Възникна грешка при попълването, моля проверете и опитайте отново.
Декларацията е подписана и изпратена успешно.

ЗАЯВЛЕНИЕ

С ИСКАНЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА ОТ СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

 1/ лични данни на субекта на данни:

Долуподписаният/ата (изписват се трите имена по лична карта) 

Лични данни на пълномощника и нотариуса за случаите когато има. Ако няма тогава продължете към точка 2/

2/  Адрес за кореспонденция с Вас 

Ако отговорът е "Да", посочете адреса:

3/ Описание на искането 

4/ Конкретизация и кратко описание на обстоятелствата по искането  

5/ Начин на получаване на копие/извлечение от личните данни (попълва се само при искане за упражняване на право на достъп до лични данни)

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ И ПОДАВАНЕ:

1/ Попълване на искането: 

Попълването на хартиен вариант на заявлението става със син химикал, а електронен вариант на заявлението се попълва, ако притежавате личен квалифициран електронен подпис. 

В т.1 се попълват трите имена по лична карта, ЕГН или ЛНЧ на субекта на данни. 

В т.1а, ако е приложима, се попълват трите имена по лична карта, ЕГН или ЛНЧ на пълномощника, вписва се и регистрационният номер и датата на заверка на подписа на пълномощното и нотариуса с рег. № в Нотариалната камара, който го е заверил. Копие от пълномощното се прилага към заявлението. 

В т.2 се попълва електронен адрес на субекта на данни или пълномощника му, както и адрес за писмена пощенска кореспонденция с тях. 

В т.3. се избира съответното квадратче и се отбелязва със знак „Х“, кое свое право иска да упражни потребителя. 

В т.4 се попълва кратко описание на обстоятелствата по искането. 

В т.5 се избира се начин на получаване на копие/извлечение от личните данни, което се попълва само при искане за упражняване на право на достъп до лични данни, както и се посочва в каква форма и по какъв начин потребителят иска да получи търсената информация за лични данни.

2/ Подписване на искането:

Подпишете заявлението на хартиения лист със син химикал, а електронния вариант - с личен квалифициран електронен подпис. 

Ако получим електронно заявление, което не е подписано с квалифициран електронен подпис, то ще бъде изискано от Вас в 7 дневен срок от уведомяването Ви на имейла, да изпратите подписан със син химикал хартиен вариант на заявлението, с писмо до администратора. 

Искането се подписва лично, но може да бъде направено по посочените начини и чрез пълномощник. В този случай за пълномощника се прилага писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа. 

3/ Начин на подаване на заявлението

Хартиен вариант на заявлението Ви може да бъде подадено с писмо до адреса на администратора: “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, гр. София, п.к. 1233, Столична община, район “Сердика”, ж.к. “Банишора” бл. 37, ет. 2, ап. 83. 

Електронният вариант на заявлението, което е подписано с личен квалифициран електронен подпис, можете да изпратите по електронен път на електронната поща на администратора: client-data@rangelife.bg 

При електронния вариант, в имейла си, в полето „тема“, напишете: „Искане за предоставяне на достъп до лични данни“. 

4/ Отговор на администратора по заявлението 

“РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД ще отговори на Вашето искане в рамките на 1 (един) календарен месец от получаването на заявлението и ще Ви уведоми с писмо или по електронен път на избрания от Вас адрес.

Междувременно докато администраторът обработва Вашето искане и ако възникнат нови факти или имате някакви допълнителни въпроси или информация, свързани с подаденото от Вас заявление, то можете да подадете допълнение към заявлението Ви под формата на свободен текст, като изпратите същото на следния имейл адрес на администратора: client-data@rangelife.bg 

10/ Ние използваме Sendinblue за обработка на данните и за изпълнение на нашите услуги и маркетинг цели. Кликвайки върху бутона "подпиши и изпрати", Вие се съгласявате, че информацията ще бъде изпратена до Sendinblue за обработка в съответствие с техните общи условия.

Указание:

Декларацията се попълва директно в страницата на сайта на администратора и ще се счита за валидно попълнена и подписана от субекта на данни със самия факт на попълването й онлайн на сайта на администратора от субекта на данни, когато е пълнолетно лице или от родител или настойник, когато данните се отнасят за техните малолетни или непълнолетни деца, без да е необходим изричен подпис или електронен подпис на субекта на данни. Физическото подписване на декларацията ще се замества от онлайн подписване чрез поставен специален бутон „подпиши и изпрати“, който се намира на края на декларацията. С натискането на този бутон автоматично в платформата на администратора се записват данни за датата и часа на подписване на документа, IP адреса, който го е подписал и други необходими данни. Под бутона „подпиши и изпрати“ е поставен указателен изричен текст, че субектът на данни преди да даде съгласието си е бил информиран за това и е съгласен с този начин на подписване на документа.