го е подписал и други необходими данни. Под бутона „подпиши и изпрати“ е поставен указателен изричен текст, че субектът на данни преди да даде съгласието си е бил информиран за това и е съгласен с този начин на подписване на документа.