Защита на личните данни

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

И ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

/PRIVACY POLICY/

НА “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД

 

Предмет и обхват на защитата на личните данни

Чл.1 (1) “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД e българско юридическо лице и администратор на лични данни при осъществяване на своята търговска дейност съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (накратко по-долу Общ регламент относно защитата на данните или Общия регламент, или Регламента).

(2) Настоящата политика за поверителност и за защита на личните данни на  администратора  “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД урежда правилата за предоставяне, обработване и съхраняване на личните данни на субектите на данни; както и предоставя необходимата информация за начина, по който се използват личните данни на субектите на данни; с кого могат да се споделят личните данни; какви мерки са предприети за осигуряване на защитата и сигурността на събраните данни; какви права имат субектите на данни относно използването на личните им данни и как могат да ги преглеждат и променят.

(3) Администраторът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД зачита неприкосновеността на личния живот на субектите на данни, от които са получени лични данни и/или специална чувствителна информация, както и гарантира в максимална степен защитата и сигурността на личните данни на субектите на данни.

(4) Определения и понятия за целите на настоящата политика за поверителност:

а) „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано, наричано по-надолу „субект на данни“. Физическото лице може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез: имената му; идентификационен номер – Единен граждански номер (ЕГН), Личен номер на чужденец (ЛНЧ); данни за местонахождение – постоянен адрес, настоящ адрес или друг адрес на местопребиваване или доставка; онлайн идентификатор – електронна поща, профил в социалните мрежи, мобилни приложения, стационарен или мобилен телефон; или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, икономическата идентичност на това физическо лице. Лични данни са и всички други данни и информация, които се отнасят лично за физическо лице и са получени доброволно от него. А в случаите, когато потребител на дадена услуга на администратора е малолетно или непълнолетно дете, неговите лични данни се предоставят доброволно от родителите или настойниците му.

б) „обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

в) „ограничаване на обработването“ означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще.

г) „профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.

д) „обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, което обработва лични данни от името на администратора.

е) „съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

ж) „данни за здравословното състояние“ означава лични данни, свързани с физическото здраве на физическо лице, включително предоставянето на здравни данни, които дават информация за здравословното му състояние.

 

Данни за администратора на лични данни

Чл.2 Данните за контакт с администратора са: “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, с ЕИК 204923065, със седалище и адрес на управление на дейността в гр. София, п.к. 1233, Столична община, район “Сердика”, ж.к. “Банишора” бл. 37, ет. 2, ап. 83, мобилен телефон +359888877759, електронна поща: info@rangelife.bg, интернет страница www.rangelife.bg

 

Данни за контакт с обработващия лични данни

Чл.3 “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД е сключило граждански договор и е определило адвокат Ненчо Пенчев Рангелов за лице, обработващо лични данни от името на администратора, към което всеки субект на данни може да зададе своите въпроси, свързани с обработването и съхраняването на лични му данни, както и с упражняването на правата на субектите на данни по ЗЗЛД и Общия регламент относно защитата на данните. С лицето, обработващо лични данни, можете да се свържете на мобилен телефон +359888351498, електронен адрес: client-data@rangelife.bg с адрес за писмена кореспонденция: гр. София, п.к. 1233, Столична община, район “Сердика”, ж.к. “Банишора” бл. 37, ет. 2, ап. 83.

 

Надзорен орган на администратора

Чл.4 Надзорен орган на администратора е Комисия за защита на личните данни с адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; уеб сайт: www.cpdp.bg електронна поща: kzld@cpdp.bg  Деловодство: тел. 02/9153519    факс 02/9153525

 

Принципи, свързани с обработването на лични данни

Чл.5 (1) Администраторът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД спазва следните принципи при обработката на личните данни:

а) Принцип на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, въз основа на които личните данни се обработват от администратора законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данни.

б) Принцип на ограничение на целите на обработване, при който личните данни се събират от администратора за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

в) Принцип на „свеждане на данните до минимум“, при който администраторът събира подходящи данни за субекта на данни, ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват, т.е. прилагане на съразмерност с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни от субектите на данни.

г) Принцип на точност, при който данните трябва да са точни и при необходимост да бъдат поддържани в актуален вид, като от администратора се предприемат мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват.

д) Принцип на ограничение на съхранението, при който данните се съхраняват от администратора във форма, която позволява идентифицирането на субекта на данни за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

е) Принцип на цялостност и поверителност, при който данните  се обработват по начин, който гарантира високо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане.

(2) Администраторът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД изисква от субекта на данни и обработва минимално количество лични данни, които са необходими за дейността и услугите на дружеството, както и за връзка с клиента, за сключване и изпълнение на договор с него.

 

Законосъобразност и цели на обработването

Чл.6 Обработването от администратора “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД е законосъобразно при положение, че то е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данни е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данни преди сключването на договор – правно основание, посочено в чл. 6, т. 1, б. „б“ от Общия регламент относно защитата на данните, което пряко се отнася за:

а) преддоговорни отношения с клиентите на администратора, като тук се имат предвид отправени публични покани на сайта на администратора за сключване на договори за покупка от разстояние; отправени оферти и промоции от администратора; получени запитвания от клиенти; или направено конкретно запитване и последващо доуточняване по дадена услуга на специалист на администратора, без все още да се е стигнало до сключване на договор. В този аспект на все още висящи преддоговорни отношения администраторът обработва следните данни на субекта на данни: трите имена, мобилен или стационарен телефон, електронна поща.

б) за сключване и изпълнение на договор за покупко-продажба на конкретна стока, електронен продукт и услуга на администратора, при която се изисква да се попълни онлайн поръчка с конкретни лични данни на субекта на данни, вкл. и за извършване на плащане по договора. В този аспект на договорни отношения администраторът обработва следните „обикновени“ данни на субекта на данни: трите имена, постоянен адрес по лична карта, настоящ адрес за доставка, мобилен или стационарен телефон, електронна поща, мобилни приложения.

Чл.7 Обработването от администратора “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД е законосъобразно при положение, че обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора с правно основание по чл. 6, т. 1, б. „в“ от Общия регламент относно защитата на данните, като тук се има предвид, когато по силата на закон или друг подзаконов акт администраторът е задължен да събира определени лични данни за субекта на данни. Пример за това е, че администраторът е регистриран по ЗДДС и за всяка покупка на стока, електронен продукт или услуга следва да издаде на субекта на данни фактура по ДДС или друг електронен документ за покупката с вкл. ДДС. В този случай от субекта на данни съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, ДОПК и Закона за ДДС задължително се изискват следните лични данни: трите имена, постоянен адрес и ЕГН, които данни се вписват от администратора във фактурата по ДДС или електронния документ за покупката на стока и услуга. Един от посочените два счетоводни документа се изпраща както на субекта на данни, така и на ТД на НАП – София град, офис „Сердика“.

Чл.8 Обработването от “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД е законосъобразно при положение, че субектът на данни е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели на администратора на основание чл. 6, т. 1, б. „а“ и чл. 7 от Общия регламент относно защитата на данните, в следните случаи:

1/ Когато субектът на данни е избрал индивидуална услуга, предоставяна от специалистите по превантивна медицина на администратора, изискваща да се предоставят лични данни от субекта на данни по смисъла на чл.6, буква „б“ от тези правила, както и да се предоставят данни за чувствителна и специална информация, то от субекта на данни под формата на декларация с изрично изразено съгласие се изисква да предостави на администратора тези чувствителни лични данни, като се посочва конкретната цел, за която те ще се използват. Преди да даде съгласие, субектът на данни бива информиран за това в описанието на самата услуга.

2/ Изричното съгласие от субекта на данни може да се предостави чрез онлайн попълване на сайта на администратора www.rangelife.bg на три специални типови образци на декларации за съгласие за обработване на лични данни с чувствителна информация в зависимост от възрастта на субектите на данни:

а/ за лица над 18 годишна възраст се попълва декларация за съгласие за обработване на лични данни с чувствителна информация по приложение № 4 към настоящата политика за поверителност.

б/ за деца от 0 до 1 годишна възраст се попълва декларация за съгласие за обработване на лични данни с чувствителна информация на малолетни субекти на данни, предоставени от техния родител или настойник, по приложение № 5 към настоящата политика за поверителност.

в/ за деца от 1 до 18 годишна възраст се попълва декларация за съгласие за обработване на лични данни с чувствителна информация на малолетни и непълнолетни субекти на данни, предоставени от техния родител или настойник – по приложение № 6 към настоящата политика за поверителност.

3/ Декларациите по предходната т.2 съгласно нормите на ЗЗЛД и Общия регламент се считат и се приемат от администратора за валидно попълнени и подписани от субекта на данни със самия факт на попълването им онлайн на сайта на администратора от субекта на данни, когато той е пълнолетно лице или от родител или настойник, когато данните се отнасят за техните малолетни или непълнолетни деца, без да е необходим изричен подпис или електронен подпис на субекта на данни.

а/ Физическото подписване на декларациите се замества от онлайн подписване чрез поставен специален бутон „подпиши и изпрати“, който се намира на края на всяка от трите декларации. С натискането на този бутон автоматично в платформата на администратора се записват данни за датата и часа на подписване на документа, IP адреса, който го е подписал и други необходими данни. В декларацията е поставен указателен изричен текст, че субектът на данни: преди да даде съгласието си е бил информиран за това, както и е съгласен с този начин на подписване на документа, както и че с подписването и изпращането на декларацията, субектът на данни декларира, че се е запознал, съгласен е и приема Политиката за поверителност и защита на личните данни на администратора, че доброволно дава изрично писмено съгласие с попълнената от него декларация, личните му данни и данните с чувствителна специална информация, респективно чувствителните лични данни на своите малолетни или непълнолетни деца, да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от администратора “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, за постигане на целите, посочени в декларацията.

 

б/ С поставянето от потребителя в платформата на онлайн магазина на “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, на страницата за завършване на онлайн поръчката, на знак „тикче“ в празно прозорче, до което стои надписа „Прочетох, съгласен съм и приемам Политиката за поверителност и защита на личните данни и разбирам как управлявате личните ми данни спрямо Европейския регламент за защита на данните – GDPR, потребителите декларират, че са прочели и са запознати, че са съгласни и приемат Политиката за поверителност и защита на личните данни на доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД.

в/ Друг вариант за попълването и подписването на декларациите от субекта на данни е приложимия образец на декларация за съгласие да бъде изтеглена от сайта на компютъра на субекта на данни, след това попълнена от него, принтирана и подписана със син химикал. След което може да бъде сканирана или снимана и подадена на електронната поща на администратора client-data@rangelife.bg или пък може да бъде изпратена с пощенски плик на адреса на администратора.

4/ Непредоставянето на изрично съгласие чрез декларацията за съгласие по приложения № 4, 5 и 6, и/или непредоставянето на личните данни и данните с чувствителна специална информация от страна на субекта на данните, може да доведе до невъзможност за администратора да отговори на писмено запитване за услуга на клиента; до отказ на администратора за приемане на поръчката на клиента за стока, електронни продукти и услуги; до отказ на администратора от сключване на договор за покупка на стока, продукт и услуга с клиента.

5/ При положение, че предоставените от субекта на данни с декларациите по т.2 лични данни и данните с чувствителна и специална информация, са грешни, неточни, подвеждащи или непълни, това дава право на администратора да откаже сключване на договор за покупка с клиента или да не изпълни вече сключен договор по вина на клиента, без да му се връща платената сума за стоката или услугата.

6/ Субектът на данни има правото да оттегли изрично даденото си съгласие до момента на извършване на плащането на поръчката за услуга от специалист на администратора, като за целта субектът на данни може да използва възможността за онлайн попълване на сайта на администратора www.rangelife.bg на типов образец на декларация за оттегляне на съгласие – приложение № 3 към настоящата политика за поверителност.

а/ Декларацията по т.6 ще се счита от администратора за валидно попълнена и подписана от субекта на данни със самия факт на попълването й онлайн на сайта на администратора от субекта на данни, когато е пълнолетно лице или от родител или настойник, когато данните се отнасят за техните малолетни или непълнолетни деца, без да е необходим изричен подпис или електронен подпис на субекта на данни.

б/ Физическото подписване на декларацията се замества от онлайн подписване чрез поставен специален бутон „подпиши и изпрати“, който се намира на края на декларацията за оттегляне на съгласие. С натискането на този бутон автоматично в платформата на администратора се записват данни за датата и часа на подписване на документа, IP адреса, който го е подписал и други необходими данни.

в/ Над бутона „подпиши и изпрати“ е поставен указателен изричен текст, че субектът на данни е бил информиран за това и е съгласен с този начин на подписване на документа.

г/ Друг вариант за попълването и подписването на декларацията за оттегляне на съгласие от субекта на данни е приложението й под № 3 към настоящата политика за поверителност да бъде изтеглена от сайта на компютъра на субекта на данни, след това попълнена от него, принтирана и подписана със син химикал. След което може да бъде сканирана или снимана и подадена на електронната поща на администратора client-data@rangelife.bg или пък може да бъде изпратена с пощенски плик на адреса на администратора.

7/ След завършване на плащането на поръчката за индивидуална услуга на клиента от специалист на администратора, оттеглянето на съгласието на субекта на данни не е приложимо и не е възможно, тъй като услугата от специалиста на администратора е строго индивидуална и конкретно предназначена за субекта на данни, направил поръчката за такава индивидуална услуга, като съгласно Регламента и ЗЗЛД се приема, че тази услуга се изпълнява по силата на сключен договор.  В този случай, правото на преценка за вариант на ответно действие е на страната на администратора, който може да довърши услугата и да я предостави на клиента според уговореното или пък независимо дали е изпълнена или не индивидуалната услуга от специалиста на администратора съгласно сключения договор, то ако последва такава неоснователна декларация за отказ на съгласие от клиента, по силата на тези правила ще се приеме, че вина за неизпълнение на сключения договор носи клиентът, като отговорността му за това действие ще е да не му се връща заплатената сума за услугата.

8/ Обработването от “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД е законосъобразно при положение, че субектът на данни е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели на администратора на основание чл. 6, т. 1, б. „а“ и чл. 7 от Общия регламент относно защитата на данните, като съгласието на субекта на данни е дадено в рамките на писмена декларация, която се отнася до други въпроси и цели на администратора, които са извън приложното поле на сключване и изпълнение на договора, като за целта субектът на данни може да използва типов образец на декларация за съгласие – приложение № 2 към настоящата политика за поверителност. Такива други въпроси и цели могат да включват:

a/ изпращане и получаване на електронни известия (чрез СМС, чрез имейл или в чат с мобилните приложения като Viber, Facebook Messenger, WhatsApp или други), с които да бъде изпращана търговска информация от администратора за предстоящи промоции, събития, курсове и обучения, за издадени нови книги, статии и публикации и друга полезна информация; за доброволно участие за попълване на анкети, свързани с услугата, която е предложена и изпълнена от администратора.

б/ изпращане и получаване на електронни известия (чрез СМС, чрез имейл или в чат с мобилните приложения като Viber, Facebook Messenger, WhatsApp или други), с които да бъде изпращана информация от администратора за всякакви други прояви и за публикуване на резултатите от тези прояви в социалните мрежи; за маркетинг на администратора относно проучване на пазарното поведение на клиента;

в/ за създаване на профил на конкретно събитие, семинар, курс за обучение и други прояви на администратора, в които е взел участие субектът на данни, като администраторът  “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД има право да публикува в сайта си, във Facebook страницата си, и в други социални мрежи и платформи, снимки на събитието с участието на субектите на данни, за рекламиране и за публикации на събитието. С посочената декларация се приема, че администраторът е получил предварително съгласието на субекта на данни за последващо използване на неговия лик, образ, снимки, видеа и други такива с негово участие в даденото събитие или проява и за целите по тази точка.

г/ За попълването и подаването на декларация за съгласие – приложение № 2 важат същите правила, посочени в чл.8 т.3.

д) Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си по чл.8, т.8 по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Оттеглянето на съгласието се извършва от субекта на данни, който може да използва типов образец на декларация за оттегляне на съгласие – приложение № 3 към тези правила. За попълването и подаването й важат същите правила, посочени в чл.8 т.6.

Чл.9 Когато лични данни са предоставени от субекта на данни на администратора “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД без правно основание по чл. 6, параграф 1 от Регламента или в противоречие с принципите по чл.5 от същия регламент, в срок от един месец от узнаването, администраторът ги връща, а ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия, ги изтрива или унищожава. Изтриването и унищожаването се документират чрез съставянето на протокол за действието.

 

Кога и какви лични данни се събират от субекта на данните

Чл.10 Когато клиентът попълва онлайн поръчка на стока, електронни продукти и услуги през уеб сайта в платформата на онлайн магазина www.rangelife.bg, собственост на “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, както и за да избере вариант за доставка на стоката, продукта и услугата, администраторът събира още в момента на попълването й на основание чл.6 и 7 от тези правила – за сключване и изпълнение на договор, следната лична информация за субекта на данни: трите имена, постоянен адрес и адрес на доставка, мобилен или стационарен телефон, електронна поща, мобилни приложения.

Чл.11 (1) При извършване на услуги от специалисти по превантивна медицина на администратора “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, за предоставяне на консултации на лица над 18 години и за изготвяне на индивидуален хранителен или диетичен режим и/или индивидуални здравословни програми, освен информацията по чл.10 от тези правила, се изисква и специална, т.нар. чувствителна информация, която е от значение за правилното и точно изпълнение на договора за услуга за отделните случаи и може да включва някои, но не само, данни за здравословното състояние и допълнителни данни за клиента чрез попълване на онлайн въпросник, внедрен в приложимата за случая декларация за съгласие по приложение № 4 от настоящата политика за поверителност, с която се събират и обработват данни относно: възраст, пол, тегло, ръст, обиколка на талията, здравословни проблеми, диагнози и противопоказания, медицинска документация, прием на лекарства, предпочитания за храни, цели за постигане, двигателна активност и друга лична информация, която има за цел да помогне на специалистите на доставчика да изчислят индекса на телесна маса на клиента, степен на затлъстяване или недохранване, както и за да изготвят индивидуална здравословна програма, режим на хранене и двигателна активност, предназначени лично за субекта на данни. Както и за изпращане и получаване от администратора на електронни известия (чрез СМС, имейл или в чат с мобилните приложения като Viber, Facebook Messenger, WhatsApp или други), с които да бъде напомняно на субекта на данни за изпратена пратка – стока, електронен продукт или услуга; както и реално да бъде прилаган, контролиран и проследяван избран от субекта на данни хранителен или диетичен режим и/или друга здравословна програма, както и за получаването на последващи актуални данни за резултатите от изпълнението на програмата, за здравния и хранителен статус на субекта на данни.

(2) По време на действие на договора администраторът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД и неговите специалисти-диетолози имат правото да се свързват с клиента за задаване на доуточняващи въпроси и за получаване на допълнителна лична и чувствителна информация, с цел да се предостави качествена индивидуална услуга в полза на субекта на данни, както и за проследяване на изпълнението на хранителния и двигателния режим или здравословната програма, свързано с получаване на допълнителни данни за свалени или качени килограми, промяна на обиколката на талията, индекса на телесната маса и други показатели, както и за разрешаване на проблеми, възникнали при спазване и изпълнение на режима и програмата, с цел да се осъществи и предостави напълно персонализирана услуга, предназначена за конкретен субект на данни.

Чл.12 (1) При извършване на услуги от специалисти по превантивна медицина на администратора “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, за предоставяне на консултации на родители/настойници, които имат деца на възраст от 0 до 1 година, както и за изготвяне на индивидуална програма за захранване на бебето/кърмачето, администраторът събира и обработва на основание чл.6 и 7 от тези правила следните лични данни за родителя/настойника: трите имена,  постоянен адрес и адрес на доставка, мобилен или стационарен телефон, електронна поща, мобилни приложения.

(2) Отделно на основание чл.6 и 7 от тези правила се събират и обработват следните обикновени лични данни за бебето: трите имена и дата на раждане, като съгласието за събирането на тези данни се дава от упражняващия родителски права родител или от настойника, с декларация за съгласие по образец по приложение № 5 към настоящата политика за поверителност.

(3) Администраторът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД изисква и специална, т.нар. чувствителна информация за бебето, която е от значение за отделните случаи и може да включва някои, но не само, данни за здравословното състояние на бебето, чрез попълване от родителя/настойника на бебето на онлайн въпросник, внедрен в приложимата за случая декларация за съгласие по приложение № 5 към настоящата политика за поверителност, с която се събират и обработват данни относно: пол, тегло и ръст при раждането, характеристика на раждане, тегло и ръст към датата на поръчката, какво е храненето на бебето към момента,  започнато ли е захранване на бебето, какви храни са включени до момента и други такива здравни и хранителни въпроси, за да се изясни здравният и хранителен статус на бебето.

(4) По време на действие на договора администраторът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД и неговите специалисти по превантивна медицина имат правото да се свързват с родителя/настойника на бебето за задаване на доуточняващи въпроси по здравния и хранителния статус на бебето и за получаване на отговори на тези въпроси, които спадат към лична и чувствителна информация за бебето, с цел да се предостави качествена индивидуална услуга в полза на бебето и на родителите/настойниците му, както и за проследяване на изпълнението на програмата на бебето от неговите родители/настойници, за проследяване и получаване на данни за наддадени килограми и ръст от бебето, за разрешаване на проблеми, възникнали при изпълнение на режима на захранване на бебето и други такива индивидуални подходи, за да се осъществи и предостави напълно персонализирана услуга, предназначена за конкретен потребител – кърмаче/бебе на възраст от 0 до 1 година, чрез изпълнението й от неговите родители/настойници.

Чл.13 (1) При извършване на услуги от специалисти по превантивна медицина на администратора “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, за предоставяне на консултации на родители/настойници, които имат деца на възраст от 1 до 18 години, както и за изготвяне на индивидуален хранителен режим или здравословна програма за хранене на детето, администраторът събира и обработва следните лични данни за родителя/настойника: трите имена, постоянен адрес и адрес на доставка, мобилен или стационарен телефон, електронна поща, мобилни приложения.

(2) Отделно на основание чл.6 и 7 от тези правила се събират и обработват следните лични данни за детето: трите имена и дата на раждане, като съгласието за събирането на тези лични данни се дава от упражняващия родителските права родител или настойник с декларацията за съгласие по образец приложение № 6 към тази правила.

(3) Администраторът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД изисква, събира и обработва специална, т.нар. чувствителна информация за детето, която е от значение за отделните случаи и може да включва някои, но не само, данни за здравословното състояние на детето, чрез попълване от неговия родител/настойник на онлайн въпросник, внедрен в приложимата за случая декларация за съгласие по приложение № 6 към настоящата политика за поверителност, с която се предоставят лични данни относно: пол, тегло и ръст, обиколка на талията, здравословни проблеми, диагнози и противопоказания, медицинска документация, прием на лекарства, предпочитания за храни, цели за постигане, какво е храненето на детето към момента, физическа активност, алергии и хранителна непоносимост, както и други здравни и хранителни въпроси, за да се изясни здравният и хранителен статус на детето.

(4) По време на действие на договора администраторът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД и неговите специалисти по превантивна медицина имат правото да се свързват с родителя/настойника на детето за задаване на доуточняващи въпроси и за получаване на допълнителна лична и чувствителна информация за детето, с цел да се предостави качествена индивидуална услуга в полза на детето и на родителите/настойниците му, както и за проследяване на изпълнението и спазването на хранителния режим или програма на детето, свързано със събирането на данни за свалени или качени килограми, промяна в обиколка на талията, за разрешаване на проблеми, възникнали при спазване на режима за хранене и други такива, с цел да се осъществи и предостави напълно персонализирана услуга, предназначена за конкретен потребител – дете на възраст от 1 до 18 години, изпълнявана под контрола и със съдействието на неговите родители/настойници.

Чл.14 (1) При извършване на плащане на заявена стока, продукти или услуга чрез банков превод субектът на данни предоставя на администратора “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД или в момента на попълването на поръчката или при плащането й, освен другите лични данни, посочени по-горе, но и номера на банковата си сметка, за да може счетоводството на администратора да направи справка за извършеното плащане от клиента и за да може да го потвърди, както за да го осчетоводи и да издаде фактура за плащането.

(2) При положение, че покупката на клиента в онлайн магазина се заплаща от чужда банкова сметка, тогава субектът на данни е задължен да посочи освен своите лични данни в декларациите, но и да предостави лични данни с трите имена на титуляра на ползваната чужда банкова сметка, негов адрес по местоживеене, електронна поща и телефон, които данни се предоставят задължително, както за целите по ал.1, но и за да се осъществи счетоводен контрол на извършеното плащане и за да се определи за кой клиент реално се отнася, както и на кого да се издаде фактура по ДДС за покупката, както и за предотвратяване на злоупотреби с чужди банкови сметки.

(3) При извършване на плащане чрез дебитни или кредитни карти на заявена стока, електронни продукти или услуги през виртуален ПОС терминал на сайта на администратора “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, последният не събира и не обработва никакви данни за използваните карти. Възможно е подизпълнителите – банки и други финансови посредници, които осъществяват плащането, да имат свои отделни политики за поверителност и изисквания за събиране и обработване на лични данни от клиентите, за които ще се прилагат и техните политики за поверителност и за защита на личните данни, с които субектът на данни следва да се запознае и приеме отделно.

Чл.15 Съгласно българското законодателство администраторът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД издава на субекта на данни електронна фактура по ДДС или друг електронен документ за покупката на стока, електронния продукт или услугата, като се прилагат разпоредбите на Закона за счетоводството, Закона за ДДС, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Наредба Н-18 и др., които въвеждат определени изисквания към съдържанието на счетоводните документи, поради което от субекта на данни задължително в момента на попълването на поръчката се изискват освен личните данни по чл.10 от тези правила, но и: трите имена, постоянен адрес и ЕГН на субекта на данни, заявил поръчката.

Чл.16 Ако субектът на данните се е регистрирал онлайн за участие в семинари, уебинари, онлайн консултации и обучения, за получаване на безплатен бюлетин и други електронни продукти и услуги, той предоставя още в момента на попълването на поръчката, освен задължителните лични данни по чл.10 от тези правила, но и свои актуални  средства за видео и електронна комуникация като Скайп (Skype), Вайбър (Viber), Уотсап (WhatsApp) или други, на които да получава поръчаните онлайн услуги и електронни продукти.

Чл.17 (1) Още при самото влизане и посещаване от субекта на данните на уеб сайта на администратора “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД и преди разглеждането на каталога с продукти и услуги в онлайн магазина, се появява прозорец с текст, че уеб сайтът и платформата на онлайн магазина на www.rangelife.bg, собственост на “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, използват „бисквитки“, както и е предоставен на субекта на данните за избор бутон: „приемам всички“, „отказвам всички“ или „запази и изпрати“.

(2) „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се записват в паметта на браузъра или устройството на субекта на данните, когато той посети някой сайт или прочете някое съобщение. „Бисквитките“ позволяват на сайта да разпознае дадено устройство или браузър.

(3) „Пикселният маркер“ е HTTP технология – обект, вграден в уебсайт или в основния текст на имейл и обикновено е невидим за субекта на данните, но позволява проследяване на дейността му: дали отваря имейла или разглежда сайта и често се използва в комбинация с бисквитки.

(4) Чрез натискането от субекта на данните на бутона  „приемам всички“ администраторът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД има право от този момент автоматично да събира техническа информация за субекта на данните като: уникални идентификатори, IP адрес, информация за мястото и датата на вписване, данни за това кои бисквитки е приел, тип браузър, използвана операционна система, версията на бисквитките, вид устройство за вход – персонален компютър, игрална конзола, Смарт телевизор, мобилен телефон или таблет, както и друга техническа информация като време на престой, брой и вид на разгледани страници, които данни служат единствено на администратора за подобряване на функционалността и съдържанието на сайта и за достигането му до широк кръг от потребители. За посочените цели “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД използва софтуери предоставени от нашите партньори като  Google Analytics, LiveRamp и други като те могат да събират допълнителни данни спрямо техните общи условия.

(5) Повечето браузъри автоматично приемат „бисквитките“, но субектът на данните може сам да промени настройките по начин, че „бисквитките“ да бъдат отхвърляни. Отхвърлянето на „бисквитките“, използвани от уеб сайтът и платформата на онлайн магазина на www.rangelife.bg, собственост на “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД или от нашия уеб-базиран софтуер, може да попречи на субекта на данните да използва пълната им функционалност, дори е възможно те да не работят нормално при ползване. Несъгласието или отмяната на съгласие може да се отрази неблагоприятно върху някои характеристики или функции.

(6) Ако субектът на данните не е съгласен с използването на „бисквитки“ и „пикселни маркери“, той сам може да ги деактивира, като ги изтрие или като промени настройките за „бисквитки“ на своя компютър, мобилно устройство или друго устройство. Информация относно изтриването и управляването на „бисквитките“ е достъпна на www.aboutcookies.org. Включително субектът на данните може да упражни правото си на несъгласие с това компании да обработват лична информация, базирана на легитимен интерес, а не съгласие. Това може да стане като прегледа и актуализира настройките си за поверителност по всяко време като щракне върху иконата за настройки на поверителността в долната част на екрана. Трябва да се има предвид обаче, че не всички доставчици искат съгласие, а някои могат да обработват данни въз основа на легитимен интерес като субектът на данни има правото да възрази срещу обработването и на двете основания. Чрез кликване върху „Нашите партньори“ или „Доставчици“, субектът на данни може да прегледа списъка с доставчици, обработващи данни въз основа на съгласие и легитимен интерес и да направи избор дали ги приема или не.

(7) Подробности за събирането на данни чрез използването на „бисквитки“, пикселни маркери и други сходни технологии, както и целите на тяхното ползване потребителят може да прочете в Правила и условия за използване на „бисквитки“, пикселни маркери и други сходни технологии, публикувани на сайта www.rangelife.bg на “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД.

Чл.18 Във всеки един момент администраторът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД в платформата на сайта www.rangelife.bg има право да изисква от субекта на данните да се легитимира и да удостовери верността на всяко едно от обявените по време на регистрацията на поръчката и плащането обстоятелства и предоставени лични данни, вкл. и за проверка на използваните платежни средства за разплащане при покупката.

 

Обработване и използване на личните данни

Чл.19 (1) Администраторът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД обработва такива и толкова лични данни, колкото са необходими, за да се изпълнят договорни задължения съгласно общите условия на доставчика и само за целите, за които са събрани, като се спазва принципа „Минимум лични данни“.

(2) Личните данни се използват от администратора “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД за:

 1. осъществяване на основната му дейност; за функциониране на онлайн магазина; за сключване на договор, за извършване и изпълнение на заявената от клиента услуга, стока и електронен продукт.
 2. преддоговорни отношения, за осъществяване на контакт с клиента и за отговор на запитване през уеб сайта.
 3. обработване и изпълнение на получените поръчки на стоки, електронни продукти и услуги, получаване на допълнителна чувствителна информация за индивидуални услуги.
 4. регистрация на клиента за участие в организирано от администратора събитие, проява, семинар, обучение, уебинар, безплатен бюлетин и други такива.
 5. извършване на статистически, пазарни и маркетингови проучвания и анализи на моделите на поведение на потребителите на уеб сайта на администратора. В тази насока администраторът може да използва събраната за субектите на данни чрез декларация за съгласие по образец приложение № 2 към тези правила и чрез „бисквитки“ и „пикселни маркери“ информация, за проследяване и анализиране на поведението на клиента при избиране и използване на стоки, продукти и услуги.
 6. разкриване, разследване и предотвратяване на действия, които нарушават политиката на поверителност на администратора или пък са незаконни по смисъла на ЗЗЛД и на Общия регламент за защита на личните данни.
 7. информиране на субектите на данни за настъпили и актуализирани промени в Общите условия на администратора, в Политиката на поверителност и защита на личните данни, в Правилата и условия за използване на бисквитки, пикселни маркери и други подобни технологии.
 8. изпращане на електронни съобщения до субектите на данни, с които те получават поръчаните онлайн услуги и електронни продукти в изпълнение на договора.
 9. изпращане на електронни съобщения до субектите на данни за доброволно участие за попълване на анкети, свързани с оценяване на услугата, която им е била предложена.
 10. изпращане и получаване от субекта на данни на седмични или месечни бюлетини, промоции и друга полезна информация от администратора. Субектите на данни имат право да се откажат от получаването на такива съобщения по всяко време, като изпратят на имейл адреса на администратора client-data@rangelife.bg декларация, съдържаща искането им за отмяна на даденото изрично съгласие – приложение № 3 от тези правила.
 11. обработка на плащането на покупката на стока, електронен продукт или услуга и за счетоводно отчитане на операцията, при която се използват задължителни по Закона за счетоводството и по Закона за ДДС индивидуализиращи данни за издаване на счетоводни документи за покупката.
 12. създаване на профил на конкретно събитие, семинар, курс за обучение и други прояви, в които е взел участие субектът на данни, с който администраторът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД има право да публикува в сайта си, във Facebook страницата си, и в други социални мрежи и платформи, снимки и публикации на събитието с участието на субектите на данни, както и за рекламиране на съответното събитие. За посочените цели се приема, че с приемането на Общите условия и на Политиката за поверителност и защита на личните данни, то администраторът е получил предварително съгласието на субекта на данни за използване на неговия лик, образ, снимки, видеа и други такива с негово участие в даденото събитие или проява.

 

Споделяне на личните данни с трети страни

Чл.20 (1) При наличие на основателна причина, законово задължение или въз основа на писмен договор с трети страни, “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД е възможно да сподели лични данни на субекта на данни със следните органи, институции, фирми или лица:

1.Външни доставчици на услуги за администратора, като счетоводители, консултанти, одитори, адвокати и други;

2.Специалисти-диетолози и лекари, с които “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД има сключен граждански договор за предоставяне на консултации и за изготвяне на здравословни програми и режими на хранене.

3.ИТ-компании, които поддържат информационните системи и приложения на сайта и на онлайн магазина на “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД;

4.Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката и функционалността на уеб сайта или онлайн приложенията на “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД;

5.Доставчици на платежни услуги, банки, пощенски оператори и куриерски фирми;

6.Държавни надзорни и контролни органи, съдебни и разследващи органи;

7.При установяване, упражняване или защита на правни претенции.

(2) При обработване на лични данни въз основа на изрично съгласие или при изпълнение на договор, администраторът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД използва услугите на външно лице, обработващо лични данни, но за целите на обработване и по възлагане с договор от администратора, което лице също спазва разпоредбите на тези правила, на закона и на Регламента за защита на личните данни на субектите на данните.

(3) Всички други лица с достъп до и обработващи лични данни са внимателно проучени от администратора “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД и имат достъп само до тези лични данни на субекта, които са им необходими за предоставянето на конкретната стока, електронен продукт или услуга, както и за ограничен период от време, който обстоятелствата изискват или до който субектът на данни се е съгласил с обработката и използването на данните му.

 

 

 

Срок за съхранение

Чл.21 Получените лични данни от субектите на данни се съхраняват от администратора “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД за:

1/ срок от 5 години – когато личните данни са получени за сключване и изпълнение на договори. Срокът започва да тече от по-късната дата: или от датата на сключването на договора, или от датата на цялостното изпълнение на договора, с изключение на тези, по които има образувани съдебни дела и които не са приключили;

2/ срок от 5 години за преддоговорни отношения. Срокът започва да тече от датата на последната кореспонденция между страните.

3/ нормативно определен срок, когато личните данни се събират и обработват на основание на законово задължение за администратора.

4/ за срок от 5 години, когато личните данни са получени за маркетинг цели, за разпространяване на информация за проведени събития, обучения, курсове и прояви и за публикации на снимки и информации в социалните мрежи от проведени събития и прояви.

5/ за срок от 10 години, когато данните са използвани за съставяне на счетоводни документи, електронни регистри по изискванията на НАП, документи за данъчен контрол, одит или за последващи данъчни и финансови проверки – срокът тече, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетният период, за който се отнасят;

6/ за срок от 5 години за данни от деловодна документация – входящ и изходящ регистър.

Чл. 22 (1) Работодателят “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, в качеството си на администратор на лични данни, определя срок от 6 месеца за съхранение на лични данни на участници в процедури по набиране и подбор на персонал, освен ако кандидатът е дал своето съгласие за съхранение за по-дълъг срок. След изтичането на този срок работодателят изтрива или унищожава съхраняваните документи с лични данни, освен ако специален закон предвижда друго.

(2) Когато в процедура по ал. 1 работодателят е изискал да се представят оригинали или нотариално заверени копия на документи, които удостоверяват физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, той връща тези документи на субекта на данни, който не е одобрен за назначаване, в 6-месечен срок от окончателното приключване на процедурата, освен ако специален закон предвижда друго.

 

Сигурност на данните и на обработването

Чл.23 (1) Администраторът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД предприема всички необходими технически и организационни мерки за сигурност с цел осигуряване на всеобхватна защита на личните данни от нежелано въздействие и хакерски атаки и за да се предотврати злоупотреба с данните от трети лица.

(2) Сигурността на данните се осигурява с непрекъснато актуализиране на използваните технологии и средства за защита. Полагат се всички усилия, за да се защити личната информация на потребителя. Използват се различни методи за криптиране, за да се защити личната информация, пренасяна онлайн, както и за защитата й офлайн. Само служители, които трябва да извършат специфично действие, имат достъп до лична информация на субекта на данни.

(3) При онлайн попълване от субекта на данни на контактни форми с данни, въпросници и декларации, анкети и други, както и при влизане и по време на престояване онлайн в сайта, цялата комуникация в интернет се защитава посредством Secure Socket Layer (SSL) технология с криптиране с висока степен на сигурност, както и с криптиране на връзката между крайното устройството на потребителя и уебсайта на доставчика на услуги посредством SSL сертификат. Но тази система за сигурност ще бъде ефективна при положение, че и самите субекти на данни прилагат определени степени за защита и  сигурност на компютъра или мобилното си приложение.

(4) Прехвърлянето на информация чрез интернет връзки не е достатъчно надеждно. Администраторът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД не може да гарантира сигурността на предоставяната от субекта на данни информация, докато тя се изпраща по интернет връзка към сайта или електронната поща на администратора. Всяко изпращане се извършва за риск на субекта на данни. Администраторът, след като получи личната информация на субекта на данни, прилага строги процедури за сигурност, за да предотврати неоторизиран достъп до личните данни.

(5) Администраторът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД въвежда технически и организационни мерки, за да се гарантира, че по подразбиране се обработват само лични данни, които са необходими за всяка конкретна цел на обработването. Това задължение се отнася до обема на събраните лични данни, степента на обработването, периода на съхраняването им и тяхната достъпност. По-специално, подобни мерки гарантират, че по подразбиране без намеса от страна на физическото лице личните данни не са достъпни за неограничен брой физически лица.

Чл.24 (1) Администраторът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД и обработващият лични данни прилагат технически и организационни мерки от най-висок клас за осигуряване на съобразено с този риск ниво на сигурност, включително, когато е целесъобразно:

 1. a) криптиране на личните данни;

б) способност за гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;

в) способност за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент;

г) процес на редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки с оглед да се гарантира сигурността на обработването.

(2) При оценката на подходящото ниво на сигурност се вземат предвид по-специално рисковете, които са свързани с обработването, по-специално от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до прехвърлени, съхранявани или обработени по друг начин лични данни.

(3) Администраторът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД и обработващият лични данни предприемат стъпки всяко физическо лице, действащо под ръководството на администратора или на обработващия лични данни, което има достъп до лични данни, да обработва тези данни само по указание на администратора.

 

Основни права на субекта на данни

Чл.25 (1) Администраторът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД осигурява прозрачна информация, комуникация и условия за упражняването на правата на субекта на данни.

(2) Субектът на данните има право да получи от администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните и следната информация:

 1. a) целите на обработването;

б) съответните категории лични данни;

в) получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;

г) когато е възможно, предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;

д) съществуването на право да се изиска от администратора коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или да се направи възражение срещу такова обработване;

е) правото на жалба до надзорен орган;

ж) когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична информация за техния източник;

з) съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането, значението и предвидените последствия от това обработване за субекта на данните.

(3) Администраторът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД предоставя копие от личните данни, които са в процес на обработване в срок от един месец от получаване на искането. За допълнителни копия, поискани от субекта на данните, администраторът може да наложи разумна такса въз основа на административните разходи. Когато субектът на данни подава искане с електронни средства, информацията му се предоставя на използваната от него електронна поща, освен ако субектът на данни не е поискал друго.

(4) Ако администраторът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД не предприеме действия по искането на субекта на данни, администраторът го уведомява най-късно в срок от един месец от получаване на искането за причините да не предприеме действия и за възможността за подаване на жалба до надзорен орган и за търсене на защита по съдебен ред.

(5) Информацията се предоставя безплатно. Когато исканията на субект на данни са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, администраторът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД може или:

а) да наложи разумна такса, като взема предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или

б) да откаже да предприеме действия по искането.

(6) Когато администраторът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД има основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искането, администраторът може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните.

Чл.26 Субектът на данни има право да поиска от администратора “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

Чл.27 (1) Субектът на данни има право на изтриване (право „да бъдеш забравен“). В този случай субектът на данни има правото да поиска от администратора “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:

 1. a) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

б) субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните съгласно член 6, параграф 1, буква а) от Регламента или член 9, параграф 2, буква а) от Регламента, и няма друго правно основание за обработването;

в) субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от Регламента и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, или субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 2 от Регламента;

г) личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

д) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;

е) личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество по член 8, параграф 1 от Регламента.

(2) Когато администраторът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД е направил личните данни обществено достояние и е задължен съгласно ал. 1 да изтрие личните данни, той, като отчита наличната технология и разходите по изпълнението, предприема разумни стъпки, включително технически мерки, за да уведоми администраторите, обработващи личните данни, че субектът на данните е поискал изтриване от тези администратори на всички връзки, копия или реплики на тези лични данни.

(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат, доколкото обработването е необходимо:

 1. a) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

б) за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;

в) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и) от Регламента, както и член 9, параграф 3 от Регламента;

г) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Регламента, доколкото съществува вероятност правото, установено в ал. 1, да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или

д) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Чл.28 (1) При положение, че са налице предпоставките на чл. 27 от тези правила, че липсва действащ договор между страните, че няма неуредени финансови и други взаимоотношения между страните, че субектът на данни действително има право да изисква от администратора “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД изтриване на личните му данни, които се съхраняват при администратора, то искането за изтриването може да бъде заявено пред администратора по реда на чл. 34 и чл. 35 от тези правила.

(2) В случай, че заявката за изтриването отговоря на настоящата политика за поверителност, на Общия регламент и на ЗЗЛД, то личните данни на субекта на данни се изтриват в срок най-късно до 1 (един) месец след получаване на заявката. След изтриването на личните данни на субекта на данни  администраторът го уведомява на електронната му поща за това.

(3) Ако заявката за изтриване на данните на субекта на данни противоречи на закона, на наличието на действащ договор или на други административни задължения за администратора за съхранение на данните или съгласно други уредени в закона причини, то тогава вместо „изтриване“ на данните може да се направи временно „блокиране“ на личните данни. При отпадане на причините за блокирането, в срок до 7 /седем/ работни дни администраторът или възстановява данните или изтрива личните данни на субекта на данни и го уведомява на електронната му поща за извършените действия.

(4) След изтриването на данните, същите не е възможно да бъдат възстановени.

(5) До изтичане на срокове за подаване от субекта на данни на възражения, жалби и други процедури във връзка със съхраняваните данни, част от събраните данни: е-мейл адрес, трите имена и телефонен номер, ще продължат временно да се съхраняват от администратора “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, за да може той да отговори на евентуални възражения и въпроси на субекта на данни. Посочените данни ще бъдат окончателно изтрити след като случаят бъде разрешен и съхранението им повече не е необходимо или  пък ще бъдат временно  блокирани, ако има законови задължения за тяхното съхранение.

Чл.29 (1) Право на ограничаване на обработването – субектът на данните има право да изиска от администратора “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД ограничаване на обработването, когато се прилага едно от следното:

 1. a) точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

б) обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

в) администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

г) субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от Регламента в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

(2) Когато обработването е ограничено съгласно ал. 1, такива данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само със съгласието на субекта на данните или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес.

(3) Когато субект на данните е изискал ограничаване на обработването съгласно ал. 1, администраторът го информира преди отмяната на ограничаването на обработването.

 

Други видове права на субекта на данни

Чл.30 (1) Право на преносимост на данните: субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратора, в електронен формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато:

 1. a) обработването е основано на съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) от Регламента или член 9, параграф 2, буква а) от Регламента или на договорно задължение съгласно член 6, параграф 1, буква б) от Регламента; и

б) обработването се извършва по автоматизиран начин.

(2) Когато упражнява правото си на преносимост на данните по ал. 1, субектът на данните има право да получи пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

Чл.31 (1) Право на възражение: субектът на данните има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него, което се основава на член 6, параграф 1, буква д) или буква е) от Регламента, основаващо се на посочените разпоредби. Администраторът прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(2) Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данни има право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг.  Когато субектът на данни възрази срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява.

(3) Най-късно в момента на първото осъществяване на контакт със субекта на данните, той изрично се уведомява за съществуването на правото по ал. 1 и 2, което му се представя по ясен начин и отделно от всяка друга информация.

Чл.32 (1) Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране: субектът на данните има право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен.

(2) Алинея 1 не се прилага, ако решението:

 1. a) е необходимо за сключването или изпълнението на договор между субект на данни и администратор; или

б) се основава на изричното съгласие на субекта на данни.

(3) В случаите, посочени в ал. 2, администраторът прилага подходящи мерки за защита на правата и свободите и легитимните интереси на субекта на данните, най-малко правото на човешка намеса от страна на администратора, правото да изрази гледната си точка и да оспори решението.

Чл.33 Администраторът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД или обработващият лични данни може да откаже пълно или частично упражняването на правата на субектите на данни по чл. 12 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679, както и да не изпълни задължението си по чл. 34 от Регламент (ЕС) 2016/679, когато упражняването на правата или изпълнението на задължението би създало риск за:

 1. националната сигурност;
 2. отбраната;
 3. обществения ред и сигурност;
 4. предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наложените наказания, включително предпазването от и предотвратяването на заплахи за обществения ред и сигурност;
 5. други важни цели от широк обществен интерес и по-специално важен икономически или финансов интерес, включително паричните, бюджетните и данъчните въпроси, общественото здраве и социалната сигурност;
 6. защитата на независимостта на съдебната власт и съдебните производства;
 7. предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на нарушения на етичните кодекси при регулираните професии;
 8. защитата на субекта на данните или на правата и свободите на други лица;
 9. изпълнението по гражданскоправни искове.

 

Указания за попълване и подаване на искането за упражняване на права

Чл.34 (1) Субектът на данни упражнява правата си по чл. 15 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679 и по чл.25 – 33 от настоящата политика за поверителност чрез подаването на писмено заявление до администратора на лични данни, като той може да използва образец на заявление с искане за упражняване на права – приложение № 1 към тези правила или пък сам да напише заявление под формата на свободен текст с изложение на своето искане до администратора “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, което трябва да отговаря на изискванията на чл. 35 от тези правила.

(2) Изисквания за попълване на искането по приложение № 1 към тези правила: Хартиен вариант на заявлението се попълва саморъчно от субекта на данни със син химикал, а електронен вариант на заявлението се попълва, ако той притежава личен квалифициран електронен подпис. В т.1 от заявлението се попълват трите имена по лична карта, ЕГН или ЛНЧ на субекта на данни. В т.1а, ако е приложима, се попълват трите имена по лична карта, ЕГН или ЛНЧ на пълномощника, вписва се и регистрационният номер и датата на заверка на подписа на пълномощното и нотариуса с рег. № в Нотариалната камара, който го е заверил. Копие от пълномощното се прилага към заявлението. В т.2 се попълва електронен адрес на субекта на данни или пълномощника му, както и адрес за писмена пощенска кореспонденция с тях. В т.3. се избира съответното квадратче и се отбелязва със знак „Х“, кое свое право иска да упражни потребителя. В т.4 се попълва кратко описание на обстоятелствата по искането. В т.5 се избира начин на получаване на копие/извлечение от личните данни, което се попълва само при искане за упражняване на право на достъп до лични данни, както и се посочва в каква форма и по какъв начин потребителят иска да получи търсената информация за лични данни.

(3) Подписване на искането: хартиеният вариант на заявлението се подписва със син химикал, а електронният вариант – с личен квалифициран електронен подпис. Ако администраторът получи електронно заявление, което не е подписано с квалифициран електронен подпис, то ще бъде изискано от субекта на данни в 7 дневен срок от уведомяването на имейла му, да изпрати подписан със син химикал хартиен вариант на заявлението, с писмо до администратора. Искането се подписва лично, но може да бъде направено по посочените начини и чрез пълномощник. В този случай за пълномощника се прилага писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

(4) Начин на подаване на заявлението: Хартиен вариант на заявлението може да бъде подадено с писмо до адреса на администратора: “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, гр. София, п.к. 1233, Столична община, район “Сердика”, ж.к. “Банишора” бл. 37, ет. 2, ап. 83. Заявлението може да се подаде и по електронен път с електронен подпис на заявителя при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация, което следва да е подписано с личен квалифициран електронен подпис и може да бъде изпратено по електронен път на електронната поща на администратора: client-data@rangelife.bg При електронния вариант, в имейла си, в полето „тема“, субектът на данни следва да напише: „Искане за предоставяне на достъп до лични данни“.

(5) Отговор на администратора по заявлението: “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД ще отговори на искането в рамките на 1 (един) календарен месец от получаването на заявлението и ще уведоми субекта на данни с писмо или по електронен път на избрания от него адрес. Междувременно докато администраторът обработва искането и ако възникнат нови факти или има някакви допълнителни въпроси или информация, свързани с подаденото от заявление, субектът на данни може да подаде допълнение към заявлението си под формата на свободен текст, като изпрати същото на имейл адреса на администратора: client-data@rangelife.bg или с писмо до адреса на администратора.

Чл.35 (1) Ако субектът на данни не желае да ползва образецът на искането по чл.34 от тези правила – приложение № 1, той сам може да попълни свое заявление, което по ЗЗЛД следва да съдържа следното:

 1. трите имена, адрес, единен граждански номер или личен номер на чужденец или дата на раждане;
 2. описание на искането;
 3. предпочитана форма за получаване на информация (на електронна поща или с писмо) при упражняване на правата по чл. 15 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679;
 4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

(2) При подаването на заявление от упълномощено лице, към заявлението се прилага и пълномощното.

(3) Правилата за подписване и за подаване са указани в предходния чл.34.

Чл.36 При нарушаване на правата му по Регламент (ЕС) 2016/679 и по Закона за защита на личните данни, субектът на данни има право да сезира Комисията за защита на личните данни в срок 6 месеца от узнаване на нарушението, но не по-късно от две години от извършването му.

Разкриване и предоставяне на лична информация

Чл.37 (1) “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, в качеството си на администратор на лични данни, прилага европейски стандарти на етични и законови практики във всичките си дейности по защитата на личните данни на всички субекти на данни още от момента на посещението им на уеб сайта, в качеството им на клиенти на услугите и до определените по тези правила срокове на съхраняване на техните данни.

(2) Администраторът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД не продава и не предоставя данните на трети страни, с изключение когато това се изисква по закон, или по разпореждане на съд, прокуратура и други разследващи и финансови органи като МВР и НАП.

(3) Определена информация за потребителя може да бъде предоставена на подизпълнители и партньори, с които доставчикът работи с цел изпълнение на услугите, за поддръжка на уеб сайта, онлайн магазина и платформата му, подизпълнители за приемане на плащания от клиенти, рекламни мрежи, търсачки, куриерски фирми, специалисти на доставчика.

(4) Администраторът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД може да разкрива събраната за потребителя информация пред трети лица, когато това е необходимо за спазване на законодателството, за привеждане в действие на правила, условия или политики, за защита на сигурността на сайта ни, за защита на нашите права, дейност и услуги по законоустановения начин.

(5) Тези трети лица по ал.3 и 4 са договорно задължени да пазят поверителността и сигурността на всяка лична информация и данни, събрани за субекта на данни от администратора. Те нямат право да използват, продават, разпространяват или променят тази информация по никакъв начин, освен за целите на изпълнение на възложените от администратора услуги.

 

Използване на сайта от малолетни и непълнолетни деца и защита на техните лични данни

Чл.38 (1) Съдържанието на сайта на администратора “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД не представлява опасност за здравето, възпитанието и поведението на лица под 18 години и може да бъде разглеждан от деца под 18 години.

(2)  Лицата под 18 години нямат право сами да ползват услугите на доставчика и нямат право сами да предоставят своите лични данни на сайта на администратора, без разрешението на своите родители или настойници. Личните данни на децата под 18 години задължително трябва да бъдат предоставени от техните родители или настойници.

(3) Администраторът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД никога няма да събира и обработва лични данни, ако знае, че са на малолетни или непълнолетни лица, но ако все пак такива данни попаднат при администратора и за тях не е дадено съгласие от родител и настойник, те ще бъдат веднага изтривани, за което действие се съставя протокол.

(4) Родител или настойник на малолетни или непълнолетни деца има право да направи заявка на платформата на администратора за конкретна услуга, стока или продукт, отнасяща се до детето му, като в този случай той следва да предостави освен своите, но и личните данни на детето си, както и следва да предостави изрично писмено съгласие  чрез декларация по реда на чл.8 от тези правила на администратора, че му разрешава да събира и обработва лична информация за дете, вкл. и специфична чувствителна информация.

 

Общи и допълнителни разпоредби

Чл.39 (1) “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, в качеството си на администратор на лични данни, има правото без предизвестие, едностранно и периодично да изменя и актуализира настоящата Политика за поверителност и за защита на личните данни.

(2) Актуалната версия на Политиката за поверителност и за защита на личните данни винаги ще бъде достъпна на уеб сайта на администратора.

(3) Актуалната версия на Политиката за поверителност и за защита на личните данни, по която субектът на данни е дал съгласие и я е приел, ще бъде записана в сървъра на сайта на администратора като технически данни с въведени дата и час на приемането, IP адреса на клиента и др. технически данни за него и при поискване ще бъде предоставена на компетентните органи.

(4) Датата на приемане на последната версия и актуализирана Политиката за поверителност и защита на личните данни ще бъде отбелязана на последната страница на документа.

(5) Настоящата Политиката за поверителност и защита на личните данни е достъпна в долната част на всяка страница на уеб сайта, като този документ представлява съставна част от Общите условия на сайта на администратора.

Чл.40 При положение, че на сайта на администратора са налични връзки към други сайтове или социални мрежи и ако субектът на данни последва тези връзки, които водят до сайтове на трети страни, които не са собственост на администратора, то  субектът на данни следва да има предвид, че тези чужди сайтове имат свои собствени политики за поверителност и защита на личните данни. Администраторът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД не носи отговорност за изискванията и правилата в тези чужди политики за поверителност и за защита на лични данни, а пряко задължение на самия субект на данни е предварително да разгледа и се запознае с тези чужди политики за поверителност, преди да започне да споделя своя лична информация на тези сайтове.

Чл.41 (1) Настоящата политика за поверителност и защита на личните данни се урежда и тълкува първо съгласно Закона за защита на личните данни, а след това и съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

(2) В отношенията между администратора и субекта на данни първо се прилага
настоящата политика за поверителност, включително и ако са приложими Общите условия на администратора, а при неуредени случаи или противоречиви разпоредби се прилагат Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

(3) Ако субектът на данни не е съгласен и не приема настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни, същият няма право и не трябва да използва уеб сайта на администратора и неговите услуги, както и няма право да предоставя свои лични данни и информация.

(4) Приложения, неразделна част от настоящата политика за поверителност са:

А) Приложение № 1 – заявление с искане за упражняване на права на субектите на данни;

Б) Приложение № 2 – декларация за съгласие за обработка на лични данни;

В) Приложение № 3 – декларация за оттегляне на съгласие;

Г) Приложение № 4 – декларация за съгласие за обработка на лични данни и данни за специална и чувствителна информация на субект на данни на възраст над 18 години;

Д) Приложение № 5 – декларация за съгласие за обработка на лични данни и данни за специална и чувствителна информация на субект на данни на възраст от 0 до 1 години;

Е) Приложение № 6 – декларация за съгласие за обработка на лични данни и данни за специална и чувствителна информация на субект на данни на възраст 1 до 18 години;

(5) Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни е приета от администратора “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД и се прилага от 01.12.2020 година.

 

 

Приложение № 1

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

С ИСКАНЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА ОТ СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

 

1/ Трите имена:  ….……………………………………………………………………………

ЕГН/ЛНЧ ……………………………………………..

Имейл………………………………………………….

Телефон………………………………………………..

1а/ Имена на пълномощника …………………………………………………………………

ЕГН/ЛНЧ на пълномощника ……………………………………

Пълномощно рег. № …….. от дата …………… г. на нотариус ……………………………

2/ Адрес за кореспонденция с Вас

☐ Изберете и отбележете със знак „Х“, ако желаете цялата последваща кореспонденция във връзка с искането Ви да се изпраща на електронната Ви поща. За целта посочвате следният свой имейл адрес: ……………………………………………………

☐ Изберете и отбележете със знак „Х“, ако желаете цялата последваща кореспонденция във връзка с искането Ви да се изпраща с препоръчано писмо с куриерска фирма на следния Ваш адрес: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3/ Описание на искането

Изберете и отбележете със знак „Х“, кое свое право искате да упражните:

☐ Право на достъп до лични данни

☐ Право на коригиране на предоставени лични данни

☐ Право на изтриване /“право да бъдеш забравен“/ на лични данни

☐ Право на ограничаване на обработката на лични данни

☐ Право на възражение срещу обработката на лични данни

☐ Право на преносимост на лични данни

4/ Конкретизация и кратко описание на обстоятелствата по искането

За да бъде правилно разгледано Вашето искане, следва да ни предоставите кратко описание на Вашите съображения и на обстоятелствата във връзка с избраното от вас право по отношение на обработването на личните Ви данни:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5/ Начин на получаване на копие/извлечение от личните данни (попълва се само при искане за упражняване на право на достъп до лични данни)

А/ Желая да получа исканата от мен информация в следната форма:

☐ справка на хартиен носител

☐ копие на предоставен от мен технически носител

Б/ Моля, изберете начин, по който да Ви бъде изпратена информацията:

☐ по електронен път на посочения Ваш електронен адрес за кореспонденция

☐ по вътрешна препоръчана куриерска пратка чрез лицензиран пощенски оператор, като декларирам, че пощенските разходи за доставянето й са за моя сметка, които аз ще заплатя на куриера при получаването на пратката.

Подпис: ………………..

/……………………………………………………………….………………………………/

/Трите имена собственоръчно изписани със син химикал/

Дата:  ……………………. година

Гр./с. ………………………………

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ И ПОДАВАНЕ:

1/ Попълване на искането:

Попълването на хартиен вариант на заявлението става със син химикал, а електронен вариант на заявлението се попълва, ако притежавате личен квалифициран електронен подпис.

В т.1 се попълват трите имена по лична карта, ЕГН или ЛНЧ на субекта на данни.

В т.1а, ако е приложима, се попълват трите имена по лична карта, ЕГН или ЛНЧ на пълномощника, вписва се и регистрационният номер и датата на заверка на подписа на пълномощното и нотариуса с рег. № в Нотариалната камара, който го е заверил. Копие от пълномощното се прилага към заявлението.

В т.2 се попълва електронен адрес на субекта на данни или пълномощника му, както и адрес за писмена пощенска кореспонденция с тях.

В т.3. се избира съответното квадратче и се отбелязва със знак „Х“, кое свое право иска да упражни потребителя.

В т.4 се попълва кратко описание на обстоятелствата по искането.

В т.5 се избира се начин на получаване на копие/извлечение от личните данни, което се попълва само при искане за упражняване на право на достъп до лични данни, както и се посочва в каква форма и по какъв начин потребителят иска да получи търсената информация за лични данни.

2/ Подписване на искането:

Подпишете заявлението на хартиения лист със син химикал, а електронния вариант – с личен квалифициран електронен подпис.

Ако получим електронно заявление, което не е подписано с квалифициран електронен подпис, то ще бъде изискано от Вас в 7 дневен срок от уведомяването Ви на имейла, да изпратите подписан със син химикал хартиен вариант на заявлението, с писмо до администратора.

Искането се подписва лично, но може да бъде направено по посочените начини и чрез пълномощник. В този случай за пълномощника се прилага писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

3/ Начин на подаване на заявлението:

Хартиен вариант на заявлението Ви може да бъде подадено с писмо до адреса на администратора: “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, гр. София, п.к. 1233, Столична община, район “Сердика”, ж.к. “Банишора” бл. 37, ет. 2, ап. 83.

Електронният вариант на заявлението, което е подписано с личен квалифициран електронен подпис, можете да изпратите по електронен път на електронната поща на администратора: client-data@rangelife.bg

При електронния вариант, в имейла си, в полето „тема“, напишете: „Искане за предоставяне на достъп до лични данни“.

4/ Отговор на администратора по заявлението

“РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД ще отговори на Вашето искане в рамките на 1 (един) календарен месец от получаването на заявлението и ще Ви уведоми с писмо или по електронен път на избрания от Вас адрес.

Междувременно докато администраторът обработва Вашето искане и ако възникнат нови факти или имате някакви допълнителни въпроси или информация, свързани с подаденото от Вас заявление, то можете да подадете допълнение към заявлението Ви под формата на свободен текст, като изпратите същото на следния имейл адрес на администратора: client-data@rangelife.bg

 

 

Приложение № 2

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

1/ лични данни на субекта на данни:

Долуподписаният/ата ………………………………………………………………………….

(изписват се трите имена по лична карта)

ЕГН/ЛНЧ …………………………….

Постоянен адрес: ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Мобилен телефон: ……………………     имейл адрес: ……………………………………

Мобилни приложения: ………………………………………….

В качеството ми на клиент на онлайн магазина на страницата на сайта www.rangelife.bg и като пряк потребител на стоки, електронни продукти и услуги на администратора (посочва се качеството на лицето спрямо администратора)

ДЕКЛАРИРАМ:

Че съм съгласен/съгласна администраторът: “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, с ЕИК 204923065, със седалище и адрес на управление на дейността в гр. София, п.к. 1233, Столична община, район “Сердика”, ж.к. “Банишора” бл. 37, ет. 2, ап. 83, , мобилен телефон 0888877759, електронна поща: info@rangelife.bg, интернет страница www.rangelife.bg

да обработва посочените по-горе мои лични данни за:

2/ Целите, за които ще се обработват данните включват:

a/ изпращане и получаване на електронни известия (чрез СМС, чрез имейл или в чат с мобилните приложения като Viber, Facebook Messenger, WhatsApp или други), с които да бъде изпращана търговска информация от администратора за предстоящи промоции, събития, курсове и обучения, за издадени нови книги, статии и публикации и друга полезна информация; за доброволно участие за попълване на анкети, свързани с услугата, която е предложена и изпълнена от администратора.

Желаете ли да получавате от нас информация по т.5 б.“а“?       да □   не □

б/ изпращане и получаване на електронни известия (чрез СМС, чрез имейл или в чат с мобилните приложения като Viber, Facebook Messenger, WhatsApp или други), с които да бъде изпращана търговска информация от администратора за всякакви други прояви и за публикуване на резултатите от тези прояви в социалните мрежи; за маркетинг на администратора относно проучване на пазарното поведение на клиента;

Желаете ли да получавате от нас информация по т.5 б.“б“?       да □   не □

в/ за създаване на профил на конкретно събитие, семинар, курс за обучение и други прояви на администратора, в които е взел участие субектът на данни, като администраторът  “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД има право да публикува в сайта си, във Facebook страницата си, и в други социални мрежи и платформи, снимки на събитието с участието на субектите на данни, за рекламиране и за публикации на събитието. С тази декларация администраторът получава предварително съгласието на субекта на данни за последващо използване на неговия лик, образ, снимки, видеа и други такива с негово участие в даденото събитие или проява и за целите по тази точка.

Желаете ли да получавате от нас информация по т.5 б.“в“?       да □   не □

 

3/ Информиран съм и разбирам, че мога по всяко време да оттегля съгласието си, дадено за допълнителните цели на администратора по точка 2 от тази декларация, като за целта мога да използвам типовия образец на „Декларация за оттегляне на съгласие“ – приложение № 3 към Политика за поверителност и за защита на личните данни на сайта на администратора.

Дата: ……………………………… г.

гр./с. …………………………..

ДЕКЛАРАТОР: …………………………

/………………………………………………………………./

Указание:

Декларацията се попълва директно в страницата на сайта на администратора и ще се счита за валидно попълнена и подписана от субекта на данни със самия факт на попълването й онлайн на сайта на администратора от субекта на данни, когато е пълнолетно лице или от родител или настойник, когато данните се отнасят за техните малолетни или непълнолетни деца, без да е необходим изричен подпис или електронен подпис на субекта на данни. Физическото подписване на декларацията ще се замества от онлайн подписване чрез поставен специален бутон „подпиши и изпрати“, който се намира на края на декларацията. С натискането на този бутон автоматично в платформата на администратора се записват данни за датата и часа на подписване на документа, IP адреса, който го е подписал и други необходими данни. Под бутона „подпиши и изпрати“ е поставен указателен изричен текст, че субектът на данни преди да даде съгласието си е бил информиран за това и е съгласен с този начин на подписване на документа.

 

 

Приложение № 3

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Долуподписаният/ата ………………………………………………………………………….

(изписват се трите имена по лична карта)

Адрес: …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Мобилен телефон: ……………………     имейл адрес: ……………………………………

Дата на попълване: ……………………………… г.

в качеството си на клиент и потребител на стоки, продукти и услуги от сайта и онлайн магазина на администратора: “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, с ЕИК 204923065, със седалище и адрес на управление на дейността в гр. София, п.к. 1233, Столична община, район “Сердика”, ж.к. “Банишора” бл. 37, ет. 2, ап. 83, мобилен телефон 0888877759, електронна поща: client-data@rangelife.bg, интернет страница www.rangelife.bg

 

ДЕКЛАРИРАМ:

Оттеглям съгласието си за обработка на личните ми данни от администратора “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, с ЕИК 204923065, със седалище и адрес на управление на дейността в гр. София, п.к. 1233, Столична община, район “Сердика”, ж.к. “Банишора” бл. 37, ет. 2, ап. 83, дадено на ……………………. година /при възможност се посочва датата/ за следната обработка:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/посочва се видът на обработката и на обработваните лични данни/

Информиран съм и разбирам, че оттеглянето на съгласието ми не засяга обработването на личните данни преди извършването му, както и че оттеглянето на съгласието ми ще бъде преценено от администратора дали не противоречи на законови норми и процедури.

Указание:

Декларацията се попълва директно в страницата на сайта на администратора и ще се счита за валидно попълнена и подписана от субекта на данни със самия факт на попълването й онлайн на сайта на администратора от субекта на данни, когато е пълнолетно лице или от родител или настойник, когато данните се отнасят за техните малолетни или непълнолетни деца, без да е необходим изричен подпис или електронен подпис на субекта на данни. Физическото подписване на декларацията ще се замества от онлайн подписване чрез поставен специален бутон „подпиши и изпрати“, който се намира на края на декларацията. С натискането на този бутон автоматично в платформата на администратора се записват данни за датата и часа на подписване на документа, IP адреса, който го е подписал и други необходими данни. Под бутона „подпиши и изпрати“ е поставен указателен изричен текст, че субектът на данни преди да даде съгласието си е бил информиран за това и е съгласен с този начин на подписване на документа.

 

 

Приложение № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ И ДАННИ ЗА СПЕЦИАЛНА И ЧУВСТВИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА СУБЕКТ НА ДАННИ НА ВЪЗРАСТ НАД 18 ГОДИНИ

1/ лични данни на субекта на данни:

Долуподписаният/ата ………………………………………………………………………

(изписват се трите имена по лична карта)

Адрес по лична карта: ………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

Мобилен телефон: ……………………     имейл адрес: ……………………………………

В качеството ми на клиент на онлайн магазина на страницата на сайта www.rangelife.bg и като пряк потребител на услугата на администратора във връзка с направена от мен поръчка за услуга, извършвана от специалисти на администратора, относно предоставяне на консултации, за изготвяне на индивидуален здравословен и хранителен режим или здравословна програма за хранене,

 

ДЕКЛАРИРАМ:

Че съм съгласен/съгласна и разрешавам на администратора: “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, с ЕИК 204923065, със седалище и адрес на управление на дейността в гр. София, п.к. 1233, Столична община, район “Сердика”, ж.к. “Банишора” бл. 37, ет. 2, ап. 83, мобилен телефон 0888877759, електронна поща: info@rangelife.bg, интернет страница www.rangelife.bg, да събира и обработва на основание чл.8 и чл.11 от своята Политика за поверителност и за защита на личните данни, следните данни, предмет на специална и чувствителна информация.

 

2/ Посочват се необходимите данни за здравословното състояние на субекта на данни и допълнителни лични данни, предмет на специална и чувствителна информация, които се предоставят с разрешението и съгласието на субекта на данни:

 1. Дата на раждане ……………….
 2. Пол: М □        Ж□
 1. Каква е Вашата цел?

За Отслабване          За Напълняване             За Подобряване на здравето 

За нов начин на здравословен живот                   друга  …………………

 1. Тегло към днешна дата (кг) …………….
 2. Ръст към днешна дата (см) ………………
 3. Каква е обиколката на талията? (см) ………….
 1. Страдате ли от здравословните проблеми? Ако-да, какви?
 1. Страдате ли от хранителна алергия/непоносимост?  Да        Не  

Ако-да, към какво? …………………………………………………………………

 1. Желаете ли някои храни да бъдат изключени от менюто Ви?   Да     Не

Ако-да, кои и защо?…………………………………………………………………………..

 1. Желаете ли менюто Ви да бъде вегетарианско?  Да            Не  

Предпочитания: ……………………………………………………………………….

 

3/ Обработването от администратора “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД на личните данни на субекта на данни по т.1 от декларацията е законосъобразно и е необходимо за изпълнението на договор, по който той е страна, което е правно основание, посочено в чл. 6, т. 1, б. „б“ от Общия регламент относно защитата на данните, което пряко се отнася за сключване и изпълнение на договор за покупко-продажба на конкретна услуга на администратора, при която се изисква онлайн да се попълнят конкретни лични данни на субекта на данни, вкл. и за извършване на плащане по договора. В този аспект на договорни отношения администраторът обработва следните данни на субекта на данни: трите имена, постоянен адрес, настоящ адрес за доставка, мобилен или стационарен телефон, електронна поща, мобилни приложения.

4/ Целите, за които администраторът ще събира и обработва данните за здравословното състояние и допълнителни лични данни, предмет на специална и чувствителна информация по т.1 и т.2 от декларацията, които се предоставят с разрешението и съгласието на субекта на данни, включват:

Да се предостави качествена индивидуална услуга в полза на субекта на данни, при която целта на специалистите на администратора е да изчислят индекса на телесна маса на клиента, хранителния статус, степен на затлъстяване или недохранване, както и за да предоставят консултация или да изготвят индивидуална програма и режим на хранене и двигателна активност, предназначени лично за субекта на данни.

А също така за проследяване на изпълнението на програмата и режима на хранене от субекта на данни, последващо свързване с него и получаване на актуални данни по изпълнение на програмата като например за свалени или наддадени килограми и други.

За наблюдение и разрешаване на възникнали проблеми при изпълнение на режима на хранене и други специфични индивидуални подходи на специалиста на услугата, за да се осъществи и предостави напълно персонализирана услуга, предназначена за конкретен субект на данни.

Както и за изпращане и получаване от администратора на електронни известия (чрез СМС, имейл или в чат с мобилните приложения като Viber, Facebook Messenger, WhatsApp или други), с които да бъде напомняно на субекта на данни за изпратена пратка – стока, електронен продукт или услуга; както и реално да бъде прилаган и проследяван избран от субекта на данни хранителен режим и/или друга здравословна програма, както и за получаването на последващи актуални данни за резултатите от програмата и за здравния и хранителен статус на клиента.

 

5/ Декларирам, че съм прочел, запознат съм, съгласен съм и приемам без възражения Политиката за поверителност и защита на личните данни на администратора „Рейнджлайф“ ООД, както и че давам изрично писмено съгласие с попълнената от мен декларация, моите лични данни, както и тези със специална и чувствителна информация, да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от администратора “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД“, за постигане на целите на администратора, посочени изрично в тази декларация. Декларирам, че преди да дам съгласието си, аз съм бил информиран на сайта за това, както и че съм съгласен с онлайн начина на подписване и изпращане на този документ, подробно посочени в Политиката за поверителност и защита на личните данни на администратора.

 

6/ Запознат съм, че имам правото да оттегля изрично даденото си съгласие с тази декларация до момента на извършване на плащането на поръчката за услуга от специалист на администратора, като за целта знам, че мога да използвам възможността за онлайн попълване на сайта на администратора www.rangelife.bg на типов образец на декларация за оттегляне на съгласие – приложение № 3 към Политиката за поверителност и защита на личните данни на администратора.

7/ Запознат съм, че след завършване на плащането на поръчката с индивидуална услуга на клиента от специалист на администратора, оттеглянето на съгласието ми не е приложимо и не е възможно, тъй като услугата от специалиста на администратора е строго индивидуална и конкретно предназначена за субекта на данни, направил поръчката на такава индивидуална услуга, като съгласно Регламента и ЗЗЛД се приема, че тази услуга се изпълнява по силата на сключен договор.  Съгласен съм, че в случай, че подам декларация за оттегляне на съгласието ми след плащането на поръчката, то правото на преценка за вариант на ответно действие е на страната на администратора, който може да довърши услугата и да я предостави на клиента или пък независимо дали е изпълнена или не – ще се приеме, че вина за неизпълнение на сключения договор носи клиентът и няма да му се връща заплатената сума за услугата.

8/ С попълването и подаването на тази декларация се приема, че клиентът е дал своето информирано съгласие на “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД и на неговите специалисти по хранене и диетика, както и декларира следните обстоятелства:

А) Клиентът декларира, че е навършил 18 години и не е поставен под запрещение.

Б) Клиентът е информиран и е съгласен, че част от предоставяните услуги от лекарите- специалисти и диетолози на доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД могат да бъдат определени като медицински дейности и че се извършват от разстояние, т.е. без да бъде осъществен личен контакт или преглед от страна на специалистите. Контактът между клиента и специалистите на “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД ще се провежда с електронни съобщения, по телефона или с видео разговори. В тази връзка клиентът е запознат, че съгласно разпоредбата на чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗЗП за тези услуги и дейности не се прилагат правилата на глава Четвърта от Закона за защита на потребителите.

В) Клиентът е наясно и е съгласен, че доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД не предлага медицински услуги, че между него и доставчикът не се създават отношения на пациент и лекар.

Г) Клиентът е информиран и е съгласен, че другите предлагани услуги, извън тези по б.

Б, са услуги от разстояние и за тях се прилагат правилата на Глава Четвърта от ЗЗП, с изключение на случаите, посочени в чл. 46, ал. 1 от ЗЗП. В тази връзка клиентът е запознат, че тези услуги се осъществяват без непосредствен контакт със специалиста.

Д) Клиентът е информиран и е съгласен, че при предоставяне на услугата, специалистът може да определи само вероятното състояние, тъй като е ограничен поради липсата на пряк и непосредствен контакт с клиента и се ръководи само от информацията, предоставена от самия клиент чрез електронни съобщения.

Е) Клиентът е информиран и е съгласен, че при предоставяне на услуга от разстояние съществува риск от неправилно дефиниране на дадено състояние, именно поради липсата на осъществен пряк и непосредствен преглед от съответния специалист и затова самият клиент приема да носи и се съгласява с този риск.

Ж) Клиентът е информиран и е съгласен, че услугите, предоставяни от доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД и от специалистите му, не заместват личната консултация с общопрактикуващ лекар или друг лекар – специалист.

З) Клиентът е информиран и е съгласен, че е взел самостоятелно решение да използва услугите на специалистите на доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, предоставяни чрез уебсайта на доставчика, след като се е запознал с всички правила и обстоятелства, посочени в настоящите Общи условия, както и след като е наясно, че той има, а и обективно са налице и други алтернативи за решаването на неговия случай – лично посещение, преглед и изследване при специалисти.

И) Клиентът е информиран и е съгласен, че е уведомен и е наясно с обстоятелството, че специалистите на доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД чрез уебсайта ще му предоставят заявената услуга, която в максимална степен ще бъде съобразена с неговото състояние или проблем, но не дават обещание и гаранция, че могат да излекуват клиента или да му предоставят конкретен желан резултат, тъй като доставчикът и специалистите му нямат постоянен пряк контрол и наблюдение над клиента, както и дали той стриктно спазва и изпълнява съветите, програмите и режимите им.

Й) Клиентът е информиран и е съгласен, че той сам е отговорен и е длъжен да следи състоянието си и своевременно да потърси медицинска помощ при възникване на усложнения в здравето му, независимо от естеството на проблема.

К) Клиентът е информиран и е съгласен, че по време на предоставяне и изпълнение на услугата от доставчика могат да настъпят различни промени и/или усложнения на неговото състояние и/или заболяване/ия, които специалистите и/или доставчикът не могат да предвидят. В такива случаи клиентът сам и незабавно трябва да потърси медицинска помощ от общопрактикуващ лекар или от специалисти от извънболнична или болнична помощ или от спешна помощ.

Л) Клиентът е информиран и е съгласен, че всякаква форма и съдържание на информация, налична на уебстраниците на  уебсайта www.rangelife.bg, има само и единствено информационен и образователен характер за потребителите, за чиято истинност и достоверност доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД не отговаря и не носи никаква отговорност, поради което клиентите не трябва да й се доверяват и прилагат буквално. Въпреки че доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД има сключени договори с външни лица – специалисти, които да извършват и предоставят на потребителите конкретни услуги, то наличната информация на сайта не следва да се възприема от потребителите като здравни услуги, медицински консултации и/или здравни съвети, диагностична и/или лечебно-терапевтична дейност, както и не трябва да се възприема от тях като алтернатива на лекарското лечение и здравните услуги. Потребителят, ако има съответни здравословни проблеми, първо трябва да потърси лекарска помощ от съответните медицински лечебни заведения и едва след това като допълнение може да ползва услугите на специалистите на доставчика чрез онлайн магазина.

М) Клиентът е информиран и е съгласен, че доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД чрез електронния магазин не продава и не доставя на потребителите лекарства, лекарствени форми и продукти, както и не предлага медицинско лечение на заболяванията им. По въпроси, засягащи здравословното състояние на потребителя или това на негови малолетни и непълнолетни деца, той следва да се обърне за медицинска помощ от личния си лекар или болнично заведение. Специалистите на доставчика предоставят съвети и консултации на потребителите единствено по своята специалност, за което те носят лична и имуществена отговорност, но дружеството “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД не носи никаква отговорност за тяхната дейност и съвети.

 

9/ Други цели, за които администраторът ще събира и обработва данните на родителя и детето по тази декларация, могат да включват:

 1. A) изпращане и получаване на електронни известия (чрез СМС, чрез имейл или в чат с мобилните приложения като Viber, Facebook Messenger, WhatsApp или други), с които да бъде изпращана търговска информация от администратора за предстоящи промоции, събития, курсове и обучения, за издадени нови книги, статии и публикации и друга полезна информация; за доброволно участие за попълване на анкети, свързани с услугата, която е предложена и изпълнена от администратора.

Б) изпращане и получаване на електронни известия (чрез СМС, чрез имейл или в чат с мобилните приложения като Viber, Facebook Messenger, WhatsApp или други), с които да бъде изпращана търговска информация от администратора за всякакви други прояви и за публикуване на резултатите от тези прояви в социалните мрежи; за маркетинг на администратора относно проучване на пазарното поведение на клиента;

В) за създаване на профил на конкретно събитие, семинар, курс за обучение и други прояви на администратора, в които е взел участие субектът на данни, като администраторът  “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД има право да публикува в сайта си, във Facebook страницата си, и в други социални мрежи и платформи, снимки на събитието с участието на субектите на данни, за рекламиране и за публикации на събитието. С тази декларация администраторът получава предварително съгласието на субекта на данни за последващо използване на неговия лик, образ, снимки, видеа и други такива с негово участие в даденото събитие или проява и за целите по тази точка.

Г) Информиран съм и разбирам, че мога по всяко време да оттегля съгласието си, дадено за допълнителните цели на администратора по точка 9 букви „а“, „б“ и „в“ от тази декларация, като за целта мога да използвам типовия образец на „Декларация за оттегляне на съгласие“ – приложение № 3 към Политика за поверителност и за защита на личните данни на сайта на администратора.

 

Давам съгласие по т.9 и желая да получавам полезна информация:

 

□ Новини, Промоции, Събития и др.

 

10/ Ние използваме Sendinblue за обработка на данните и за изпълнение на нашите услуги и маркетинг цели. Вие се съгласявате, че информацията ще бъде изпратена до Sendinblue за обработка в съответствие с техните общи условия.

 

Подпис: ………………..

/……………………………………………………………….………………………………/

/Трите имена собственоръчно изписани със син химикал/

Дата:  ……………………. година

Гр./с. ………………………………

 

Указание:

Декларацията се попълва директно в страницата на сайта на администратора и ще се счита за валидно попълнена и подписана от субекта на данни със самия факт на попълването й онлайн на сайта на администратора от субекта на данни, когато е пълнолетно лице или от родител или настойник, когато данните се отнасят за техните малолетни или непълнолетни деца, без да е необходим изричен подпис или електронен подпис на субекта на данни. Физическото подписване на декларацията ще се замества от онлайн подписване чрез поставен специален бутон „подпиши и изпрати“, който се намира на края на декларацията. С натискането на този бутон автоматично в платформата на администратора се записват данни за датата и часа на подписване на документа, IP адреса, който го е подписал и други необходими данни. Под бутона „подпиши и изпрати“ е поставен указателен изричен текст, че субектът на данни преди да даде съгласието си е бил информиран за това и е съгласен с този начин на подписване на документа.

 

 

 

Приложение № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ И ДАННИ ЗА СПЕЦИАЛНА И ЧУВСТВИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА СУБЕКТ НА ДАННИ НА ВЪЗРАСТ ОТ 0 ДО 1 ГОДИНИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ НЕГОВИЯ РОДИТЕЛ ИЛИ НАСТОЙНИК

1/ данни за родителя/настойника:

Долуподписаният/ата ………………………………………………………………………….

(изписват се трите имена по лична карта)

Адрес по лична карта: ………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

Мобилен телефон: ……………………     имейл адрес: ……………………………………

 

В качеството ми на клиент на онлайн магазина на страницата на сайта www.rangelife.bg и като родител/настойник на бебето ми, което е пряк потребител на услугата на администратора, и във връзка с направена от мен поръчка за услуга, извършвана от специалисти на администратора, относно предоставяне на консултации на родители, които имат деца на възраст от 0 до 1 години, както и за изготвяне на индивидуална програма за захранване на кърмачето/бебето,

 

ДЕКЛАРИРАМ:

Че съм съгласен/съгласна и разрешавам на администратора: “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, с ЕИК 204923065, със седалище и адрес на управление на дейността в гр. София, п.к. 1233, Столична община, район “Сердика”, ж.к. “Банишора” бл. 37, ет. 2, ап. 83, мобилен телефон 0888877759, електронна поща: info@rangelife.bg, интернет страница www.rangelife.bg, да събира и обработва на основание чл.8 и чл.12 от своята Политика за поверителност и за защита на личните данни, следните данни, предмет на специална и чувствителна информация, както и лични данни на бебето ми.

 

2/ Лични данни на бебето:

Трите имена на бебето………………………………………………………………………..

Дата на раждане на бебето …………………………. година

3/ Посочват се необходимите данни за здравословното състояние и допълнителни лични данни за бебето, предмет на специална и чувствителна информация, които се предоставят с разрешението и съгласието на родителя/настойника:

 1. Пол на бебето: М □               Ж□
 2. Тегло при раждането (кг) ………………………..
 3. Тегло към днешна дата (кг) …………….
 4. Ръст при раждането (см): ……………………..
 5. Ръст към днешна дата (см) ………………
 6. Характеристика на раждането: на термин □ преди термин □     след термин □
 7. Към днешна дата какво е храненето на бебето?

на кърма □     млека за кърмаче □    на кърма и млека за кърмаче □    включени са и други храни □

 1. Към днешна дата започнато ли е захранване на бебето? да □       не □

Ако-да, какви храни сте включили до момента?

плодово пюре □   зеленчуково пюре □   зърнена каша □  месо □   сирене □

яйца  □    риба □   бобови храни □       плодов сок □     зеленчуков сок □

други □ ………………………………………………………………………..

 1. Страда ли бебето Ви от здравословни проблеми? да □       не □

Ако-да, какви …………………………………………………………………………..

 1. Страда ли бебето от хранителна алергия/непоносимост?  Да        Не  

Ако-да, към какво? …………………………………………………………………

 1. Желаете ли някои храни да бъдат изключени от менюто на бебето?   Да     Не

Ако-да, кои и защо? …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

4/ Обработването от администратора “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД на личните данни на родителя е законосъобразно и е необходимо за изпълнението на договор, по който той е страна, което е правно основание, посочено в чл. 6, т. 1, б. „б“ от Общия регламент относно защитата на данните, което пряко се отнася за сключване и изпълнение на договор за покупко-продажба на конкретна услуга на администратора, при която се изисква онлайн да се попълнят конкретни лични данни на субекта на данни, вкл. и за извършване на плащане по договора. В този аспект на договорни отношения администраторът обработва следните данни на субекта на данни-родител/настойник: трите имена, постоянен адрес, настоящ адрес за доставка, мобилен или стационарен телефон, електронна поща, мобилни приложения.

5/ Целите, за които администраторът ще събира и обработва данните за здравословното състояние и допълнителни лични данни за детето, предмет на специална и чувствителна информация, които се предоставят с разрешението и съгласието на родителя/настойника, включват:

Да се предостави качествена индивидуална услуга в полза на бебето и на родителите/настойниците му, при която целта на специалистите на администратора е да изчислят и да изяснят здравния и хранителен статус на бебето; както и за да изготвят индивидуална програма и режим на захранване и последващо хранене, предназначени лично за бебето и родителите/настойниците му.

А също така за проследяване на изпълнението от родителите/настойниците на програмата и режима на захранване и последващото хранене на бебето; за проследяване и получаване на данни от неговите родители/настойници за свалени или наддадени килограми, ръст и др. данни за бебето.

За наблюдение и разрешаване на възникнали проблеми при изпълнение на режима на хранене на бебето и други специфични индивидуални подходи на специалиста на услугата, за да се осъществи и предостави напълно персонализирана услуга, предназначена за конкретен потребител – бебе/кърмаче на възраст от 0 до 1 година, под надзора и със съдействието на неговите родители или настойници.

Както и за изпращане и получаване от администратора на електронни известия (чрез СМС, имейли или в чат с мобилните приложения като Viber, Facebook Messenger, WhatsApp и други), с които да бъде напомняно на субекта на данни (родителя/настойника) за изпратена пратка – стока, електронен продукт или услуга; както и реално да бъде прилаган и проследяван избран от субекта на данни (родителя/настойника) хранителен режим и/или друга здравословна програма за бебето му, както и за получаването на последващи актуални данни за резултатите от програмата, за здравния и хранителен статус на бебето, предоставяни от родителя/настойника.

6/ Декларирам, че съм прочел, запознат съм, съгласен съм и приемам без възражения Политиката за поверителност и защита на личните данни на администратора „Рейнджлайф“ ООД, както и че давам изрично писмено съгласие с попълнената от мен декларация, моите лични данни, както и тези на бебето ми, вкл. и данните със специалната и чувствителна информация за бебето, да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от администратора “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД“, за постигане на целите на администратора, посочени изрично в тази декларация. Декларирам, че преди да дам съгласието си, аз съм бил информиран на сайта за това, както и че съм съгласен с онлайн начина на подписване и изпращане на този документ, подробно посочени в Политиката за поверителност и защита на личните данни на администратора.

7/ Запознат съм, че имам правото да оттегля изрично даденото си съгласие с тази декларация до момента на извършване на плащането на поръчката за услуга от специалист на администратора, като за целта знам, че мога да използвам възможността за онлайн попълване на сайта на администратора www.rangelife.bg на типов образец на декларация за оттегляне на съгласие – приложение № 3 към Политиката за поверителност и защита на личните данни на администратора.

8/ Запознат съм, че след завършване на плащането на поръчката с индивидуална услуга на клиента от специалист на администратора, оттеглянето на съгласието ми не е приложимо и не е възможно, тъй като услугата от специалиста на администратора е строго индивидуална и конкретно предназначена за субекта на данни, направил поръчката на такава индивидуална услуга, като съгласно Регламента и ЗЗЛД се приема, че тази услуга се изпълнява по силата на сключен договор.  Съгласен съм, че в случай, че подам декларация за оттегляне на съгласието ми след плащането на поръчката, то правото на преценка за вариант на ответно действие е на страната на администратора, който може да довърши услугата и да я предостави на клиента или пък независимо дали е изпълнена или не – ще се приеме, че вина за неизпълнение на сключения договор носи клиентът и няма да му се връща заплатената сума за услугата.

9/ С попълването и подаването на тази декларация се приема, че клиентът е дал своето информирано съгласие на “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД и на неговите специалисти по хранене и диетика, както и декларира следните обстоятелства:

А) Клиентът декларира, че е навършил 18 години и не е поставен под запрещение.

Б) Клиентът е информиран и е съгласен, че част от предоставяните услуги от лекарите- специалисти и диетолози на доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД могат да бъдат определени като медицински дейности и че се извършват от разстояние, т.е. без да бъде осъществен личен контакт или преглед от страна на специалистите. Контактът между клиента и специалистите на “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД ще се провежда с електронни съобщения, по телефона или с видео разговори. В тази връзка клиентът е запознат, че съгласно разпоредбата на чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗЗП за тези услуги и дейности не се прилагат правилата на глава Четвърта от Закона за защита на потребителите.

В) Клиентът е наясно и е съгласен, че доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД не предлага медицински услуги, че между него и доставчикът не се създават отношения на пациент и лекар.

Г) Клиентът е информиран и е съгласен, че другите предлагани услуги, извън тези по б. Б, са услуги от разстояние и за тях се прилагат правилата на Глава Четвърта от ЗЗП, с изключение на случаите, посочени в чл. 46, ал. 1 от ЗЗП. В тази връзка клиентът е запознат, че тези услуги се осъществяват без непосредствен контакт със специалиста.

Д) Клиентът е информиран и е съгласен, че при предоставяне на услугата, специалистът може да определи само вероятното състояние, тъй като е ограничен поради липсата на пряк и непосредствен контакт с клиента и се ръководи само от информацията, предоставена от самия клиент чрез електронни съобщения.

Е) Клиентът е информиран и е съгласен, че при предоставяне на услуга от разстояние съществува риск от неправилно дефиниране на дадено състояние, именно поради липсата на осъществен пряк и непосредствен преглед от съответния специалист и затова самият клиент приема да носи и се съгласява с този риск.

Ж) Клиентът е информиран и е съгласен, че услугите, предоставяни от доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД и от специалистите му, не заместват личната консултация с общопрактикуващ лекар или друг лекар – специалист.

З) Клиентът е информиран и е съгласен, че е взел самостоятелно решение да използва услугите на специалистите на доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, предоставяни чрез уебсайта на доставчика, след като се е запознал с всички правила и обстоятелства, посочени в настоящите Общи условия, както и след като е наясно, че той има, а и обективно са налице и други алтернативи за решаването на неговия случай – лично посещение, преглед и изследване при специалисти.

И) Клиентът е информиран и е съгласен, че е уведомен и е наясно с обстоятелството, че специалистите на доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД чрез уебсайта ще му предоставят заявената услуга, която в максимална степен ще бъде съобразена с неговото състояние или проблем, но не дават обещание и гаранция, че могат да излекуват клиента или да му предоставят конкретен желан резултат, тъй като доставчикът и специалистите му нямат постоянен пряк контрол и наблюдение над клиента, както и дали той стриктно спазва и изпълнява съветите, програмите и режимите им.

Й) Клиентът е информиран и е съгласен, че той сам е отговорен и е длъжен да следи състоянието си и своевременно да потърси медицинска помощ при възникване на усложнения в здравето му, независимо от естеството на проблема.

К) Клиентът е информиран и е съгласен, че по време на предоставяне и изпълнение на услугата от доставчика могат да настъпят различни промени и/или усложнения на неговото състояние и/или заболяване/ия, които специалистите и/или доставчикът не могат да предвидят. В такива случаи клиентът сам и незабавно трябва да потърси медицинска помощ от общопрактикуващ лекар или от специалисти от извънболнична или болнична помощ или от спешна помощ.

Л) Клиентът е информиран и е съгласен, че всякаква форма и съдържание на информация, налична на уебстраниците на  уебсайта www.rangelife.bg, има само и единствено информационен и образователен характер за потребителите, за чиято истинност и достоверност доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД не отговаря и не носи никаква отговорност, поради което клиентите не трябва да й се доверяват и прилагат буквално. Въпреки че доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД има сключени договори с външни лица – специалисти, които да извършват и предоставят на потребителите конкретни услуги, то наличната информация на сайта не следва да се възприема от потребителите като здравни услуги, медицински консултации и/или здравни съвети, диагностична и/или лечебно-терапевтична дейност, както и не трябва да се възприема от тях като алтернатива на лекарското лечение и здравните услуги. Потребителят, ако има съответни здравословни проблеми, първо трябва да потърси лекарска помощ от съответните медицински лечебни заведения и едва след това като допълнение може да ползва услугите на специалистите на доставчика чрез онлайн магазина.

М) Клиентът е информиран и е съгласен, че доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД чрез електронния магазин не продава и не доставя на потребителите лекарства, лекарствени форми и продукти, както и не предлага медицинско лечение на заболяванията им. По въпроси, засягащи здравословното състояние на потребителя или това на негови малолетни и непълнолетни деца, той следва да се обърне за медицинска помощ от личния си лекар или болнично заведение. Специалистите на доставчика предоставят съвети и консултации на потребителите единствено по своята специалност, за което те носят лична и имуществена отговорност, но дружеството “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД не носи никаква отговорност за тяхната дейност и съвети.

 

10/ други цели, за които администраторът ще събира и обработва данните на родителя и детето по тази декларация, могат да включват:

 1. A) изпращане и получаване на електронни известия (чрез СМС, чрез имейл или в чат с мобилните приложения като Viber, Facebook Messenger, WhatsApp или други), с които да бъде изпращана търговска информация от администратора за предстоящи промоции, събития, курсове и обучения, за издадени нови книги, статии и публикации и друга полезна информация; за доброволно участие за попълване на анкети, свързани с услугата, която е предложена и изпълнена от администратора.

Б) изпращане и получаване на електронни известия (чрез СМС, чрез имейл или в чат с мобилните приложения като Viber, Facebook Messenger, WhatsApp или други), с които да бъде изпращана търговска информация от администратора за всякакви други прояви и за публикуване на резултатите от тези прояви в социалните мрежи; за маркетинг на администратора относно проучване на пазарното поведение на клиента;

В) за създаване на профил на конкретно събитие, семинар, курс за обучение и други прояви на администратора, в които е взел участие субектът на данни, като администраторът  “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД има право да публикува в сайта си, във Facebook страницата си, и в други социални мрежи и платформи, снимки на събитието с участието на субектите на данни, за рекламиране и за публикации на събитието. С тази декларация администраторът получава предварително съгласието на субекта на данни за последващо използване на неговия лик, образ, снимки, видеа и други такива с негово участие в даденото събитие или проява и за целите по тази точка.

Г) Информиран съм и разбирам, че мога по всяко време да оттегля съгласието си, дадено за допълнителните цели на администратора по точка 10 букви „а“, „б“ и „в“ от тази декларация, като за целта мога да използвам типовия образец на „Декларация за оттегляне на съгласие“ – приложение № 3 към Политика за поверителност и за защита на личните данни на сайта на администратора.

 

Давам съгласие по т.10 и желая да получавам полезна информация:

 

□ Новини, Промоции, Събития и др.

 

 

 

 

 

 

 

11/ Ние използваме Sendinblue за обработка на данните и за изпълнение на нашите услуги и маркетинг цели. Вие се съгласявате, че информацията ще бъде изпратена до Sendinblue за обработка в съответствие с техните общи условия.

 

Подпис: ………………..

/……………………………………………………………….………………………………/

/Трите имена собственоръчно изписани със син химикал/

Дата:  ……………………. година

Гр./с. ………………………………

 

 

Указание:

Декларацията се попълва директно в страницата на сайта на администратора и ще се счита за валидно попълнена и подписана от субекта на данни със самия факт на попълването й онлайн на сайта на администратора от субекта на данни, когато е пълнолетно лице или от родител или настойник, когато данните се отнасят за техните малолетни или непълнолетни деца, без да е необходим изричен подпис или електронен подпис на субекта на данни. Физическото подписване на декларацията ще се замества от онлайн подписване чрез поставен специален бутон „подпиши и изпрати“, който се намира на края на декларацията. С натискането на този бутон автоматично в платформата на администратора се записват данни за датата и часа на подписване на документа, IP адреса, който го е подписал и други необходими данни. Под бутона „подпиши и изпрати“ е поставен указателен изричен текст, че субектът на данни преди да даде съгласието си е бил информиран за това и е съгласен с този начин на подписване на документа.

 

 

 

Приложение № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ И ДАННИ ЗА СПЕЦИАЛНА И ЧУВСТВИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ НА СУБЕКТИ НА ДАННИ НА ВЪЗРАСТ ОТ 1 ДО 18 ГОДИНИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТЕХНИЯ РОДИТЕЛ ИЛИ НАСТОЙНИК

1/ данни за родителя/настойника:

Долуподписаният/ата ………………………………………………………………………….

(изписват се трите имена по лична карта)

Адрес по лична карта: ………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

Мобилен телефон: ……………………     имейл адрес: ……………………………………

 

В качеството ми на клиент на онлайн магазина на страницата на сайта www.rangelife.bg и като родител/настойник на детето ми, което е пряк потребител на услугата на администратора, и във връзка с направена от мен поръчка за услуга, извършвана от специалисти на администратора, относно предоставяне на консултации на родители, които имат деца на възраст от 1 до 18 години, както и за изготвяне на индивидуален здравословен и хранителен режим или здравословна програма за хранене на детето,

 

ДЕКЛАРИРАМ:

Че съм съгласен/съгласна и разрешавам на администратора: “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, с ЕИК 204923065, със седалище и адрес на управление на дейността в гр. София, п.к. 1233, Столична община, район “Сердика”, ж.к. “Банишора” бл. 37, ет. 2, ап. 83, мобилен телефон 0888877759, електронна поща: info@rangelife.bg, интернет страница www.rangelife.bg, да събира и обработва на основание чл.8 и чл.13 от своята Политика за поверителност и за защита на личните данни, следните данни, предмет на специална и чувствителна информация, както и лични данни на детето ми.

 

2/ Лични данни на детето:

Трите имена на детето.………………………………………………………………………..

Дата на раждане на детето …………………………. година

3/ Посочват се необходимите данни за здравословното състояние и допълнителни лични данни за детето, предмет на специална и чувствителна информация, които се предоставят с разрешението и съгласието на родителя/настойника:

 1. Пол на детето: М □               Ж□
 2. Тегло към днешна дата (кг) …………….
 3. Ръст към днешна дата (см) ………………
 4. Каква е обиколката на талията на детето (см) ………….
 1. Страда ли детето Ви от здравословни проблеми? Ако-да, какви?
 1. Страда ли детето от хранителна алергия/непоносимост?  Да        Не  

Ако-да, към какво? …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 1. Желаете ли някои храни да бъдат изключени от менюто на детето?   Да     Не

Ако-да, кои и защо?………………………………………………………………………………..

 

4/ Обработването от администратора “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД на личните данни на родителя е законосъобразно и е необходимо за изпълнението на договор, по който той е страна, което е правно основание, посочено в чл. 6, т. 1, б. „б“ от Общия регламент относно защитата на данните, което пряко се отнася за сключване и изпълнение на договор за покупко-продажба на конкретна услуга на администратора, при която се изисква онлайн да се попълнят конкретни лични данни на субекта на данни, вкл. и за извършване на плащане по договора. В този аспект на договорни отношения администраторът обработва следните данни на субекта на данни-родител: трите имена, постоянен адрес, настоящ адрес за доставка, мобилен или стационарен телефон, електронна поща, мобилни приложения.

5/ Целите, за които администраторът ще събира и обработва данните за здравословното състояние и допълнителни лични данни за детето, предмет на специална и чувствителна информация, които се предоставят с разрешението и съгласието на родителя/настойника, включват:

Да се предостави качествена индивидуална услуга в полза на детето и на родителите/настойниците му, при която целта на специалистите на администратора е да изчислят и да изяснят здравния и хранителен статус на детето; както и за да изготвят индивидуална програма и режим на захранване и последващо хранене, предназначени лично за детето и родителите/настойниците му.

А също така за проследяване на изпълнението от родителите/настойниците на програмата и режима на захранване и последващото хранене на детето; за проследяване и получаване на данни от неговите родители/настойници за свалени или наддадени килограми, ръст и др. данни за детето.

За наблюдение и разрешаване на възникнали проблеми при изпълнение на режима на хранене на детето и други специфични индивидуални подходи на специалиста на услугата, за да се осъществи и предостави напълно персонализирана услуга, предназначена за конкретен потребител – дете на възраст от 1 до 18 години, под надзора и със съдействието на неговите родители или настойници.

Както и за изпращане и получаване от администратора на електронни известия (чрез СМС, имейли или в чат с мобилните приложения като Viber, Facebook Messenger, WhatsApp или други), с които да бъде напомняно на субекта на данни (родителя/настойника) за изпратена пратка – стока, електронен продукт или услуга; както и реално да бъде прилаган и проследяван избран от субекта на данни (родителя/настойника) хранителен режим и/или друга здравословна програма за детето му, както и за получаването на последващи актуални данни за резултатите от програмата, за здравния и хранителен статус на детето, предоставяни от родителя/настойника.

6/ Декларирам, че съм прочел, запознат съм, съгласен съм и приемам без възражения Политиката за поверителност и защита на личните данни на администратора „Рейнджлайф“ ООД, както и че давам изрично писмено съгласие с попълнената от мен декларация, моите лични данни, както и тези на детето ми, вкл. и данните със специалната и чувствителна информация за детето, да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от администратора “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД“, за постигане на целите на администратора, посочени изрично в тази декларация. Декларирам, че преди да дам съгласието си, аз съм бил информиран на сайта за това, както и че съм съгласен с онлайн начина на подписване и изпращане на този документ, подробно посочени в Политиката за поверителност и защита на личните данни на администратора.

7/ Запознат съм, че имам правото да оттегля изрично даденото си съгласие с тази декларация до момента на извършване на плащането на поръчката за услуга от специалист на администратора, като за целта знам, че мога да използвам възможността за онлайн попълване на сайта на администратора www.rangelife.bg на типов образец на декларация за оттегляне на съгласие – приложение № 3 към Политиката за поверителност и защита на личните данни на администратора.

8/ Запознат съм, че след завършване на плащането на поръчката с индивидуална услуга на клиента от специалист на администратора, оттеглянето на съгласието ми не е приложимо и не е възможно, тъй като услугата от специалиста на администратора е строго индивидуална и конкретно предназначена за субекта на данни, направил поръчката на такава индивидуална услуга, като съгласно Регламента и ЗЗЛД се приема, че тази услуга се изпълнява по силата на сключен договор.  Съгласен съм, че в случай, че подам декларация за оттегляне на съгласието ми след плащането на поръчката, то правото на преценка за вариант на ответно действие е на страната на администратора, който може да довърши услугата и да я предостави на клиента или пък независимо дали е изпълнена или не – ще се приеме, че вина за неизпълнение на сключения договор носи клиентът и няма да му се връща заплатената сума за услугата.

9/ С попълването и подаването на тази декларация се приема, че клиентът е дал своето информирано съгласие на “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД и на неговите специалисти по хранене и диетика, както и декларира следните обстоятелства:

А) Клиентът декларира, че е навършил 18 години и не е поставен под запрещение.

Б) Клиентът е информиран и е съгласен, че част от предоставяните услуги от лекарите- специалисти и диетолози на доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД могат да бъдат определени като медицински дейности и че се извършват от разстояние, т.е. без да бъде осъществен личен контакт или преглед от страна на специалистите. Контактът между клиента и специалистите на “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД ще се провежда с електронни съобщения, по телефона или с видео разговори. В тази връзка клиентът е запознат, че съгласно разпоредбата на чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗЗП за тези услуги и дейности не се прилагат правилата на глава Четвърта от Закона за защита на потребителите.

В) Клиентът е наясно и е съгласен, че доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД не предлага медицински услуги, че между него и доставчикът не се създават отношения на пациент и лекар.

Г) Клиентът е информиран и е съгласен, че другите предлагани услуги, извън тези по б. Б, са услуги от разстояние и за тях се прилагат правилата на Глава Четвърта от ЗЗП, с изключение на случаите, посочени в чл. 46, ал. 1 от ЗЗП. В тази връзка клиентът е запознат, че тези услуги се осъществяват без непосредствен контакт със специалиста.

Д) Клиентът е информиран и е съгласен, че при предоставяне на услугата, специалистът може да определи само вероятното състояние, тъй като е ограничен поради липсата на пряк и непосредствен контакт с клиента и се ръководи само от информацията, предоставена от самия клиент чрез електронни съобщения.

Е) Клиентът е информиран и е съгласен, че при предоставяне на услуга от разстояние съществува риск от неправилно дефиниране на дадено състояние, именно поради липсата на осъществен пряк и непосредствен преглед от съответния специалист и затова самият клиент приема да носи и се съгласява с този риск.

Ж) Клиентът е информиран и е съгласен, че услугите, предоставяни от доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД и от специалистите му, не заместват личната консултация с общопрактикуващ лекар или друг лекар – специалист.

З) Клиентът е информиран и е съгласен, че е взел самостоятелно решение да използва услугите на специалистите на доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, предоставяни чрез уебсайта на доставчика, след като се е запознал с всички правила и обстоятелства, посочени в настоящите Общи условия, както и след като е наясно, че той има, а и обективно са налице и други алтернативи за решаването на неговия случай – лично посещение, преглед и изследване при специалисти.

И) Клиентът е информиран и е съгласен, че е уведомен и е наясно с обстоятелството, че специалистите на доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД чрез уебсайта ще му предоставят заявената услуга, която в максимална степен ще бъде съобразена с неговото състояние или проблем, но не дават обещание и гаранция, че могат да излекуват клиента или да му предоставят конкретен желан резултат, тъй като доставчикът и специалистите му нямат постоянен пряк контрол и наблюдение над клиента, както и дали той стриктно спазва и изпълнява съветите, програмите и режимите им.

Й) Клиентът е информиран и е съгласен, че той сам е отговорен и е длъжен да следи състоянието си и своевременно да потърси медицинска помощ при възникване на усложнения в здравето му, независимо от естеството на проблема.

К) Клиентът е информиран и е съгласен, че по време на предоставяне и изпълнение на услугата от доставчика могат да настъпят различни промени и/или усложнения на неговото състояние и/или заболяване/ия, които специалистите и/или доставчикът не могат да предвидят. В такива случаи клиентът сам и незабавно трябва да потърси медицинска помощ от общопрактикуващ лекар или от специалисти от извънболнична или болнична помощ или от спешна помощ.

Л) Клиентът е информиран и е съгласен, че всякаква форма и съдържание на информация, налична на уебстраниците на  уебсайта www.rangelife.bg, има само и единствено информационен и образователен характер за потребителите, за чиято истинност и достоверност доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД не отговаря и не носи никаква отговорност, поради което клиентите не трябва да й се доверяват и прилагат буквално. Въпреки че доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД има сключени договори с външни лица – специалисти, които да извършват и предоставят на потребителите конкретни услуги, то наличната информация на сайта не следва да се възприема от потребителите като здравни услуги, медицински консултации и/или здравни съвети, диагностична и/или лечебно-терапевтична дейност, както и не трябва да се възприема от тях като алтернатива на лекарското лечение и здравните услуги. Потребителят, ако има съответни здравословни проблеми, първо трябва да потърси лекарска помощ от съответните медицински лечебни заведения и едва след това като допълнение може да ползва услугите на специалистите на доставчика чрез онлайн магазина.

М) Клиентът е информиран и е съгласен, че доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД чрез електронния магазин не продава и не доставя на потребителите лекарства, лекарствени форми и продукти, както и не предлага медицинско лечение на заболяванията им. По въпроси, засягащи здравословното състояние на потребителя или това на негови малолетни и непълнолетни деца, той следва да се обърне за медицинска помощ от личния си лекар или болнично заведение. Специалистите на доставчика предоставят съвети и консултации на потребителите единствено по своята специалност, за което те носят лична и имуществена отговорност, но дружеството “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД не носи никаква отговорност за тяхната дейност и съвети.

 

10/ Други цели, за които администраторът ще събира и обработва данните на родителя и детето по тази декларация, могат да включват:

 1. A) изпращане и получаване на електронни известия (чрез СМС, чрез имейл или в чат с мобилните приложения като Viber, Facebook Messenger, WhatsApp или други), с които да бъде изпращана търговска информация от администратора за предстоящи промоции, събития, курсове и обучения, за издадени нови книги, статии и публикации и друга полезна информация; за доброволно участие за попълване на анкети, свързани с услугата, която е предложена и изпълнена от администратора.

Б) изпращане и получаване на електронни известия (чрез СМС, чрез имейл или в чат с мобилните приложения като Viber, Facebook Messenger, WhatsApp или други), с които да бъде изпращана търговска информация от администратора за всякакви други прояви и за публикуване на резултатите от тези прояви в социалните мрежи; за маркетинг на администратора относно проучване на пазарното поведение на клиента;

В) за създаване на профил на конкретно събитие, семинар, курс за обучение и други прояви на администратора, в които е взел участие субектът на данни, като администраторът  “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД има право да публикува в сайта си, във Facebook страницата си, и в други социални мрежи и платформи, снимки на събитието с участието на субектите на данни, за рекламиране и за публикации на събитието. С тази декларация администраторът получава предварително съгласието на субекта на данни за последващо използване на неговия лик, образ, снимки, видеа и други такива с негово участие в даденото събитие или проява и за целите по тази точка.

Г) Информиран съм и разбирам, че мога по всяко време да оттегля съгласието си, дадено за допълнителните цели на администратора по точка 10 букви „а“, „б“ и „в“ от тази декларация, като за целта мога да използвам типовия образец на „Декларация за оттегляне на съгласие“ – приложение № 3 към Политика за поверителност и за защита на личните данни на сайта на администратора.

 

Давам съгласие по т.10 и желая да получавам полезна информация:

 

□ Новини, Промоции, Събития и др.

 

11/ Ние използваме Sendinblue за обработка на данните и за изпълнение на нашите услуги и маркетинг цели. Вие се съгласявате, че информацията ще бъде изпратена до Sendinblue за обработка в съответствие с техните общи условия.

 

Подпис: ………………..

/……………………………………………………………….………………………………/

/Трите имена собственоръчно изписани със син химикал/

Дата:  ……………………. година

Гр./с. ………………………………

 

Указание:

Декларацията се попълва директно в страницата на сайта на администратора и ще се счита за валидно попълнена и подписана от субекта на данни със самия факт на попълването й онлайн на сайта на администратора от субекта на данни, когато е пълнолетно лице или от родител или настойник, когато данните се отнасят за техните малолетни или непълнолетни деца, без да е необходим изричен подпис или електронен подпис на субекта на данни. Физическото подписване на декларацията ще се замества от онлайн подписване чрез поставен специален бутон „подпиши и изпрати“, който се намира на края на декларацията. С натискането на този бутон автоматично в платформата на администратора се записват данни за датата и часа на подписване на документа, IP адреса, който го е подписал и други необходими данни. Под бутона „подпиши и изпрати“ е поставен указателен изричен текст, че субектът на данни преди да даде съгласието си е бил информиран за това и е съгласен с този начин на подписване на документа.