Възникна грешка при попълването, моля проверете и опитайте отново.
Декларацията е подписана и изпратена успешно.

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ И ДАННИ ЗА СПЕЦИАЛНА И ЧУВСТВИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА СУБЕКТИ НА ДАННИ НА ВЪЗРАСТ ОТ 1 ДО 18 ГОДИНИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТЕХНИЯ РОДИТЕЛ ИЛИ НАСТОЙНИК

 1/ данни за родителя/настойника:

Долуподписаният/ата (изписват се трите имена по лична карта) 

В качеството ми на клиент на онлайн магазина на страницата на сайта www.rangelife.bg и като родител/настойник на детето ми, което е пряк потребител на услугата на администратора, и във връзка с направена от мен поръчка за услуга, извършвана от специалисти на администратора, относно предоставяне на консултации на родители, които имат деца на възраст от 1 до 18 години, както и за изготвяне на индивидуален здравословен и хранителен режим или здравословна програма за хранене на детето, 

ДЕКЛАРИРАМ:

Че съм съгласен/съгласна и разрешавам на администратора: “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, с ЕИК 204923065, със седалище и адрес на управление на дейността в гр. София, п.к. 1233, Столична община, район “Сердика”, ж.к. “Банишора” бл. 37, ет. 2, ап. 83, мобилен телефон 0888877759, електронна поща: info@rangelife.bg, интернет страница www.rangelife.bg, да събира и обработва на основание чл.8 и чл.13 от своята Политика за поверителност и за защита на личните данни, следните данни, предмет на специална и чувствителна информация, както и лични данни на детето ми.

2/ Лични данни на детето:

3/  Посочват се необходимите данни за здравословното състояние и допълнителни лични данни за детето, предмет на специална и чувствителна информация, които се предоставят с разрешението и съгласието на родителя/настойника:

4/   Обработването от администратора “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД на личните данни на родителя е законосъобразно и е необходимо за изпълнението на договор, по който той е страна, което е правно основание, посочено в чл. 6, т. 1, б. „б“ от Общия регламент относно защитата на данните, което пряко се отнася за сключване и изпълнение на договор за покупко-продажба на конкретна услуга на администратора, при която се изисква онлайн да се попълнят конкретни лични данни на субекта на данни, вкл. и за извършване на плащане по договора. В този аспект на договорни отношения администраторът обработва следните данни на субекта на данни-родител: трите имена, постоянен адрес, настоящ адрес за доставка, мобилен или стационарен телефон, електронна поща, мобилни приложения.

5/ Целите, за които администраторът ще събира и обработва данните за здравословното състояние и допълнителни лични данни за детето, предмет на специална и чувствителна информация, които се предоставят с разрешението и съгласието на родителя/настойника, включват: 

Да се предостави качествена индивидуална услуга в полза на детето и на родителите/настойниците му, при която целта на специалистите на администратора е да изчислят и да изяснят здравния и хранителен статус на детето; както и за да изготвят индивидуална програма и режим на захранване и последващо хранене, предназначени лично за детето и родителите/настойниците му. 

А също така за проследяване на изпълнението от родителите/настойниците на програмата и режима на захранване и последващото хранене на детето; за проследяване и получаване на данни от неговите родители/настойници за свалени или наддадени килограми, ръст и др. данни за детето.

За наблюдение и разрешаване на възникнали проблеми при изпълнение на режима на хранене на детето и други специфични индивидуални подходи на специалиста на услугата, за да се осъществи и предостави напълно персонализирана услуга, предназначена за конкретен потребител – дете на възраст от 1 до 18 години, под надзора и със съдействието на неговите родители или настойници. 

Както и за изпращане и получаване от администратора на електронни известия (чрез СМС, имейли или в чат с мобилните приложения като Viber, Facebook Messenger, WhatsApp или други), с които да бъде напомняно на субекта на данни (родителя/настойника) за изпратена пратка – стока, електронен продукт или услуга; както и реално да бъде прилаган и проследяван избран от субекта на данни (родителя/настойника) хранителен режим и/или друга здравословна програма за детето му, както и за получаването на последващи актуални данни за резултатите от програмата, за здравния и хранителен статус на детето, предоставяни от родителя/настойника.

6/ Декларирам, че съм прочел, запознат съм, съгласен съм и приемам без възражения Политиката за поверителност и защита на личните данни на администратора „Рейнджлайф“ ООД, както и че давам изрично писмено съгласие с попълнената от мен декларация, моите лични данни, както и тези на детето ми, вкл. и данните със специалната и чувствителна информация за детето, да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от администратора “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД“, за постигане на целите на администратора, посочени изрично в тази декларация. Декларирам, че преди да дам съгласието си, аз съм бил информиран на сайта за това, както и че съм съгласен с онлайн начина на подписване и изпращане на този документ, подробно посочени в Политиката за поверителност и защита на личните данни на администратора.

7/ Запознат съм, че имам правото да оттегля изрично даденото си съгласие с тази декларация до момента на извършване на плащането на поръчката за услуга от специалист на администратора, като за целта знам, че мога да използвам възможността за онлайн попълване на сайта на администратора www.rangelife.bg на типов образец на декларация за оттегляне на съгласие – приложение № 3 към Политиката за поверителност и защита на личните данни на администратора.

8/ Запознат съм, че след завършване на плащането на поръчката с индивидуална услуга на клиента от специалист на администратора, оттеглянето на съгласието ми не е приложимо и не е възможно, тъй като услугата от специалиста на администратора е строго индивидуална и конкретно предназначена за субекта на данни, направил поръчката на такава индивидуална услуга, като съгласно Регламента и ЗЗЛД се приема, че тази услуга се изпълнява по силата на сключен договор.  Съгласен съм, че в случай, че подам декларация за оттегляне на съгласието ми след плащането на поръчката, то правото на преценка за вариант на ответно действие е на страната на администратора, който може да довърши услугата и да я предостави на клиента или пък независимо дали е изпълнена или не - ще се приеме, че вина за неизпълнение на сключения договор носи клиентът и няма да му се връща заплатената сума за услугата.

9/ С попълването и подаването на тази декларация се приема, че клиентът е дал своето информирано съгласие на “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД и на неговите специалисти по хранене и диетика, както и декларира следните обстоятелства:

А) Клиентът декларира, че е навършил 18 години и не е поставен под запрещение.

Б) Клиентът е информиран и е съгласен, че част от предоставяните услуги от лекарите- специалисти и диетолози на доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД могат да бъдат определени като медицински дейности и че се извършват от разстояние, т.е. без да бъде осъществен личен контакт или преглед от страна на специалистите. Контактът между клиента и специалистите на “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД ще се провежда с електронни съобщения, по телефона или с видео разговори. В тази връзка клиентът е запознат, че съгласно разпоредбата на чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗЗП за тези услуги и дейности не се прилагат правилата на глава Четвърта от Закона за защита на потребителите. 

В) Клиентът е наясно и е съгласен, че доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД не предлага медицински услуги, че между него и доставчикът не се създават отношения на пациент и лекар.

Г) Клиентът е информиран и е съгласен, че другите предлагани услуги, извън тези по б. Б, са услуги от разстояние и за тях се прилагат правилата на Глава Четвърта от ЗЗП, с изключение на случаите, посочени в чл. 46, ал. 1 от ЗЗП. В тази връзка клиентът е запознат, че тези услуги се осъществяват без непосредствен контакт със специалиста.

Д) Клиентът е информиран и е съгласен, че при предоставяне на услугата, специалистът може да определи само вероятното състояние, тъй като е ограничен поради липсата на пряк и непосредствен контакт с клиента и се ръководи само от информацията, предоставена от самия клиент чрез електронни съобщения.

Е) Клиентът е информиран и е съгласен, че при предоставяне на услуга от разстояние съществува риск от неправилно дефиниране на дадено състояние, именно поради липсата на осъществен пряк и непосредствен преглед от съответния специалист и затова самият клиент приема да носи и се съгласява с този риск. 

Ж) Клиентът е информиран и е съгласен, че услугите, предоставяни от доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД и от специалистите му, не заместват личната консултация с общопрактикуващ лекар или друг лекар - специалист.

З) Клиентът е информиран и е съгласен, че е взел самостоятелно решение да използва услугите на специалистите на доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, предоставяни чрез уебсайта на доставчика, след като се е запознал с всички правила и обстоятелства, посочени в настоящите Общи условия, както и след като е наясно, че той има, а и обективно са налице и други алтернативи за решаването на неговия случай - лично посещение, преглед и изследване при специалисти.

И) Клиентът е информиран и е съгласен, че е уведомен и е наясно с обстоятелството, че специалистите на доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД чрез уебсайта ще му предоставят заявената услуга, която в максимална степен ще бъде съобразена с неговото състояние или проблем, но не дават обещание и гаранция, че могат да излекуват клиента или да му предоставят конкретен желан резултат, тъй като доставчикът и специалистите му нямат постоянен пряк контрол и наблюдение над клиента, както и дали той стриктно спазва и изпълнява съветите, програмите и режимите им. 

Й) Клиентът е информиран и е съгласен, че той сам е отговорен и е длъжен да следи състоянието си и своевременно да потърси медицинска помощ при възникване на усложнения в здравето му, независимо от естеството на проблема.

К) Клиентът е информиран и е съгласен, че по време на предоставяне и изпълнение на услугата от доставчика могат да настъпят различни промени и/или усложнения на неговото състояние и/или заболяване/ия, които специалистите и/или доставчикът не могат да предвидят. В такива случаи клиентът сам и незабавно трябва да потърси медицинска помощ от общопрактикуващ лекар или от специалисти от извънболнична или болнична помощ или от спешна помощ.

Л) Клиентът е информиран и е съгласен, че всякаква форма и съдържание на информация, налична на уебстраниците на уебсайта www.rangelife.bg, има само и единствено информационен и образователен характер за потребителите, за чиято истинност и достоверност доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД не отговаря и не носи никаква отговорност, поради което клиентите не трябва да й се доверяват и прилагат буквално. Въпреки че доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД има сключени договори с външни лица – специалисти, които да извършват и предоставят на потребителите конкретни услуги, то наличната информация на сайта не следва да се възприема от потребителите като здравни услуги, медицински консултации и/или здравни съвети, диагностична и/или лечебно-терапевтична дейност, както и не трябва да се възприема от тях като алтернатива на лекарското лечение и здравните услуги. Потребителят, ако има съответни здравословни проблеми, първо трябва да потърси лекарска помощ от съответните медицински лечебни заведения и едва след това като допълнение може да ползва услугите на специалистите на доставчика чрез онлайн магазина.

М) Клиентът е информиран и е съгласен, че доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД чрез електронния магазин не продава и не доставя на потребителите лекарства, лекарствени форми и продукти, както и не предлага медицинско лечение на заболяванията им. По въпроси, засягащи здравословното състояние на потребителя или това на негови малолетни и непълнолетни деца, той следва да се обърне за медицинска помощ от личния си лекар или болнично заведение. Специалистите на доставчика предоставят съвети и консултации на потребителите единствено по своята специалност, за което те носят лична и имуществена отговорност, но дружеството “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД не носи никаква отговорност за тяхната дейност и съвети.

10/   Други цели, за които администраторът ще събира и обработва данните на родителя и детето по тази декларация, могат да включват:

A) изпращане и получаване на електронни известия (чрез СМС, чрез имейл или в чат с мобилните приложения като Viber, Facebook Messenger, WhatsApp или други), с които да бъде изпращана търговска информация от администратора за предстоящи промоции, събития, курсове и обучения, за издадени нови книги, статии и публикации и друга полезна информация; за доброволно участие за попълване на анкети, свързани с услугата, която е предложена и изпълнена от администратора.

Б) изпращане и получаване на електронни известия (чрез СМС, чрез имейл или в чат с мобилните приложения като Viber, Facebook Messenger, WhatsApp или други), с които да бъде изпращана търговска информация от администратора за всякакви други прояви и за публикуване на резултатите от тези прояви в социалните мрежи; за маркетинг на администратора относно проучване на пазарното поведение на клиента; 

В) за създаване на профил на конкретно събитие, семинар, курс за обучение и други прояви на администратора, в които е взел участие субектът на данни, като администраторът  “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД има право да публикува в сайта си, във Facebook страницата си, и в други социални мрежи и платформи, снимки на събитието с участието на субектите на данни, за рекламиране и за публикации на събитието. С тази декларация администраторът получава предварително съгласието на субекта на данни за последващо използване на неговия лик, образ, снимки, видеа и други такива с негово участие в даденото събитие или проява и за целите по тази точка.

Г) Информиран съм и разбирам, че мога по всяко време да оттегля съгласието си, дадено за допълнителните цели на администратора по точка 10 букви „а“, „б“ и „в“ от тази декларация, като за целта мога да използвам типовия образец на „Декларация за оттегляне на съгласие“ – приложение № 3 към Политика за поверителност и за защита на личните данни на сайта на администратора.

11/ Ние използваме Sendinblue за обработка на данните и за изпълнение на нашите услуги и маркетинг цели. Кликвайки върху бутона "подпиши и изпрати", Вие се съгласявате, че информацията ще бъде изпратена до Sendinblue за обработка в съответствие с техните общи условия.

Указание:

Декларацията се попълва директно в страницата на сайта на администратора и ще се счита за валидно попълнена и подписана от субекта на данни със самия факт на попълването й онлайн на сайта на администратора от субекта на данни, когато е пълнолетно лице или от родител или настойник, когато данните се отнасят за техните малолетни или непълнолетни деца, без да е необходим изричен подпис или електронен подпис на субекта на данни. Физическото подписване на декларацията ще се замества от онлайн подписване чрез поставен специален бутон „подпиши и изпрати“, който се намира на края на декларацията. С натискането на този бутон автоматично в платформата на администратора се записват данни за датата и часа на подписване на документа, IP адреса, който го е подписал и други необходими данни. Под бутона „подпиши и изпрати“ е поставен указателен изричен текст, че субектът на данни преди да даде съгласието си е бил информиран за това и е съгласен с този начин на подписване на документа.