ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПАЗАРУВАНЕ В ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН RANGELIFE.BG

ЧРЕЗ УЕБСАЙТА WWW.RANGELIFE.BG,

СОБСТВЕНОСТ НА “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД

 

ГЛАВА ПЪРВА

РАЗДЕЛ I. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ

 

Чл.1. (1) rangelife.bg е електронен магазин за електронна търговия, собственост на “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, който е базиран на уебсайта www.rangelife.bg.

(2) Електронният магазин е съвкупност от уеб страници, достъпни на уебсайта www.rangelife.bg, чрез които се предоставя възможност за сключване на неограничен брой електронни договори за покупко-продажба от разстояние – чрез електронни средства и съобщения, между доставчика на стоки, е-продукти и услуги – “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, и конкретен клиент, както и за извършването на електронна поръчка на предлаганите в онлайн магазина стоки, е-продукти и услуги, вкл. и за индивидуално предлагани чрез електронни средства услуги от специалисти на доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, предназначени за конкретен клиент, както и за тяхното изпълнение и доставка до клиента.

Чл.2. Настоящите Общи условия имат за цел да уредят:

 1. отношенията между дружество с ограничена отговорност “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, от една страна като собственик на електронния магазин идоставчик на стоките, е-продуктите и услугите, а от друга страна физическите лица, които са клиенти и потребители на стоките, е-продуктите и услугите, предоставяни чрез електронния магазин за електронна търговия rangelife.bg на уебсайта www.rangelife.bg.
 2. условията и начина на отправянето на публични покани и търговски оферти до широк кръг клиенти за сключването на договори за покупко-продажба на стоки и е-продукти от разстояние, вкл. и тяхната доставка до клиентите, вкл. условията за покупка на стоките и е-продуктите от онлайн магазина на доставчика.
 3. условията и начина на отправянето на публични предложения за сключване чрез електронни средства на договори за предоставяне, използване и доставка на услуги от разстояние, както и на услуги, извършвани от специалистите на доставчика и предоставяни чрез електронни средства до конкретен клиент.
 4. предварителната и преддоговорна информация, която доставчикът на стоки, е-продукти и услуги предоставя на клиентите на уебсайта www.rangelife.bg по ясен, разбираем и недвусмислен начин.
 5. техническите стъпки по електронно сключване на договора за продажба или услуга, начина на използване на услугите на електронния магазин rangelife.bg на уебсайта www.rangelife.bg и тяхното правно значение; дали и как договорът ще бъде съхраняван от доставчика на услугата и какъв е начинът за достъп до него; техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора; езиците, на които договорът може да бъде сключен.
 6. съдържанието и изпълнението на договора за покупко-продажба на стоки, е-продукти и услуги от разстояние, методите на плащането, доставката до клиентите, отказ от поръчката, правата на страните и други условия по договора.

Чл.3. Настоящите Общи условия:

 1. се прилагат по отношение на предлагането, продажбата и доставянето на стоките, е-продуктите и услугите на доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД.
 2. са неразделна част от договора, сключен електронно и от разстояние между доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД и клиента.
 3. се прилагат в отношенията между “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД както с регистрираните клиенти с профил в сайта, така и с нерегистрираните клиенти, като се отчитат особеностите и характеристиките на съответните стоки, е-продукти и услуги.

Чл.4. (1) Настоящите Общи условия са достъпни за клиентите като текст за четене на уебсайта на доставчика: www.rangelife.bg.

(2) Документът с Общите условия е създаден и публикуван на уебстраницата на сайта и е във формат, който позволява неговото сваляне, съхраняване и възпроизвеждане.

(3) Електронната препратка към уеб страницата, която съдържа документът с настоящите Общи условия, е видима и достъпна в долната част на всяка уебстраница от уебсайта www.rangelife.bg.

Чл.5. (1) Настоящите Общи условия имат обвързваща сила и са задължителни за доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД в отношенията му с клиентите от момента на публикуването им на уебсайта www.rangelife.bg.

(2) Настоящите Общи условия имат обвързваща сила и са задължителни за клиентите в отношенията им с доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД от момента, в който клиентът изрично потвърди, че е прочел, запознат е, съгласен е и е приел настоящите Общи условия, както и след като изрично е потвърдил, че е навършил пълнолетие и е дееспособно лице.

Чл.6. (1) Доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД може да променя едностранно и по всяко време, без предварително уведомление и без съгласието на потребителя, както настоящите Общи условия, така и всички други правила и документи за работа в онлайн магазина относно продажбата на стоките и е-продуктите, относно извършването и предоставянето на услугите, вкл. и тези от специалистите на доставчика, относно начина на плащане и доставка, както и всякаква друга информация, публикувана на сайта.

(2) При извършване на промени в Общите условия и/или други правила и документи доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД поставя на уебсайта си, в секция „Последни новости“, постоянно съобщение с информация, че Общите условия и/или другите правила и документи за работа в сайта и/или онлайн магазина са променени от конкретна дата, както и че на сайта са публикувани актуалните Общи условия и/или други правила и документи.

(3) Независимо от промените в общите условия, клиентът е обвързан и за него се прилагат Общите условия, които са действали към момента на сключването на договора.

 

РАЗДЕЛ ІІ.  ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 

Чл.7.  (1) Съгласно разпоредбите на чл. 4 от Закона за електронната търговия и чл. 47 от Закона за защита на потребителите доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД чрез уебсайта www.rangelife.bg предоставя на потребителите следната задължителна информация:

 1. Наименованието на доставчика е “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД.
 2. Седалището и адресът на управление на доставчика е в гр. София, п.к. 1233, Столична община, район “Сердика”, ж.к. “Банишора” бл. 37, вх. Г, ет. 2, ап. 83.
 3. Адресът на упражняване на дейността на електронния магазин rangelife.bg е в гр. София, п.к. 1233, Столична община, район “Сердика”, ж.к. “Банишора” бл. 37, вх. Г, ет. 2, ап. 83.
 4. За целите на кореспонденцията и за осъществяване на пряка връзка с доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, както и за отправяне на жалби от потребители до самия търговец, се предоставя следният адрес на доставчика: гр. София, п.к. 1233, Столична община, район “Сердика”, ж.к. “Банишора” бл. 37, вх. Г, ет. 2, ап. 83, мобилен телефон 0888877759, електронна поща: info@rangelife.bg, контактна форма на интернет страницата www.rangelife.bg;
 5. Доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД е вписан в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 204923065.
 6. Доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД е вписан в регистъра на Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни.
 7. Доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД е регистриран по Закона за данък върху добавената стойност с ИН по ДДС – BG204923065.

(2) Надзорни органи на доставчика са:

А) Комисия за защита на личните данни

адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; уеб сайт: www.cpdp.bg, електронна поща: kzld@cpdp.bg, деловодство: тел. 02/9153519, факс: 02/9153525.

Б) Комисия за защита на потребителите
адрес: гр. София, п.к. 1000, пл. ”Славейков” № 4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02/933 0565, факс: 02/9884218, телефон на потребителя: 070011122, електронна поща: info@kzp.bg, уеб сайт: www.kzp.bg

 

ГЛАВА ВТОРА

ХАРАКТЕРИСТИКА И ВИД НА УСЛУГИТЕ НА ДОСТАВЧИКА

 

Чл.8 (1) При извършване на услуги от специалисти на доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД за предоставяне на консултации на лица над 18 години и за изготвяне на индивидуален хранителен и/или диетичен режим и/или индивидуални здравословни програми на лица над 18 години, от клиента се изисква:

А) да попълни данни за електронна поръчка в платформата на онлайн магазина на уебсайта, в която попълва: трите си имена; постоянен адрес; адрес на доставка; мобилен или стационарен телефон; електронна поща; налични мобилни приложения като Viber, Facebook Messenger, WhatsApp или други, с които допълнително да се осъществява контакт с доставчика.

Б) да попълни и подаде електронен въпросник и декларация за съгласие по приложение № 4 от Политиката за поверителност и за защита на личните данни, която представлява специална декларация за съгласие и с която трябва да предостави на специалиста на услугата така наречената „чувствителна информация“, която е от значение за правилното и точно изпълнение на договора за услуга за отделните клиенти и включва данни за здравословното състояние и допълнителни лични данни за клиента относно: възраст, пол, тегло, ръст, обиколка на талията, здравословни проблеми, диагнози и противопоказания, медицинска документация, прием на лекарства, предпочитания за храни, цели за постигане, двигателна активност и друга лична информация, която има за цел да помогне на специалистите на доставчика да изчислят индекса на телесна маса на клиента, степен на затлъстяване или недохранване, както и за да изготвят индивидуална здравословна програма, режим на хранене и двигателна активност, предназначени лично за конкретен клиент на възраст 18 и повече години.

В) да предостави изричното си съгласие и разрешение чрез попълването и подаването на електронната декларация за съгласие по приложение № 4 от Политиката за поверителност и за защита на личните данни на доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД за изпращане от доставчика и за получаване от клиента на електронни известия: чрез СМС на мобилния му телефон, чрез имейли на електронната му поща или чрез чат с мобилните приложения Viber, Facebook Messenger, WhatsApp или други, с които доставчикът да съобщава и да напомня на клиента за изпратена пратка – стока, електронен продукт или услуга; или чрез които реално да бъде прилаган, контролиран и проследяван избран от клиента хранителен или диетичен режим и/или друга здравословна програма; или за изискването от клиента и получаването на допълнителни данни и последващи актуални данни за резултатите от изпълнението на програмата и за моментния здравен и хранителен статус на клиента на възраст 18 и повече години.

(2) По време на действие на договора за избраната услуга относно здравословна програма или режим доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД и/или неговите специалисти имат правото да се свързват с клиента на възраст 18 и повече години по телефон или на електронната поща за задаване на доуточняващи въпроси и за получаване на допълнителна лична и чувствителна информация, чрез която да се предостави качествена индивидуална услуга в полза на клиента; както и за проследяване на изпълнението на хранителния и двигателния режим или здравословната програма, свързано с получаване на допълнителни данни за свалени или качени килограми, промяна на обиколката на талията, индекса на телесната маса и други показатели; както и за разрешаване на проблеми, възникнали при спазване и изпълнение на режима и програмата, с цел да се осъществи и предостави напълно персонализирана услуга, предназначена за конкретен клиент на възраст 18 и повече години.

Чл.9 (1) При извършване на услуги от специалисти на доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД за предоставяне на консултации на родители или настойници, които имат деца на възраст от 0 до 1 година, както и за изготвяне на индивидуална програма за захранване на бебето/кърмачето, доставчикът изисква от клиента (родители или настойници) следните лични данни за родителя/настойника: трите имена, постоянен адрес и адрес на доставка, мобилен или стационарен телефон, електронна поща, мобилни приложения, който следва да попълни и подаде данни за електронна поръчка в платформата на онлайн магазина на уебсайта.

(2) Отделно от данните по ал.1, от родителите/настойниците се изисква да попълнят и предоставят на доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД следните обикновени лични данни за бебето: трите имена и дата на раждане, като съгласието за събирането на тези данни се дава от упражняващия родителските права родител или от настойника, който за целта попълва и подава електронна декларация за съгласие по образец приложение № 5 към Политиката за поверителност и защита на личните данни.

(3) Доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД изисква от родителите/настойниците и събира от тях специална, т.нар. чувствителна информация за бебето, която е от значение за отделните случаи и може да включва някои, но не само, данни за здравословното състояние на бебето, която се предоставя чрез попълване от родителя/настойника на бебето на въпросник и декларация за съгласие по приложение № 5 към Политиката за поверителност и защита на личните данни, с които се събират и обработват данни относно: пол, тегло и ръст при раждането на бебето, характеристика на раждането, тегло и ръст на бебето към датата на поръчката, какво е храненето на бебето към момента,  започнато ли е захранване на бебето, какви храни са включени до момента и други здравни и хранителни въпроси, за да се изясни здравният и хранителен статус на бебето.

(4) Родителите/настойниците следва да предоставят изричното си съгласие и разрешение чрез попълването и подаването на електронната декларация за съгласие по приложение № 5 от Политиката за поверителност и за защита на личните данни на доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД за изпращане от доставчика и за получаване от клиента – родителя на електронни известия: чрез СМС на мобилния му телефон, чрез имейли на електронната му поща или чрез чат с мобилните приложения Viber, Facebook Messenger, WhatsApp или други, с които доставчикът да съобщава и да напомня на клиента – родителя за изпратена пратка – стока, електронен продукт или услуга; или чрез които реално да бъде прилаган, контролиран и проследяван избран от клиента – родителя хранителен или диетичен режим и/или друга здравословна програма за бебето; или за изискването от родителя и получаването на допълнителни данни и последващи актуални данни за резултатите от изпълнението на програмата и за моментния здравен и хранителен статус на бебето.

(5) По време на действие на договора доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД и неговите специалисти имат правото да се свързват с родителя/настойника на бебето по телефона или на електронната поща за задаване на доуточняващи въпроси по здравния и хранителния статус на бебето и за получаване на отговори на тези въпроси, които спадат към лична и чувствителна информация за бебето, с цел да се предостави качествена индивидуална услуга в полза на бебето и на родителите/настойниците му, както и за проследяване на изпълнението на програмата на бебето от неговите родители/настойници, за проследяване и получаване на данни за наддадени килограми и ръст от бебето, за разрешаване на проблеми, възникнали при изпълнение на режима на захранване на бебето и други такива индивидуални подходи, за да се осъществи и предостави напълно персонализирана услуга, предназначена за конкретен потребител – кърмаче/бебе на възраст от 0 до 1 година, чрез изпълнението й от неговите родители/настойници.

Чл.10 (1) При извършване на услуги от специалисти на доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, за предоставяне на консултации на родители/настойници, които имат деца на възраст от 1 до 18 години, както и за изготвяне на индивидуален хранителен режим или здравословна програма за хранене на детето, доставчикът изисква следните лични данни за родителя/настойника: трите имена, постоянен адрес и адрес на доставка, мобилен или стационарен телефон, електронна поща, мобилни приложения, който следва да попълни и подаде данните си в електронна поръчка в платформата на онлайн магазина на уебсайта.

(2) Отделно от данните по ал.1, от родителите/настойниците се изисква да попълнят и предоставят на доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД и следните лични данни за детето: трите имена и дата на раждане, като съгласието за събирането на тези лични данни се дава от упражняващия родителските права родител или настойник чрез попълването на електронната декларация за съгласие по образец приложение № 6 към Политиката за поверителност и защита на личните данни.

(3) Доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД изисква от клиента и т.нар. чувствителна информация за детето, която е от значение за отделните случаи и може да включва някои, но не само, данни за здравословното състояние на детето, чрез попълване от неговия родител/настойник на онлайн въпросник и декларация за съгласие по приложение № 6 към Политиката за поверителност и защита на личните данни, с която се предоставят лични данни за детето относно: пол, тегло и ръст, обиколка на талията, здравословни проблеми, диагнози и противопоказания, медицинска документация, прием на лекарства, предпочитания за храни, цели за постигане, какво е храненето на детето към момента, физическа активност, алергии и хранителна непоносимост, както и други здравни и хранителни въпроси, за да се изясни здравният и хранителен статус на детето.

(4) Родителите/настойниците следва да предоставят изричното си съгласие и разрешение чрез попълването и подаването на електронната декларация за съгласие по приложение № 6 от Политиката за поверителност и за защита на личните данни на доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД за изпращане от доставчика и за получаване от клиента – родителя на електронни известия: чрез СМС на мобилния му телефон, чрез имейли на електронната му поща или чрез чат с мобилните приложения Viber, Facebook Messenger, WhatsApp или други, с които доставчикът да съобщава и да напомня на клиента – родителя за изпратена пратка – стока, електронен продукт или услуга; или чрез които реално да бъде прилаган, контролиран и проследяван избран от клиента – родителя хранителен или диетичен режим и/или друга здравословна програма за детето; или за изискването от родителя и получаването на допълнителни данни и последващи актуални данни за резултатите от изпълнението на програмата и за моментния здравен и хранителен статус на детето.

(5) По време на действие на договора доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД и неговите специалисти имат правото да се свързват с родителя/настойника на детето по телефон или на електронната поща за задаване на доуточняващи въпроси и за получаване на допълнителна лична и чувствителна информация за детето, с цел да се предостави качествена индивидуална услуга в полза на детето и на родителите/настойниците му, както и за проследяване на изпълнението и спазването на хранителния режим или програма на детето, свързано със събирането на данни за свалени или качени килограми, промяна в обиколка на талията, за разрешаване на проблеми, възникнали при спазване на режима за хранене и други такива, с цел да се осъществи и предостави напълно персонализирана услуга, предназначена за конкретен потребител – дете на възраст от 1 до 18 години, изпълнявана под контрола и със съдействието на неговите родители/настойници.

Чл. 11 (1) Непредоставянето на изрично съгласие чрез декларациите за съгласие по приложения № 4, 5 и 6 от Политиката за поверителност и защита на личните данни, и/или не предоставянето на личните данни и данните с чувствителна специална информация от страна на клиента, може да доведе до невъзможност за доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД да отговори на писмено запитване за услуга на клиента; до отказ за приемане на поръчката на клиента за стока, електронни продукти и услуги; до отказ от сключване и изпълнение на договор за покупка на стока, продукт и услуга с клиента.

(2) При положение, че предоставените от клиента с декларациите по ал.1 лични данни и данните с чувствителна и специална информация, са грешни, неточни, подвеждащи или непълни, това дава право на доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД да откаже сключване на договор за покупка с клиента или да не изпълни вече сключен договор по вина на клиента, като в този случай се прилагат правилата на чл.11, ал.4 от тези общи условия.

(3) Клиентът има правото да оттегли изрично даденото си съгласие до момента на извършване на плащането на поръчката за услуга от специалист на доставчика, като за целта клиентът може да използва възможността за онлайн попълване на сайта на доставчика www.rangelife.bg на типов образец на декларация за оттегляне на съгласие – приложение № 3 към Политиката за поверителност.

(4) След завършване на плащането на поръчката за индивидуална услуга на клиента от специалист на доставчика, оттеглянето на съгласието на клиента и отказ от договора не е приложимо и не е възможно, тъй като услугата от специалиста на доставчика е строго индивидуална и конкретно предназначена за даден потребител, направил поръчката за такава индивидуална услуга. В този случай, правото на преценка за вариант на ответно действие е на страната на доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, който може да довърши услугата и да я предостави на клиента според уговореното или пък независимо дали е изпълнена или не индивидуалната услуга от специалиста на доставчика съгласно сключения договор, то ако последва такава неоснователна декларация за отказ на съгласие от клиента, по силата на тези общи условия ще се приеме, че вина за неизпълнение на сключения договор носи клиентът, като отговорността му за това действие ще е да не му се връща заплатената сума за услугата, ако тя е изпълнена. Ако работата по поръчката не е била започната, то същата се прекратява и поръчката не се изпълнява, като 10 % от получената сума се задържа като неустойка за неизпълнението на договора по вина на клиента и за възстановяване на направените разходи от доставчика по поръчката и плащанията, а в срок до 7 работни дни на клиента се възстановява останалата част от заплатената от него сума – 90 %.

Чл. 12 Доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, ако е получил съгласието на клиента, има правото да му изпраща електронни известия (чрез СМС, чрез имейл или в чат с мобилните приложения като Viber, Facebook Messenger, WhatsApp или други), с които да бъде изпращана:

 1. информация за предстоящи промоции, събития, курсове и обучения, за издадени нови книги, статии и публикации и друга полезна информация;
 2. покани за доброволно участие за попълване на анкети, свързани с услугата, която е предложена и изпълнена от доставчика.
 3. информация относно балансирано и правилно хранене; за здравословен начин на живот; промоция на здравето чрез образователно-информационни лекции, уебинари, програми, семинари и други;
 4. информация за различни видове стоки, услуги, хранителни добавки, храни и напитки, за основните им характеристики, функции и предназначение, хранителния и химическият им състав, начинът им на употреба, техният производител и дистрибутор, цената, на която се продават и доставят от доставчика на услуги;
 5. покана за абониране и периодично получаване на информационен бюлетин, съдържащ информация за услуги, стоки, книги, статии и други.
 6. информация за всякакви други прояви и за публикуване на резултатите от тези прояви в социалните мрежи;
 7. информация за маркетингови проучвания на доставчика относно пазарното поведение на клиентите;
 8. покани за създаване на профил за конкретно събитие, семинар, курс за обучение и други прояви на доставчика,
 9. информация за отразяване на прояви, в които е взел участие клиентът, като “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД има правото да публикува в сайта си, във Facebook страницата си, и в други социални мрежи и платформи, снимки на събитието с участието на клиента, а също и да рекламира чрез публикации в социалните мрежи на събитието или проявата.

Чл. 13 Услугите по този раздел се състоят в:

 1. предоставяне на достъп на потребителя срещу заплащане на конкретна услуга до цифровото й съдържание в уебсайта или на електронната поща на потребителя  за лично ползване на клиента;
 2. сключването на електронен договор за покупко-продажба от разстояние и доставката срещу съответно заплащане на избраните от потребителя стоки, е-продукти и услуги до посочен от него електронен адрес или пощенски адрес.

Чл.14 (1) Цифровото съдържание по чл. 13, т. 1 се съхранява на сървър на доставчика или на друг електронен носител на “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД и се предоставя на потребителя по реда на настоящите общи условия.

(2) При закупени здравословни програми и режими, съдържанието им се предоставя на потребителя за ползване за период на достъп или изпращане на електронната поща на потребителя според уговореното и може да бъде от 1 седмица до 1 година, срещу заплащане на възнаграждение на “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД и за срок, определен в самата програма.

(3) Достъпът до аудио-визуално цифрово съдържание се предоставя от “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД на потребителя при поискване чрез онлайн медиен поток (online streaming), в избрани от потребителя време и място. Медийният поток представлява предаване на постоянен поток от аудио и/или видео сигнали чрез електронна съобщителна мрежа от уебсайта  или посредством електронна препратка към уебсайтове, създавани, поддържани и администрирани от трети лица, до крайно устройство на потребителя, което му предоставя възможност да гледа и слуша съдържанието в реално време и многократно, включително с опции за стартиране, спиране, и превъртане, без да се съхранява постоянно копие на съдържанието или да се предоставя възможност за неговото изтегляне и записване.

(4) Възможност за изтегляне и записване на аудио-визуално или друго цифрово съдържание се предоставя единствено с разрешение от страна на доставчика на услуги “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД.

(5) Достъпът до цифровото съдържание се предоставя от “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД на потребителя след заплащане на възнаграждението на доставчика на услуги. То се определя индивидуално за всяка отделна услуга, като цените, обявени на съответните уеб страници от уебсайта, представляват крайни цени с включени всички данъци и такси за целия период на достъп.

(6) Плащането на дължимото възнаграждение се приема за извършено със заверяването на банковата сметка на доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, ако избраният от потребителя метод на плащане е чрез банков превод или картово разплащане. Или чрез заверяване на виртуалния ПОС терминал на доставчика на услуги “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, ако избраният от потребителя метод за плащане е чрез онлайн разплащане чрез посредник за извършване на онлайн разплащания, със сума, равна на крайната цена на заявената услуга, и валидно посочен уникален индивидуален номер на поръчката.

Чл.15 (1) Доставчикът на услуги “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД изпълнява поръчаните от клиентите услуги и изпраща готовите програми и хранителни режими по поръчките в разумен срок от потвърждаването на започването на изпълнението на поръчката.

(2) Доставката на поръчаните услуги от специалисти на доставчика до клиента се извършват по реда на чл. 22 от настоящите общи условия. Следва да се има предвид, че ако доставката се осъществява от куриерска фирма, това може да отнеме от 1 до 5 работни дни, от датата на изпращането на поръчката до адреса на клиента, ако той е в Република България. Цената на куриерските услугите се определя от действащите правила за ценообразуване на куриерските фирми, като тя не влиза в крайната цена на услугата и се заплаща от потребителя отделно и директно на куриера.

(3) С попълването и подаването на електронна поръчка от клиента за целите на тези общи условия се приема, че той е дал своето информирано съгласие на “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД и на специалистите на доставчика, а с приемането и на общите условия клиентът, освен всичко друго, декларира и следните обстоятелства:

 1. Клиентът декларира, че е навършил 18 години и не е поставен под запрещение.
 2. Клиентът е информиран и е съгласен, че част от предоставяните услуги от лекарите- специалисти и диетолози на доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД могат да бъдат определени като медицински дейности и че се извършват от разстояние, т.е. без да бъде осъществен личен контакт или преглед от страна на специалистите. Контактът между клиента и специалистите на “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД ще се провежда с електронни съобщения, по телефона или с видео разговори. В тази връзка клиентът е запознат, че съгласно разпоредбата на чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗЗП за тези услуги и дейности не се прилагат правилата на глава Четвърта от Закона за защита на потребителите.
 3. Клиентът е наясно и е съгласен, че доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД не предлага медицински услуги, че между него и доставчикът не се създават отношения на пациент и лекар.
 4. Клиентът е информиран и е съгласен, че другите предлагани услуги, извън тези по т. 2, са услуги от разстояние и за тях се прилагат правилата на Глава Четвърта от ЗЗП, с изключение на случаите, посочени в чл. 46, ал. 1 от ЗЗП. В тази връзка клиентът е запознат, че тези услуги се осъществяват без непосредствен контакт със специалиста.
 5. Клиентът е информиран и е съгласен, че при предоставяне на услугата, специалистът може да определи само вероятното състояние, тъй като е ограничен поради липсата на пряк и непосредствен контакт с клиента и се ръководи само от информацията, предоставена от самия клиент чрез електронни съобщения.
 6. Клиентът е информиран и е съгласен, че при предоставяне на услуга от разстояние съществува риск от неправилно дефиниране на дадено състояние, именно поради липсата на осъществен пряк и непосредствен преглед от съответния специалист и затова самият клиент приема да носи и се съгласява с този риск.
 7. Клиентът е информиран и е съгласен, че услугите, предоставяни от доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД и от специалистите му, не заместват личната консултация с общопрактикуващ лекар или друг лекар – специалист.
 8. Клиентът е информиран и е съгласен, че е взел самостоятелно решение да използва услугите на специалистите на доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, предоставяни чрез уебсайта на доставчика, след като се е запознал с всички правила и обстоятелства, посочени в настоящите Общи условия, както и след като е наясно, че той има, а и обективно са налице и други алтернативи за решаването на неговия случай – лично посещение, преглед и изследване при специалисти.
 9. Клиентът е информиран и е съгласен, че е уведомен и е наясно с обстоятелството, че специалистите на доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД чрез уебсайта ще му предоставят заявената услуга, която в максимална степен ще бъде съобразена с неговото състояние или проблем, но не дават обещание и гаранция, че могат да излекуват клиента или да му предоставят конкретен желан резултат, тъй като доставчикът и специалистите му нямат постоянен пряк контрол и наблюдение над клиента, както и дали той стриктно спазва и изпълнява съветите, програмите и режимите им.
 10. Клиентът е информиран и е съгласен, че той сам е отговорен и е длъжен да следи състоянието си и своевременно да потърси медицинска помощ при възникване на усложнения в здравето му, независимо от естеството на проблема.
 11. Клиентът е информиран и е съгласен, че по време на предоставяне и изпълнение на услугата от доставчика могат да настъпят различни промени и/или усложнения на неговото състояние и/или заболяване/ия, които специалистите и/или доставчикът не могат да предвидят. В такива случаи клиентът сам и незабавно трябва да потърси медицинска помощ от общопрактикуващ лекар или от специалисти от извънболнична или болнична помощ или от спешна помощ.
 12. Клиентът е информиран и е съгласен, че всякаква форма и съдържание на информация, налична на уебстраниците на уебсайта www.rangelife.bg, има само и единствено информационен и образователен характер за потребителите, за чиято истинност и достоверност доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД не отговаря и не носи никаква отговорност, поради което клиентите не трябва да й се доверяват и прилагат буквално. Въпреки че доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД има сключени договори с външни лица – специалисти, които да извършват и предоставят на потребителите конкретни услуги, то наличната информация на сайта не следва да се възприема от потребителите като здравни услуги, медицински консултации и/или здравни съвети, диагностична и/или лечебно-терапевтична дейност, както и не трябва да се възприема от тях като алтернатива на лекарското лечение и здравните услуги. Потребителят, ако има съответни здравословни проблеми, първо трябва да потърси лекарска помощ от съответните медицински лечебни заведения и едва след това като допълнение може да ползва услугите на специалистите на доставчика чрез онлайн магазина.
 13. Клиентът е информиран и е съгласен, че доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД чрез електронния магазин не продава и не доставя на потребителите лекарства, лекарствени форми и продукти, както и не предлага медицинско лечение на заболяванията им. По въпроси, засягащи здравословното състояние на потребителя или това на негови малолетни и непълнолетни деца, той следва да се обърне за медицинска помощ от личния си лекар или болнично заведение. Специалистите на доставчика предоставят съвети и консултации на потребителите единствено по своята специалност, за което те носят лична и имуществена отговорност, но дружеството “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД не носи никаква отговорност за тяхната дейност и съвети.

Чл. 16 (1) Клиент, който има създаден потребителски профил или нерегистриран клиент, може да заявява извършването на една или повече индивидуални услуги, предлагани от съответния специалист в онлайн магазина rangelife.bg,  като за целта клиентът използва електронната форма за заявка на поръчка на конкретна индивидуална услуга.

(2) При заявяване на всяка индивидуална услуга задължително се попълва личен онлайн въпросник, с който клиентът предоставя на специалиста своите лични данни: трите имена, възраст, килограми, височина, обиколка на талия, здравословно състояние, минали и настоящи заболявания, диагнози, приемани лекарства, модел на хранене и физическа активност, сън, вредни навици и вкусови предпочитания, както и други въпроси, чиито отговори са необходими за по-доброто и пълноценно изпълнение на услугата. С приемане на настоящите общи условия клиентът се съгласява, че специалистът има достъп до предоставените лични данни и резултатите от направените медицински и други изследвания. При необходимост специалистът може да изисква да се проведе личен контакт между клиента и специалиста.

Чл.17 (1) След като заявката за поръчка на конкретна услуга е направена, клиентът получава имейл от доставчика, с който се потвърждава получаването на поръчката и че специалистът на доставчика е приел да извърши поръчаната услуга.

(2) При положение, че дадена поръчка не може да бъде изпълнена поради наличие на противопоказно заболяване на клиента или друга пречка от здравословен характер,  или по обоснована преценка на специалиста, то клиентът ще бъде своевременно уведомен, че поръчката няма да бъде изпълнена от доставчика и заплатената сума ще му бъде възстановена в срок до 7 работни дни от уведомяването.

Чл.18 (1) В случай, че от клиента е необходима допълнителна информация, документи, отговор на конкретни въпроси на специалиста, предоставяне на допълнителни или нови медицински изследвания, то клиентът ще получи e-мейл с указания и срок за тяхното отстраняване и изпълнение.

(2) Срокът за предоставяне на поръчаната и заплатена услуга спира да тече до предоставяне на изисканата от клиента информация по ал.1 и се удължава с толкова дни, колкото са били необходими да се получи исканата допълнителна информация. Но в случай, че изисканата по този ред информация не бъде предоставена на доставчика в 15 дневен срок от получаването на уведомлението по ал.1, тогава се приема, че доставчикът  се освобождава от задължението си да предостави платената услуга и в този случай доставчикът не дължи възстановяване на платената сума на клиента. За да избегне тази негативна последица, клиентът следва изрично да поиска удължаване на срока, като своевременно отговори на изпратения до него e-мейл по ал.1 и посочи какъв срок ще му е необходим, за да изпълни указанията на специалиста.

Чл.19 (1) Kлиентът получава поръчаната услуга под формата на готов диетичен хранителен режим за определен срок; или абонаментно наблюдение от специалиста за определен срок; или предписание; или писмена консултация по даден въпрос, или други такива.

(2) Услугата се счита за приключила след изтичане на съответния срок на програмата, избрана от клиента, например: с изтичането на 1 седмица, 2 седмици, 1 месец, 3 месеца, 6 месеца или 1 година.

 

ГЛАВА ТРЕТА

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПАЗАРУВАНЕ В ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

 

Чл.20. (1) Доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД чрез магазина за електронна търговия rangelife.bg, достъпен на уебсайта www.rangelife.bg, предоставя на клиентите и потребителите  срещу възнаграждение стоки, е-продукти и услуги, както и чрез който потребителите могат да сключват договори за покупко-продажба от разстояние чрез електронни средства и съобщения за доставка на стоки, е-продукти и услуги от каталога на електронния магазин, вкл. и на услуги, извършвани от специалистите на доставчика и доставяни по електронен път; вкл. и електронни услуги по търсене, обработване и предоставяне на достъп до информация и съдържание, достъпни за потребителя във вид на текст, изображения, аудио-запис, видеозапис и други електронни носители; вкл. и услуги по изпращане на периодичен информационен бюлетин чрез електронна поща; както и всякакви други свързани услуги като уебинари, обучения, семинари и други.

(2) В тази връзка електронният магазин на “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД предоставя на клиентите и потребителите следните права и възможности:

 1. Да извършват по свой избор и предпочитание регистрация на уебсайта rangelife.bg и да създават собствен профил за пазаруване в електронния магазин на доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, както и за използване на допълнителните услуги на доставчика за предоставяне на електронна, търговска и полезна информация;
 2. Да преглеждат и поръчват без предварителна регистрация стоките, е-продуктите и услугите, както и услугите, извършвани от специалистите на доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 3. Да сключват договори за покупко-продажба от разстояние чрез електронни средства и съобщения за доставка на стоки, е-продукти и услуги от каталога на електронния магазин, вкл. и на услуги, извършвани от специалистите на доставчика и доставяни по електронен път до клиентите;
 4. Да извършват плащания във връзка със сключените договори чрез банкови преводи по сметката на доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД или чрез електронни средства за разплащане с дебитни и кредитни карти, достъпни чрез виртуален ПОС терминал в онлайн магазина за електронна търговия на уебсайта rangelife.bg, или терминали на други доставчици на платежни услуги;
 5. Да получават електронни съобщения с търговска и електронна информация за нови стоки, услуги, събития, обучения и прояви, предлагани от доставчика чрез магазина за електронна търговия bg, достъпен на уебсайта www.rangelife.bg;
 6. Да извършват електронни изявления чрез електронни средства и съобщения до доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД във връзка със сключването и/или изпълнението на договора за покупко-продажба от разстояние за доставка на стоки, е-продукти и услуги от каталога на електронния магазин bg, чрез контактната форма на уебсайта www.rangelife.bg или на електронната поща на доставчика;
 7. Да бъдат уведомявани за правата им, произтичащи от Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите, както и за правилата и разпоредбите на доставчика, разписани в настоящите Общи условия, в Политиката за поверителност и защита на личните данни, в Правилата и условия за използване на бисквитки, пикселни маркери и други сходни технологии, което уведомяване до клиентите ще се извършва основно чрез уебсайта rangelife.bg и в краен случай и по изключение чрез електронни съобщения, изпращани до електронната поща на потребителя;
 8. Да упражняват правото си на отказ по смисъла и реда на Закона за защита на потребителите, когато това е приложимо и възможно.

(3) Доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД предоставя възможност за закупуване и поръчване на стоките, е-продуктите и услугите от магазина за електронна търговия rangelife.bg чрез уебсайта www.rangelife.bg както на регистрирани, така и на нерегистрирани в сайта потребители.

(4) В случаите, когато достъпът до конкретна стока, е-продукт и услуга, предоставяни чрез магазина за електронна търговия rangelife.bg и/или чрез интернет страница от уебсайта www.rangelife.bg, изисква регистрация на клиента и/или заплащане на възнаграждение на доставчика от страна на потребителя, това е изрично посочено в характеристиката и описанието на съответните продукти и услуги, както и е поставена съответна цена до иконката на конкретните стоки, е-продукти и услуги.

(5) Доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД в съответствие с дейността си има правото периодично да обновява каталога на предлаганите стоки, е-продукти и услуги в магазина за електронна търговия rangelife.bg, като в тази връзка може да премахва определени артикули и услуги, да подобрява качеството и съдържанието на предлаганите стоки, услуги и е-продукти, да изменя техния брой, характеристики и начин на доставянето им. Във връзка с това доставчикът може да създава, изменя или премахва определени функции и съдържание, както и да преустанови напълно тяхното предоставяне по реда и при условията, уговорени в настоящите общи условия.

Чл.21 (1) Онлайн магазинът за електронна търговия  на “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД предлага на потребителите свободен достъп до разглеждането на предлаганите стоки, електронни продукти и услуги от доставчика, както и до услугите, извършвани от специалистите на доставчика.

(2) За извършване от потребителите на конкретно пазаруване на стоки, е-продукти и/или услуги от онлайн магазина за електронна търговия има два варианта:

а) при първият се изисква предварителна регистрация на потребителите в платформата на сайта и задължително предоставяне на определени лични данни за потребителя (правилата за тях са уредени в отделен документ – Политика за поверителност и за защита на личните данни). След завършване на регистрацията си в платформата и за да бъде сключен договор за продажба, потребителят следва да направи електронна поръчка, като избере от каталога на онлайн магазина конкретна стока, е-продукт и/или услуга, както и да посочи съответната им бройка и ги добави в „количката“ за пазаруване, след което да приеме общите условия на доставчика и да плати стойността на поръчката с банков превод по сметката на дружеството “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД или да плати неприсъствено с дебитни или кредитни карти чрез виртуален ПОС терминал на онлайн магазина в уебсайта.

б) При вторият вариант не се изисква предварителна регистрация на потребителя и той директно може да пазарува по указания начин в буква „а“.

(3) Публикуването на настоящите Общи условия в сайта на доставчика www.rangelife.bg, както и на целия каталог със стоки, е-продукти и услуги в онлайн магазина за електронна търговия,  следва да се считат за отправена публична покана и оферта до широк кръг от потребители за сключването на търговска сделка от разстояние за покупка онлайн на стоки, е-продукти и услуги.

(4) Договорът за покупко-продажба на конкретна стока, е-продукт и/или за доставка на услуга се счита за сключен от разстояние между доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД и потребителя при едновременното извършване на следните действия:

 1. правилно попълнен от клиента и подаден от него чрез уебсайта https://rangelife.bg/ електронен формуляр на поръчка, която съдържа избран от каталога на онлайн магазина конкретна стока, е-продукт и/или услуга, съответната им бройка и цена.
 2. В момента на получаване на поръчката на клиента, доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД ще изпрати автоматично генерирано съобщение до клиента, че поръчката е получена, както и ще му посочи уникалния номер на клиентската поръчка, но това още не означава, че поръчката ще бъде изпълнена, тъй като тя следва да бъде проверена от доставчика в срок до 3 работни дни за достоверност на данните и за наличие на извършено плащане по поръчката.
 3. При положение, че са изпълнени условията по т.1 и т.2, доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД изпраща второ поред електронно съобщение до клиента, съдържащо изрично потвърждение за изпращане на стоката или е-продукта или за започване на работа от специалист на доставчика по избрана услуга от клиента или за извършено изпълнение на поръчката, което доставчикът отново изпраща на електронната поща на клиента.
 4. При изпълнение на условията по горните точки договорът от разстояние ще се счита за сключен по електронен път от момента на изпращане на съобщението с потвърждението по т.2 или т.3, като за валидността на договора не е необходимо да има хартиен вариант на договора.

(5) Потребителят заплаща цената на поръчката на стоките, е-продуктите и услугите, съгласно обявената цена в каталога в момента на поръчката и съгласно условията и сроковете, посочени в настоящите Общи условия.

(6) Цените на всички стоки, електронни продукти и услуги са посочени в каталога на онлайн магазина на “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, като в иконката на всяка стока, електронен продукт и услуга е дадено кратко описание на същите и е посочена цената, а също така изрично е упоменато кои електронни продукти и услуги са еднократни, кои имат едноседмична, двуседмична, едномесечна, тримесечна, шестмесечна и едногодишна програми или пък имат друг конкретно посочен срок.

(7) Всички цени в онлайн магазина за електронна търговия  rangelife.bg са в български левове и са посочени като окончателна крайна цена, с включен ДДС. В цената не са включени единствено разходите за доставка на стоките, електронните продукти и/или услуги до клиента, които са за негова сметка.

(8) Доставчикът има право да променя цените на предлаганите стоки, електронни продукти и/или услуги от онлайн магазина за електронна търговия  по собствена преценка, без предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на подаването на електронната поръчка за покупка и доставка на избраната стока/е-продукт/услуга.

(9) Предоставянето на търговска отстъпка от цената на предлаганата стока/е-продукт/услуга се извършва чрез подходящо и видимо задраскване на редовната цена на стоката/е-продукта/услугата и чрез поставяне на новата цена с включена отстъпка, до или под задрасканата цена без отстъпката.

(10) Когато поръчаната/закупената от потребителя стока/е-продукт/услуга липсва като складова наличност, то в рамките на 3 работни дни след получаване на електронната поръчка, доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД уведомява клиента за нейното изчерпване чрез изпращане на съобщение до посочения от клиента електронен адрес, след което, ако клиентът не желае да чака нова доставка или по-дълго изпълнение на поръчката му, то в срок до 7 работни дни му се възстановява заплатената от него сума.

Чл. 22 (1) Доставките до потребителите на закупените от тях електронни продукти, а ако е възможно и за определени услуги, се доставят безплатно чрез електронен носител до техните електронни пощи. Но ако има технически или други проблеми за изпращането и/или получаването им, доставките се изпращат чрез куриерска фирма, които са за сметка на потребителя.

(2) Доставките на стоките, електронните продукти и/или услугите до потребителите на територията на Република България се извършват от куриерските фирми „Еконт“ или „Спиди“, а за населените места, където те нямат офиси или доставки – чрез пощенска или колетна пратка, доставяни от „Български пощи“ ЕАД.

(3) Разходите за доставка на стоките, електронните продукти и/или услугите на територията на Република България са за сметка на потребителя и тези разходи не са включени в крайната цена на стоката, е-продукта и/или услугата. Разходите за пратката се заплащат от потребителите директно на куриера от съответната куриерска фирма и съгласно ценоразписа на посочените куриерски фирми. Цените на доставчиците на куриерските услуги могат да се видят на техните сайтове.

Чл.23 (1) Потребителите в онлайн магазина на “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД имат право свободно да преглеждат стоките, електронните продукти и услугите, техните характеристики, цени и условия за доставка.

(2) Потребителите могат да извършват и изпращат електронни изявления до доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД чрез контактната форма в сайта www.rangelife.bg във връзка със сключването или изпълнението на договорите.

(3) Във връзка с потвърдените поръчки и сключените договори чрез онлайн магазина на “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД потребителите могат да извършват следните видове разплащания: банков превод по банковата сметка на дружеството или вноска на каса в банката по банковата сметка на доставчика, електронни средства за разплащане чрез виртуален ПОС терминал за дебитни и кредитни карти.

(4) С поставянето от потребителя в платформата на онлайн магазина на “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, на страницата за завършване на онлайн поръчката, на знак „тикче“ в празно прозорче, до което стои надписа „Прочетох, съгласен съм и приемам Общите условия за пазаруване в онлайн магазин rangelife.bg. Пълнолетен съм и съм дееспособен“, потребителите декларират, че са пълнолетни и дееспособни лица, че са прочели и са запознати, че са съгласни и приемат настоящите Общи условия.

(5) С поставянето от потребителя в платформата на онлайн магазина на “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, на страницата за завършване на онлайн поръчката, на знак „тикче“ в празно прозорче, до което стои надписа „Прочетох, съгласен съм и приемам Политиката за поверителност и защита на личните данни и разбирам как управлявате личните ми данни спрямо Европейския регламент за защита на данните – GDPR“, потребителите декларират, че са прочели и са запознати, че са съгласни и приемат Политиката за поверителност и защита на личните данни на доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД.

(6) С поставянето от потребителя в платформата на онлайн магазина на “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, на страницата за завършване на онлайн поръчката, на знак „тикче“ в празно прозорче, до което стои надписа “Декларирам, че съм получил/а преддоговорна информация за избраните от мен стоки, е-продукти и услуги и съм уведомен/а за правата си по закон”, клиентите декларират, че са съгласни и приемат условията на договора за покупко-продажба и доставка на стоки, е-продукти и услуги, както и че предварително са получили преддоговорна информация, съдържаща се на платформата на онлайн магазина rangelife.bg, в уебсайта https://rangelife.bg/ и се считат за уведомени за правата си, произтичащи от закона, от Общите условия и други правила и политики на доставчика.

Чл. 24. (1) Потребителите могат да упражнят правото си на отказ от договора съгласно Закона за защита на потребителите, когато това е приложимо, и съгласно посоченото в тези общи условия.

(2) Но за електронните програми, продукти и услуги потребителите потвърждават своето изрично предварително съгласие и приемане да започне изпълнението на договора преди изтичане на срока за упражняване правото на отказ от договора чрез отбелязване с поставяне на отметка „тикче“ в страницата за електронната поръчка в полето пред текст със следното съдържание: „Съгласен съм изпълнението на договора за предоставяне на цифрово съдържание да започне веднага след плащането и началото на електронната програма, е-продукти, уебинари, онлайн обучения, консултации, е-услуги и други електронни продукти, както и потвърждавам и приемам, че ще загубя правото си на отказ от договора, веднага след като тяхното изтегляне, излъчване, получаване на достъп до тях, или получаването им по електронен път на цифровото съдържание на електронната програма, продукти и услуга започне.“ 

Чл.25 (1) В момента на получаване на поръчката на интернет страницата си https://rangelife.bg/ доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД ще изпрати системно и автоматично генерирано съобщение до електронната поща на клиента, с което единствено потвърждава, че поръчката му е получена при доставчика и посочва уникалния номер, под който е регистрирана поръчката. Това съобщение е различно от следващото второ по ред съобщение до електронната поща на клиента, с което се потвърждава започването на изпълнението или завършването на поръчката. Първото автоматично генерирано съобщение от системата на уебсайта не означава още, че поръчката ще бъде изпълнена, тъй като тя в срок до 3 работни дни от получаването й следва да бъде проверена от доставчика за достоверност на данните на клиента, както и за наличност на извършено плащане на поръчката.

(2) След положителен резултат на проверката по ал.1 и в същия срок от 3 работни дни от получаването на поръчката, доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД изпраща последващо второ електронно съобщение до електронната поща на клиента, с което потвърждава, че приема да изпълни поръчката на клиента, започва работа по нея, както и го уведомява в какъв срок ще му достави избраната/закупената стока/е-продукт/услуга, както и го информира за други обстоятелства относно поръчката и доставката му.

(3) При отрицателен резултат на проверката по ал.1 и в същия срок от 3 работни дни от получаването на поръчката, доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД изпраща последващо електронно съобщение до електронната поща на клиента, с което го уведомява, че специалистите са констатирали в клиентската  поръчка наличието на неверни и/или непълни, неточни данни за имената на клиента, за точен адрес на доставката, за електронна поща и/или телефон, както и за другите необходими данни за изпълнението на поръчката, като подробно му се описва нередовността на поръчката. Предоставя се на клиента в срок от 3 работни дни от получаването на съобщението за нередности да направи корекции в данните на поръчката, като изпрати чрез контактната форма на уебсайта на доставчика правилните данни на поръчката и като посочи предоставения му неин уникален номер за проследяване. В този случай доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД не носи никаква отговорност за неизпълнение на поръчката, докато не бъдат отстранени пречките. При изпълнение в срок от клиента на указанията на доставчика се прилагат правилата на ал.2. А ако нередовностите в указания срок не бъдат отстранени, клиентът се уведомява с ново електронно съобщение, че по негова вина поръчката няма да бъде изпълнена от доставчика. Ако някаква част от поръчката все пак е била изпълнена, то доставчикът има право да задържи съответна част от заплатената сума на покупката, но не-повече от 20 % от цената й, като в срок до 7 работни дни на клиента се възстановява останалата част – 80 % от заплатената от него сума. Ако работа по поръчката не е била започната, то същата се прекратява и поръчката не се изпълнява, като 10 % от получената сума се задържа като неустойка за неизпълнението на договора по вина на клиента и за възстановяване на направените разходи по поръчката и плащанията, а в срок до 7 работни дни на клиента се възстановява останалата част от заплатената от него сума – 90 %.

Чл. 26 (1) Потребителите и доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба и доставка на стоки/е-продукти и услуги ще бъдат извършвани само по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на чл. 11 от Закона за електронната търговия, които се ползват с достоверност и доказателствена сила за разменените електронни писма.

(2) За целите на настоящите Общи условия и за сключването на договора се приема от страните, че електронните изявления, направени от името на потребителите на сайта и на онлайн магазина, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от клиента при извършване на регистрацията му в онлайн магазина или при попълването на поръчката, или на контактната форма на сайта, при които той е въвел лични данни за имената си, адреси, имейли, телефони и други необходими данни.

Чл.27 (1) Доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД регистрира и отчита продажбата на стоки/е-продукти/услуги при неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта чрез издаване на документ за регистриране на продажбата, който съдържа най-малко следните реквизити: 1. наименование, номер и дата на документа; 2. наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление, електронен адрес или телефон на доставчика; 3. уникален номер на клиентската поръчка; 4. референтен номер на финансовата трансакция; 5. наименование на стоката/услугата, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки/услуги, единична цена, обща сума за плащане и начин/и на плащане; 6. двумерен баркод (QR код) съгласно приложение № 18а от Наредба Н-18, съдържащ информация за продажбата – номера, получен от НАП при подаване на информация по чл. 52р от наредбата и съгласно приложение № 33, дата и час на продажбата в софтуера на електронния магазин, референтен номер на финансовата трансакция, сума на продажбата и уникален номер на клиентската поръчка в електронния магазин.

(2) Когато за продажбата е издадена фактура, съдържаща информацията по ал. 1, т. 5, то в документа се посочва само номера и датата на фактурата, вместо информацията по ал. 1, т. 5.

(3) Когато за продажбата е издадена фактура, не се издава документ по ал. 1, ако във фактурата се съдържат данните по ал. 1, т. 3 – 6.

(4) Доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД предоставя на електронния адрес на клиента така издадения електронен документ при извършване на плащането с дебитна или кредитна карта – авторизацията на нареждането за плащане от виртуалния ПОС терминал.

Чл. 28 (1) Доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД приема неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта само по своя платежна сметка в банка и/или от други доставчици на платежни услуги с титуляр задълженото лице.

(2) Постъпленията от плащания на клиенти чрез виртуален ПОС може да постъпват в сметки на доставчици на платежни услуги, предоставили ПОС-а, но сумата ще се счита за платена от клиента, когато същата постъпи по банковата сметка на доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, от който момент за доставчика тече срокът за изпълнение на поръчката.

(3) Доставчиците на платежни услуги, с които дружеството има сключен договор за предоставяне на виртуален ПОС или с които има сключен договор за получаване на плащания чрез виртуален ПОС на доставчик, свързан с платежна сметка на доставчика, са: Stripe и PayPal;

(4) Платежните сметки, по които дружеството “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД получава плащания от продажбите на стоки или услуги, включително тези, с които е свързан виртуален ПОС, са: IBAN BG31BUIN95611000594430, BIC КОД:  BUINBGSF, Алианц Банк България АД.

(5) В случай че избраният метод за плащане е чрез банков превод, след извършване на електронното изявление за това, потребителят се пренасочва към уебстраница на сайта на доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, на която се съдържа информация, необходима за извършване на банковия превод: дължима сума; данни за банковата сметка, бик кода и банката, по която сумата следва да бъде наредена; титуляр на сметката; основание за плащане – уникалния номер на поръчката. На клиента се изпраща електронно съобщение, което съдържа същият обем информация и с което се потвърждава получаване на поръчката от доставчика.

(6) В случай, че избраният метод за плащане от клиента е неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта чрез виртуален ПОС терминал по банковата сметка на доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД или пък онлайн разплащане чрез посредник за извършване на онлайн разплащания, след извършване на електронното изявление, клиентът се препраща към съответната уеб страница на доставчика на платежни услуги, където той въвежда данните за плащане от своята карта. На клиента се изпраща електронно съобщение, което съдържа същият обем информация и с което се потвърждава получаване на поръчката от доставчика.

(7) С извършването на електронното изявление чрез натискането на бутона „Плати сега“ клиентът отправя до доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД обвързваща оферта за закупуване на избраните от него стоки, е-продукти и услуги. След заверяване на сметката на доставчика с дължимата от клиента сума, доставчикът изпраща и с постъпването на електронното съобщение за започване изпълнението на поръчката в посочената от потребителя електронна поща, офертата на клиента се счита за приета, а договорът от разстояние се счита за сключен. Въз основа на което доставчикът изпълнява поръчката и предоставя достъп на клиента до заявените е-продукти и услуги.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛИЕНТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА

 

Чл. 29 (1) За да пазарува безпроблемно и многократно в онлайн магазина за електронна търговия rangelife.bg, както и за улесняване на сключването на договори от разстояние за покупко-продажба на стоки, електронни продукти и услуги, потребителят може да направи регистрация като въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, чрез които той сам създава свой акаунт в платформата на сайта на доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, като се следва поредността на действията и посочените указания в процедурата по регистрация на клиента. Доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД потвърждава извършената от клиента регистрация в сайта чрез автоматично генерирано съобщение на електронната му поща. След което потребителят може да извършва пазаруване в онлайн магазина като заяви, поръча и заплати избраната стока, електронен продукт и/или услуга.

(2) Потребителят може да избере и алтернативната опция като директно може да премине към поръчка без регистрация от сайта на доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, при която не се изисква регистрация и създаване на профил в електронния магазин.

(3) Но с действията на клиента и в двата варианта  се достига до изискването за попълване на личните и други необходими данни (трите имена, постоянен адрес, адрес по местоживеене, адрес за доставка, мобилен телефон, електронна поща), както и до попълване на прозорче с „тикче“, че клиентът декларира, че е прочел и е запознат с  общите условия, приема ги и е съгласен с тяхното съдържание и неотменно и безусловно се задължава да ги спазва и изпълнява. В тази връзка ще се счита, че клиентът е приел изцяло и без възражения всички клаузи на общите условия, валидни към датата на регистрацията и/или датата на подаване на електронната поръчка на сайта.

(4) При извършване на процедурата „Регистрация“ или при извършване на покупка чрез процедурата „поръчка без регистрация“ потребителят се задължава да предостави на доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД верни и актуални данни. При настъпили промени в предоставените данни на клиента, той се задължава в срок от 24 часа след подаване на поръчката да актуализира данните си чрез контактната форма в сайта или чрез имейл до електронната поща на доставчика.

(5) По искане на клиента, отправено по електронен път до доставчика, създаденият профил на клиента може да бъде закрит по всяко едно време, включително и информацията, която е създадена във връзка с този профил, освен ако по силата на закон или подзаконов нормативен акт доставчикът има задължение да съхранява тази информация за определен период от време.

(6) В случай, че клиентът поиска създадения от него профил или информация да бъдат закрити/изтрити, докато между страните е налице валидно сключен договор и той все още се изпълнява, то тогава изпълнението на договора се преустановява и договорът се прекратява, без доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД да дължи връщане на заплатената сума на клиента.

Чл.30 На клиентите, които нарушават правилата и условията на ползване на сайта, вкл.  настоящите общи условия, правилата за поверителност и за защита на лични данни, както и на клиентите, които са извършили действия с цел увреждане на сайта и системата на онлайн магазина, “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД служебно им прекратява и закрива профилите, регистрациите, договорите, което се извършва веднага от доставчика към момента на установяване на нарушението, а ако същото е престъпление – се сезира прокуратурата.

ГЛАВА ПЕТА

РАЗДЕЛ I

ПРАВИЛА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

 

Чл. 31 (1) Потребителите използват интернет страницата на доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД в онлайн магазина rangelife.bg, за да сключват договори от разстояние за покупко-продажба на предлаганите от доставчика в онлайн магазина стоки, електронни продукти и/или услуги.

(2) Договорът за покупко-продажба на стоки, електронни продукти и/или услуги от онлайн магазина rangelife.bg се сключва по следната процедура:

а) Потребителят влиза в сайта на доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД за извършване на регистрация и създаване на профил на клиента, след което влиза в системата за извършване на поръчки в онлайн магазина rangelife.bg или пък може директно да използва възможността за „поръчка без регистрация“. И при двата варианта потребителят предоставя на доставчика необходимите лични и другите задължителни данни за индивидуализация на клиента като страна по договора.

б) При избор на конкретна стока, е-продукт или услуга, чрез натискане на бутона „Детайли“ или „Опции“, “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД предоставя на клиента в пълен обем информацията за основните характеристики на стоките и условията на услугата, съгласно изискванията на чл. 47 и чл. 49, ал. 2, 4 и 8 от Закона за защита на потребителите, които са в непосредствена близост до бутона „Поръчай“.

в) След запознаване с характеристиките на конкретната стока, е-продукт и услуга, потребителят добавя желаните от него стоки, е-продукти и услуги в „количката“ на електронния магазин, които автоматично се сумират и натрупаната сума се показва в оцветено прозорче на екрана, след като мишката се постави върху количката или се влезе в нея с бутона „Преглед на количката“. До него непрекъснато стои отворен друг прозорец на екрана с бутон „купи“ или „поръчка“. При натискане на бутона за преглед на количката се оформя крайният вид на количката, включваща избраните стоки, е-продукти или услуги. След потвърждаване на желанието си да поръча конкретните стоки, на потребителя се предоставя възможност да прегледа, провери и промени съдържанието на количката, след което да направи своята окончателна поръчка като натисне бутона „купи“, при което се появява друг прозорец с „Данни за електронна поръчка“, където клиентът попълва точен адрес, телефон и електронна поща за доставка на поръчката.

г) Със завършването на попълването на данните се появява текст с указание, че преди да завърши поръчката, клиентът ще бъде изрично помолен да прочете и да се запознае с Общите условия на “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, валидни към момента на поръчката. Въз основа на това клиентът е длъжен да се запознае с общите условия и той носи отговорност, ако не го е направил и не е прегледал условията преди да завърши поръчката. С поставянето на знак „тикче“ в празно прозорче/квадратче с текст до него „Прочетох, съгласен съм и приемам Общите условия за пазаруване в онлайн магазин rangelife.bg. Пълнолетен съм и съм дееспособен – Общи Условия“, клиентът изрично заявява и потвърждава, че е прочел Общите условия, че се е запознал със съдържанието на общите условия, че е съгласен с тях и ги приема без възражения и че се задължава да ги спазва, а по този начин изразява волята си и съгласието си да бъде обвързан с всички клаузи на общите условия към момента на съответната поръчка. С поставянето на посочената отметка в прозорчето за приемане на Общите условия, клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

д) След процедурата по приемане на общите условия от клиента и приемане на „Политиката за поверителност“ по същата процедура и същият начин с тикче, следва бутон „купи сега“, с който се плаща или потвърждава при банков превод дължимата сума за плащане на покупката.

е) В същата страница под секцията Вашата поръчка се намират данните за услугите и продуктите в количката, които ще бъдат поръчани, и под тях има бутони за избиране на начина на плащане, с които на клиента е дадена възможност да направи своя избор за способ и начин за плащане на цената спрямо наличните методи и доставчици на виртуални ПОС терминали. Потребителят може да плати цената по договора за покупко-продажба при завършване на покупката на стоките и/или услугите по един от следните начини: с виртуален ПОС терминал на сайта, даващ възможност на клиента да плати с кредитна или дебитна карта; чрез метода за електронно разплащане с други доставчици на платежни услуги; или чрез извършване на банков превод по посочената в онлайн магазина банкова сметка на доставчика.

ж) За всеки метод на плащане е предвиден отделен бутон. При натискането на избран бутон за метод на плащане и след попълване от клиента на необходимите данни, се натиска бутона „купи сега“. С неговото натискане завършва процедурата по покупката и плащането на заявената от потребителя съответна стока, електронен продукт и/или услуга, както и клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

з) По този начин между клиентът и доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД възникват договорни търговски отношения, въз основа на което доставчикът потвърждава по посочената от клиента негова електронна поща както самото плащане по поръчката, така и сключването от разстояние на договора за покупко-продажба на съответната стока, електронен продукт и/или услуга. Едновременно с това доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД потвърждава, че приема да извърши в уговорения срок заявената от потребителя поръчка на съответна стока, електронен продукт и/или услуга.

(3) В случай, че избраният от клиента метод за плащане е чрез банков превод, след извършване на електронното изявление, потребителят се пренасочва към уеб страница, на която се съдържа информация, необходима за извършване на банковия превод: сума за плащане; данни за банковата сметка, към която сумата следва да бъде наредена; нейният титуляр; данни за банката; номера на поръчката, който следва задължително да бъде посочен от потребителя като основание за превода. На потребителя се изпраща и електронно съобщение, което съдържа същия обем информация и с което се потвърждава получаване на поръчката от доставчика.

(4) В случай че избраният метод за плащане е чрез неприсъствено картово разплащане или онлайн разплащане чрез посредник за извършване на онлайн разплащания, то след извършване на електронното изявление потребителят се препраща към съответната уеб страница на доставчика на платежни услуги, където потребителят въвежда данните за плащане чрез избрания платежен инструмент. На потребителя се изпраща и електронно съобщение, което съдържа същия обем информация и с което се потвърждава получаване на поръчката от доставчика и извършеното плащане.

(5) С натискането на бутона „Купи сега“ потребителят отправя обвързваща оферта за закупуване на избраните стоки, е-продукти и услуги от доставчика. С изпращането от доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД на електронното съобщение за потвърдена поръчка в посочената от потребителя електронна поща офертата на потребителя се смята за приета и договорът за покупко-продажба от разстояние се счита за сключен.

(6) Когато избраният от потребителя метод за плащане е чрез банков превод, задължението на доставчика за изпращане на стоките, е-продуктите и услугите по договора за покупко-продажба от разстояние се изпълнява след получаване на дължимото възнаграждение чрез банков превод по сметката на доставчика и след като в превода е посочен номера на поръчката като основание за извършването му.

(7) Когато избраният от потребителя метод за заплащане е чрез неприсъствено картово разплащане с дебитни и кредитни карти на виртуален ПОС терминал на сайта на доставчика или чрез онлайн разплащане чрез посредник за извършване на онлайн разплащания, задължението на доставчика за изпращане на стоките, е-продуктите и услугите по договора за покупко-продажба от разстояние се изпълнява след получаване на дължимото възнаграждение чрез финансова транзакция по сметката на доставчика и след като в нея е посочен номера на поръчката като основание за извършване на транзакцията.

Чл. 32 (1) Клиентът има право да се откаже без причина от поръчаният е-продукт и услуга в срок до 24 часа от нейното заявяване, при положение, че това е приложимо и договорът все още не е изпълнен. Отказът се осъществява чрез изпращане на имейл до електронната поща или чрез контактната форма на сайта на доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД с текст: „правя отказ от поръчката“.

(2) В случай, че клиентът желае да се откаже от договора и услугата след изтичането на срока по ал.1,  доставчикът не е задължен да възстанови сумата на клиента, съгласно чл. 55 от Закона за защита на потребителите.

 

РАЗДЕЛ II

 СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

 

Чл. 33. (1) Доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД и потребителите сключват от разстояние отделни договори за покупко-продажба на стоките, електронните продукти и услугите, заявени с електронна поръчка и заплатени от клиентите.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки и услуги, ако се отнасят за един клиент.

(4) В случай, че е приложимо и клиентът има право да се откаже от изпълнението на договора и ако плащането от клиента е направено с банков превод или с кредитна или дебитна карта, то възстановяването на платените от него суми се извършва от доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД чрез платежно нареждане по сметката на клиента или с обратна операция по картата, от която е направено плащането, в срок до 7 работни дни от упражняването на правото на отказ и ако възстановяването е допустимо и приложимо.

(5) Правата на клиентите относно доставените стоки, електронни продукти и услуги се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че клиентът има качеството на потребител по Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока или услуга не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки и услуги, доставени на потребителя.

Чл. 34. (1) При упражняване на правата по договора за покупко-продажба клиентът е задължен да посочва точно и недвусмислено договора, номера на поръчката, стоката, е-продукта и услугата, по отношение на които упражнява правата си.

(2) При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока клиентът има право да заяви подмяна на стоката, фигурираща в първоначалната му поръчка. Заявката за подмяна на стоката следва да се направи в срок не по-късно от 14 дни след получаване на доставката.

 

РАЗДЕЛ III

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 

Чл.35. Доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД се задължава:

1.да потвърди наличността на поръчаните стоки, е-продукти и услуги, като потвърди или откаже поръчката в срок от 3 работни дни от получаването на заявление/поръчка за покупка;
2.да достави поръчаните стоки, е-продукти и услуги в срок до 10 работни дни от потвърждението за приемане на поръчката, освен ако страните не са уговорили друго или информацията за доставка и плащане на заявената за покупка стока изрично указва по-дълъг срок за доставка;

3.преди да бъде изпратен всеки физически артикул, да провери за техническата му изправност, ако това е възможно и без да се нарушава целостта на опаковката;

4.да предаде на потребителя стока, е-продукт и услуга, която съответства на договора за продажба, като отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката.

5.да гарантира, че всички продукти са фабрично нови и запечатани от производителя;

6.да предостави по ясен и очевиден начин в непосредствена близост до бутона, чрез който потребителят прави поръчката си, информацията по чл. 47, ал. 1, т. 1, 5, 15 и 16 от ЗЗП, както и всяка друга информация, изисквана по закон;

Чл.36. Клиентът се задължава:

1.да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес при поръчка/заявка на конкретна стока, е-продукт или услуга, като същите се считат за съществени елементи за договора, в т.ч. за неговото изпълнение от всяка от страните по него.

2.да плати цената на стоката, е-продукта или услуга, според условията, описани в информацията и уговореното за доставка и плащане на стоки и продукти;

3.да заплати разходите по доставката според условията, описани в информацията за доставка и плащане на стоки, е-продукти и услуги;

4.да осигури достъп и възможност за получаване на стоката, е-продукта и услугата.

 

РАЗДЕЛ IV

 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

 

Чл.37. (1) Доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД в онлайн магазина rangelife.bg организира доставката и предаването на стоката на клиента в определения при сключването на договора срок и чрез куриерска фирма или Български пощи ЕАД.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД организира доставката и предаването й на клиента в разумен срок.

 (3) Заявената за покупка стока се доставя на посочения от клиента адрес за доставка, в срока, указан в информацията за доставка и плащане на стоки.

(4) Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

(5) При предаване на стоката клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи за получаването ѝ. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението за покупка, но приема стоката на доставка и се намира на посочения от клиента адрес в поръчката. В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов 30 дневен срок за доставка от момента на потвърждението.

Чл. 38 (1) Доставките до потребителите на закупените от тях електронни продукти, а ако е възможно и за определени услуги, се доставят безплатно чрез електронен носител до техните електронни пощи. Но ако има технически или други проблеми за изпращането и/или получаването им, доставките се изпращат чрез куриерска фирма, които са за сметка на потребителя.

(2) Доставките на стоките, електронните продукти и/или услугите до потребителите на територията на Република България се извършват от куриерските фирми „Еконт“ или „Спиди“, а за населените места, където те нямат офиси или доставки – чрез пощенска или колетна пратка, доставяни от „Български пощи“ ЕАД.

(3) Разходите за доставка на стоките, електронните продукти и/или услугите на територията на Република България са за сметка на потребителя и тези разходи не са включени в крайната цена на стоката, е-продукта и/или услугата. Разходите за пратката се заплащат от потребителите директно на куриера от съответната куриерска фирма и съгласно ценоразписа на посочените куриерски фирми. Цените на доставчиците на куриерските услуги могат да се видят на техните сайтове.

Чл. 39. (1) Потребителят трябва да прегледа стоката, продукта и услугата в момента на доставката и предаването им и ако не отговарят на договореното да уведоми за това незабавно доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД в онлайн магазина rangelife.bg чрез контактната форма на сайта www.rangelife.bg или на електронната поща info@rangelife.bg

(2) Ако клиентът не уведоми доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД съгласно указаното в ал. 1, то стоката, продукта и услугата се смятат за одобрени като съответстващи на изискванията и на договореното.

Чл. 40. Доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД в онлайн магазина rangelife.bg  продава такива стоки, електронни продукти и услуги, че няма задължение и не осигурява сервиз за стоката.

Чл. 41. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

 

ГЛАВА СЕДМА

ПРАВИЛА ЗА КЛИЕНТИ, КОИТО СА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

Чл. 42. Правилата на настоящата глава се прилагат само за клиенти, които от данните, посочени при сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията им в електронния магазин, може да се направи извод, че са потребители по Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия.

Чл. 43. (1) Основните характеристики на стоките, електронните продукти и услугите, предлагани от доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД в електронния магазин, са подробно описани и посочени в профила на всяка стока,  електронен продукт и услуга, качени в онлайн магазина rangelife.bg.

(2) Цената на всяка стока,  електронен продукт и услуга е посочена с включен ДДС  и е посочена от доставчика в онлайн магазина rangelife.bg, в профила на всяка стока, продукт или услуга.

(3) Стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи, не са включени в цената на стоките, е-продуктите или услугите, като тя се определя от доставчиците на тези услуги.

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия.

(5) Предварителната информация, предоставяна на потребителите  е актуална към момента на визуализацията й в онлайн магазина rangelife.bg преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Потребителите са запознати и се съгласяват, че цялата изискуема информация по Закона за защита на потребителите може да бъде предоставяна чрез интерфейса на онлайн магазина rangelife.bg или на електронната им поща.

(7) Потребителят е запознат и се съгласява, че доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД в онлайн магазина rangelife.bg има правото да приема авансово плащане по сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки, е-продукти и услуги, когато това е предвидено и уговорено.

Чл. 44. (1) Срокът на доставка на стоката, е-продукта или услугата е определен за всяка стока, продукт или услуга поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД в онлайн магазина rangelife.bg.

(2) В случай че потребителят и доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД в онлайн магазина rangelife.bg  не са определили срок за доставка, тогава е приложимо срокът на доставка на стоките, е-продуктите и услугите да е 30 календарни дни, считано от датата, следваща плащането на поръчката от потребителя.

(3) Ако доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД в онлайн магазина rangelife.bg  не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, е-продукти и услуги, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да му възстанови платените от него суми.

Чл. 45. Доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД в онлайн магазина rangelife.bg  се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на хранителни добавки.

Чл. 46. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, изрично посочени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в т.ч. разходите за връщането на стоката на адреса на РЕЙНДЖЛАЙФ ООД в гр. София, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката от доставчика, когато това е приложимо, чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на доставчика www.rangelife.bg, в онлайн магазина rangelife.bg и в Приложение № 1 към общите условия. Информация за упражняване на правото на отказ и в кои случаи е възможно това, е достъпна на сайта на доставчика www.rangelife.bg, в онлайн магазина rangelife.bg и в Приложение № 2 към общите условия.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

1.за доставка на стоки, електронни продукти и услуги, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

2.за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

3.за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

4.за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

5.за доставка на запечатани електронни продукти или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, включително и кодове за активиране на лицензи на софтуер, функции в софтуер или виртуални средства за разплащане.

(3) Когато доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД в онлайн магазина rangelife.bg  не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определена в Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД в онлайн магазина rangelife.bg  или в Приложение № 1 към тези общи условия.

(4) Когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД възстановява всички суми, получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция.

 (5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен в случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от доставчика.

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените от доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД от онлайн магазина rangelife.bg  стоки, продукти и услуги, и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 46 ал. 1.

(7) Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като нарушена кутия, херметически опаковки и други такива. В случай на нарушен търговски вид и качество на стоката доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД има право по своя преценка да откаже да приеме отказа на потребителя от договора или пък да начисли на потребителя разходи за възстановяване на стоката в първоначалния й търговски вид и качество.

(8) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

Чл.47 (1) Връщането на суми на потребителя се допуска при следните условия:

1.заявката за връщане на стоката и сумите е подадена писмено на посочения от РЕЙНДЖЛАЙФ ООД електронен и физически адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката;

2.връщаната стока следва да е в добър търговски вид, да не е използвана, да е в оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от „РЕЙНДЖЛАЙФ ООД – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава);

(2) съгласно разпоредбите на ЗЗП и при положение, че са изпълнени условията по ал.1 „РЕЙНДЖЛАЙФ“ ООД възстановява на клиента платената от него сума в срок до 14 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката.

(3) „РЕЙНДЖЛАЙФ“ ООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока по ал.1.

(4) При връщане на суми, платени с наложен платеж, е необходимо да има идентичност между поръчващия стоката клиент и връщащия стоката клиент, без значение кой я е получил. Именно поръчващият и връщащият клиент ще получи обратно парите, които е платил с наложен платеж.

(5) За всички неуредени по-горе случаи се прилага ЗЗП.

 

ГЛАВА ОСМА

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

 

Чл.48 (1) “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД e българско юридическо лице и администратор на лични данни при осъществяване на своята търговска дейност съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (накратко Общ регламент относно защитата на данните или Общия регламент, или Регламента GDPR).

(2) “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД е приел и прилага собствена Политика за поверителност и за защита на личните данни, в която са уредени правилата за предоставяне, обработване и съхраняване на личните данни на субектите на данни; и която предоставя необходимата информация за начина, по който се използват личните данни на субектите на данни; с кого могат да се споделят личните данни; какви мерки са предприети за осигуряване на защитата и сигурността на събраните данни; какви права имат субектите на данни относно използването на личните им данни и как могат да ги преглеждат и променят.

(3) Администраторът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД зачита неприкосновеността на личния живот на субектите на данни, от които са получени лични данни и/или специална чувствителна информация, както и гарантира в максимална степен защитата и сигурността на личните данни на субектите на данни. В тази връзка администраторът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД заявява, че: без съгласието на потребителя няма да използва неправомерно предоставената лична информация и данни; че няма да изпраща нежелани търговски съобщения по електронната поща, за които потребителят не се се абонирал, с изключение на важни съобщения, свързани с изпълнение на поръчка и които са част от услугата, която се предоставя на клиента.

(4) По всяко време клиентът може да се свърже с администратора “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД за въпроси относно Политиката за поверителност и защита на личните данни на клиента, като използва имейла info@rangelife.bg.

(5) Целият документ на Политиката за поверителност и защита на личните данни може да се прочете на сайта на администратора “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД или тук.

Чл.49 (1) “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД е приел и прилага собствени Правила и условия за използване на „бисквитки“, пикселни маркери и други сходни технологии, които имат за задача да регулират правилата и условията за използването на „бисквитки“, пикселни маркери и други сходни технологии на сайта www.rangelife.bg, както и дават подробности за начина на събиране на лични и технически данни от потребителите, последващото им използване, както и целите на тяхното използване от администратора.

(2) Целият документ на Правилата и условия за използване на „бисквитки“, пикселни маркери и други сходни технологии може да се прочете на сайта на администратора “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД или тук.

 

ГЛАВА ДЕВЕТА

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

Чл. 50. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички ползватели.

(2) Доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД в онлайн магазина rangelife.bg и клиентът се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо ползвателя в един от следните случаи:

А) след изричното му уведомяване от доставчика в онлайн магазина rangelife.bg и ако ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

Б) след публикуването им на сайта на доставчика в онлайн магазина rangelife.bg и ако ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

В) с изричното му приемане от ползвателя чрез профила му в сайта на доставчика в онлайн магазина rangelife.bg

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на доставчика в онлайн магазина rangelife.bg, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл.51. (1) Настоящите Общи условия са достъпни за клиентите като текст за четене на уебсайта на доставчика: www.rangelife.bg.

(2) Документът с Общите условия е създаден и публикуван на уебстраницата на сайта и е във формат, който позволява неговото сваляне, съхраняване и възпроизвеждане.

(3) Електронната препратка към уеб страницата, която съдържа документът с настоящите Общи условия, е видима и достъпна в долната част на всяка уебстраница от уебсайта www.rangelife.bg.

Чл.52. (1) Настоящите Общи условия имат обвързваща сила и са задължителни за доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД в отношенията му с клиентите от момента на публикуването им на уебсайта www.rangelife.bg.

(2) Настоящите Общи условия имат обвързваща сила и са задължителни за клиентите в отношенията им с доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД от момента, в който клиентът изрично потвърди, че е прочел, запознат е, съгласен е и е приел настоящите Общи условия, както и след като изрично е потвърдил, че е навършил пълнолетие и е дееспособно лице.

Чл.53. (1) Доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД може да променя едностранно и по всяко време, без предварително уведомление и без съгласието на потребителя, както настоящите Общи условия, така и всички други правила и документи за работа в онлайн магазина относно продажбата на стоките и е-продуктите, относно извършването и предоставянето на услугите, вкл. и тези от специалистите на доставчика, относно начина на плащане и доставка, както и всякаква друга информация, публикувана на сайта.

(2) При извършване на промени в Общите условия и/или други правила и документи доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД поставя на уебсайта си, в секция „Последни новости“, постоянно съобщение с информация, че Общите условия и/или другите правила и документи за работа в сайта и/или онлайн магазина са променени от конкретна дата, както и че на сайта са публикувани актуалните Общи условия и/или други правила и документи.

(3) Независимо от промените в общите условия, клиентът е обвързан и за него се прилагат Общите условия, които са действали към момента на сключването на договора.

 

ГЛАВА ДЕСЕТА

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 

Чл. 54. Настоящите общи условия и договора на ползвателя с доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД в онлайн магазина rangelife.bg се прекратяват в следните случаи:

1.при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

2.по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

3.при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

4.при изземване или запечатване на магазина на “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД от държавни органи;

 1. в случай на заличаване на регистрацията на ползвателя по негова вина в онлайн магазина rangelife.bg. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение.

Чл. 55. Доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че ползвателят използва онлайн магазина rangelife.bg в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА

ОТГОВОРНОСТ

 

Чл. 56. Клиентът се задължава да обезщети доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД за всички щети и разходи, произтичащи от или във връзка с неизпълнение на някое от задълженията му по този договор, вкл. и при нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на ползвателя, за срока и при условията на договора и невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 57. Доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 58. (1) Доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД не носи отговорност за вреди, причинени от клиента на трети лица.

(2) Доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на клиента в процеса на използване или не използване на онлайн магазина rangelife.bg и сключване на договори за покупко-продажба с доставчика.

(3) Доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД не носи отговорност за времето, през което онлайн магазина rangelife.bg не е бил достъпен поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в онлайн магазина rangelife.bg.

(5) Клиентът носи пълна имуществена, административна и наказателна отговорност за вреди, причинени на доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД от необосновани и неверни свои коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в онлайн магазина rangelife.bg.

Чл. 59. (1) Доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за клиента, както и в случай, че от обстоятелствата може да се съди, че това лице е ползвателя – клиента.

 

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА

ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

Чл. 60. (1) Клиентът и доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД в онлайн магазина rangelife.bg се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Клиентът и доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 61. (1) В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД в онлайн магазина rangelife.bg и клиента, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

(2) Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 62. (1) Всички клиенти се съгласяват, че отношенията между тях и „РЕЙНДЖЛАЙФ“ ООД се уреждат изцяло от българското законодателство, дори някои от клиентите да се намират извън пределите на Република България към момента на ползването на услугата.

(2) При възникване на спор между страните, отношенията им се уреждат съгласно българското законодателство, а компетентен да разгледа спора е българският съд.

Чл. 63. За неуредените в тези общи условия въпроси се прилагат законите на Република България – ЗЗД, Търговския закон и ЗЗП.

Чл. 64. Настоящите общи условия влизат в сила и се прилагат за всички потребители от 01.12.2020г.

 

 

Приложение № 1

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

До „РЕЙНДЖЛАЙФ“ ООД, гр. София, п.к. 1233, Столична община, район “Сердика”, ж.к. “Банишора” бл. 37, вх. Г, ет. 2, ап. 83, мобилен телефон 0888877759, електронна поща: info@rangelife.bg, контактна форма на интернет страницата www.rangelife.bg;
(името на търговеца, адреса му на управление и електронният му адрес)

С настоящото Ви уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните:

Стоки ……………………………………………………………………………………..

Е-продукти: ………………………………………………………………………………….

Или за предоставяне на следната услуга: …………………………………………………

Поръчани на дата ……………………….  с номер на поръчка ………………………………….

Получена стока/е-продукт на дата …………………………………….

Име на потребителя: …………………………………………………………………..

Адрес на потребителя: ………………………………………………………………….

Подпис на потребителя: ……………………………………

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата ……………………               Гр./с. ………………………….

 

 

Приложение № 2

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ, предоставени от РЕЙНДЖЛАЙФ“ ООД, гр. София, п.к. 1233, Столична община, район “Сердика”, ж.к. “Банишора” бл. 37, вх. Г, ет. 2, ап. 83, мобилен телефон 0888877759, електронна поща: info@rangelife.bg, контактна форма на интернет страницата www.rangelife.bg.

Право на отказ от договора от разстояние за стоки.

Потребителят има право да се откаже от настоящия договор без да посочва причини за това, в срок от 14 дни, считано от датата, на която той е получил стоката. За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва да уведоми доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, което може да подаде или чрез контактната форма на сайта www.rangelife.bg, или на електронната поща info@rangelife.bg, или с писмо, изпратено по пощата до адреса на доставчика. Потребителят може да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД в разумен срок ще изпрати на електронната поща на потребителя съобщение за потвърждение на получаването на отказа, както и своето решение по отношение на отказа.

“РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД ще възстанови на потребителя платената сума за стоката, в срок от 14 дни, считано от датата, на която е получен отказа от настоящия договор. Възстановяването на сумата е по банковата сметка на клиента или по картата му, от която е платил. “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно при доставчика. Разходите за връщане на стоките са за сметка на клиента. Разходите се очаква да не надвишат сумата за доставката по стандартната куриерска услуга. Клиентът обаче отговаря за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им и нарушаване на опаковката им и тяхното качество, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Право на отказ от договора от разстояние за е-продукти и услуги.

Клиентът има право да се откаже без причина от поръчаният е-продукт или услуга в срок до 24 часа от нейното заявяване, при положение, че това е приложимо и договорът все още не е изпълнен. Отказът се осъществява чрез изпращане на имейл до електронната поща info@rangelife.bg или чрез контактната форма на сайта на доставчика “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД www.rangelife.bg с текст: „правя отказ от поръчка № …“.

В случай, че клиентът желае да се откаже от договора или услугата след изтичането на срока от 24 часа след поръчката, доставчикът “РЕЙНДЖЛАЙФ” ООД не е задължен да възстанови сумата на клиента, съгласно чл. 55 от Закона за защита на потребителите. Както и с оглед на това, че за електронните програми, е-продукти и услуги потребителите са потвърдили своето изрично предварително съгласие и приемане да започне изпълнението на договора преди изтичане на срока за упражняване правото на отказ от договора чрез отбелязване с поставяне на отметка „тикче“ в страницата за електронната поръчка в полето пред текст със следното съдържание: „Съгласен съм изпълнението на договора за предоставяне на цифрово съдържание да започне веднага след плащането и началото на електронната програма, е-продукти, уебинари, онлайн обучения, консултации, е-услуги и други електронни продукти, както и потвърждавам и приемам, че ще загубя правото си на отказ от договора, веднага след като тяхното изтегляне, излъчване, получаване на достъп до тях, или получаването им по електронен път на цифровото съдържание на електронната програма, продукти и услуга започне.“

Допълнителна потребителска информация потребителят може да прочете в общите условия на доставчика на www.rangelife.bg

Общите условия са актуализирани на 01/12/2020